intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

58
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi hoàn tất chương 4, sinh viên có những khả năng: Trình bày được khái niệm về mật mã. Phân biệt được các giải thuật dùng trong mật mã như giải thuật băm, đối xứng và bất đối xứng. Trình bày được ứng dụng của mật mã trong an ninh mạng. Hiểu được khái niệm cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI). Trình bày được khái niệm chữ ký số, chứng chỉ số và việc quản lý chữ ký điện tử và chứng chỉ số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

Chương 4<br /> <br /> Căn b n v m t mã<br /> • Khái ni m<br /> • Các gi i thu t<br /> •<br /> <br /> ng d ng c a m t mã<br /> <br /> • H t ng khóa công khai (PKI)<br /> • Qu n lý khóa và ch ng ch s<br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 10/08/2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu<br /> • Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về mật<br /> mã và ứng dụng của mật mã trong an ninh mạng.<br /> • Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng:<br /> ▫ Trình bày được khái niệm về mật mã.<br /> ▫ Phân biệt được các giải thuật dùng trong mật mã như giải thuật<br /> băm, đối xứng và bất đối xứng.<br /> ▫ Trình bày được ứng dụng của mật mã trong an ninh mạng.<br /> ▫ Hiểu được khái niệm cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI).<br /> ▫ Trình bày được khái niệm chữ ký số, chứng chỉ số và việc quản lý<br /> chữ ký điện tử và chứng chỉ số.<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 10/08/2010<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khái ni m v m t mã<br /> • Mật mã (cryptography)<br /> M tt mã là 1 ngh thu tt làm bi n đ ii<br /> M mã là 1 ngh thu làm bi n đ<br /> d li u g c và sau đó s khôi ph c<br /> d li u g c và sau đó s khôi ph c<br /> ll ii đ s d ng trong tương lai.<br /> đ s d ng trong tương lai.<br /> <br /> Đ u vào là<br /> Đ u vào là<br /> d li u g c<br /> d li u g c<br /> (plaintext)<br /> (plaintext)<br /> <br /> Đ u ra là d<br /> Đ u ra là d<br /> li u đã mã hóa<br /> li u đã mã hóa<br /> (ciphertext)<br /> (ciphertext)<br /> <br /> Khóa (dư ii nhi u<br /> Khóa (dư nhi u<br /> d ng khác nhau)<br /> d ng khác nhau)<br /> luôn đư c yêu c u<br /> luôn đư c yêu c u<br /> M tt mã s d ng các gi ii thu tt ::<br /> M mã s d ng các gi thu<br /> • Băm (hashing)<br /> • Băm (hashing)<br /> • Mã hóa đ ii x ng (symmetric)<br /> • Mã hóa đ x ng (symmetric)<br /> • Mã hóa b tt đ ii x ng (Asymmetric)<br /> • Mã hóa b đ x ng (Asymmetric)<br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 10/08/2010<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các gi i thu t trong m t mã<br /> • Giải thuật băm (hashing)<br /> • Băm dùng đ tt o ra “d u vân tay”<br /> • Băm dùng đ<br /> o ra “d u vân tay”<br /> (MAC-message authentication code<br /> (MAC-message authentication code<br /> hay message digest) c a d li u.<br /> hay message digest) c a d li u.<br /> • Giá tr này đư c g ii kèm v ii d<br /> • Giá tr này đư c g kèm v d<br /> li u đ nơi nh n ki m tra tính toàn<br /> li u đ nơi nh n ki m tra tính toàn<br /> v n d li u.<br /> v n d li u.<br /> <br /> Các gi ii thu tt băm:<br /> Các gi thu băm:<br /> • Message-Digest 5 (MD5)<br /> • Message-Digest 5 (MD5)<br /> • Secure Hash Algorithm 1<br /> • Secure Hash Algorithm 1<br /> (SHA-1)<br /> (SHA-1)<br /> <br /> Băm (hashing) công d ng không<br /> Băm (hashing) công d ng không<br /> ph ii là mã hóa (encryption)<br /> ph là mã hóa (encryption)<br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 10/08/2010<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các gi i thu t trong m t mã<br /> • Giải thuật băm MD5<br /> • Đư c phát minh b ii Ron Rivest<br /> • Đư c phát minh b Ron Rivest<br /> c a RSA Security.<br /> c a RSA Security.<br /> • Mô tt trong RFC-1321<br /> • Mô trong RFC-1321<br /> MD5 thư ng dùng đ ki m tra ph n<br /> MD5 thư ng dùng đ ki m tra ph n<br /> checksum c a nh ng ph n m m cho<br /> checksum c a nh ng ph n m m cho<br /> phép download tt Internet nh m đ m<br /> phép download<br /> Internet nh m đ m<br /> b o đó không ph ii là ph n m m gi m o.<br /> b o đó không ph là ph n m m gi m o.<br /> • Đ u ra c a MD5 luôn là 1 digest<br /> • Đ u ra c a MD5 luôn là 1 digest<br /> có giá tr 128 bits hay 32 ký tt Hex.<br /> có giá tr 128 bits hay 32 ký<br /> Hex.<br /> • Không th “d ch ngư c“ ll ii đư c<br /> • Không th “d ch ngư c“<br /> đư c<br /> d li u g c tt digest c a MD5.<br /> d li u g c<br /> digest c a MD5.<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 10/08/2010<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2