intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 3 - ThS. Vũ Đình Toại

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Hợp kim Sắt - Các bon (Fe-C). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, phân loại, tính chất của hợp kim sắt, các bon, gang, hợp kim cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 3 - ThS. Vũ Đình Toại

 1. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại IV. Hîp kim S¾t - C¸c bon (Fe-C): 1. Gi¶n ®å tr¹ng th¸i cña hîp kim Fe-C: toC B A 1500 Láng (L) L + Ostenit (L+) L + Xªmentit (L+Xª) 1147 E 1147oC C Ostenit () F Lª®ªbuarit (Lª) 911 G Am  + Xª + Lª Xª + Lª + A3  + Xª S P A1 727oC 727 K Peclit  +P P + Xª P + Xª + Lª Xª + Lª Q 0,8%C 2,14%C 4,43%C 6,67%C 0,02%C
 2. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại - §êng ACB lµ ®êng láng ph©n biÖt pha láng hoµn toµn víi pha láng ®· cã tinh thÓ r¾n - §êng AECF lµ ®êng ®Æc øng víi ®iÓm b¾t ®Çu nãng ch¶y hoÆc ho¸ r¾n hoµn toµn - §êng GS (A3); SE (Am); GP vµ PQ t¬ng øng víi giíi h¹n chuyÓn biÕn pha trong tr¹ng th¸i ho¸ r¾n - §êng PSK (A1) lµ ®êng chuyÓn biÕn cïng tÝch khi nguéi ®Õn ®ã sÏ b¾t ®Çu sù chuyÓn biÕn cïng
 3. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại - §êng ACB lµ ®êng láng ph©n biÖt pha láng hoµn toµn víi pha láng ®· cã tinh thÓ r¾n - §êng AECF lµ ®êng ®Æc øng víi ®iÓm b¾t ®Çu nãng ch¶y hoÆc ho¸ r¾n hoµn toµn - §êng GS (A3); SE (Am); GP vµ PQ t¬ng øng víi giíi h¹n chuyÓn biÕn pha trong tr¹ng th¸i ho¸ r¾n - §êng PSK (A1) lµ ®êng chuyÓn biÕn cïng tÝch khi nguéi ®Õn ®ã sÏ b¾t ®Çu sù chuyÓn biÕn cïng tÝch hçn hîp c¬ häc 1.1. C¸c tæ chøc cña hîp kim Fe-C: 1.1.1. C¸c tæ chøc 1 pha: 1.1.1.1. Tæ chøc xªmentit (Xª) lµ hîp chÊt ho¸ häc cña Fe vµ C (C% = 6,67%)  Fe3C >> Tæ chøc nµy ®îc kÕt tinh qua ba giai ®o¹n vµ n»m trong hÇu hÕt c¸c khu vùc >> §©y lµ mét tæ chøc cã ®é cøng cao, tÝnh c«ng nghÖ kÐm, ®é gißn lín nhng chÞu mµi mßn tèt >> Trªn tõng khu vùc ®é giµu xªmentit (Xª) gi¶m dÇn tõ Xª1 ®ªn Xª3
 4. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 1.1.1.2. Tæ chøc «stennit (, Os) lµ dung dÞch ®Æc xen kÏ cña cacbon trong Fe (Fe) >> Lîng hoµ tan C trong Fe tèi ®a lµ 2,14% ë 11470C. T¹i 7270C lîng hoµ tan C lµ 0,8% >> Khu vùc AESG chØ tån t¹i mét pha «stenit riªng biÖt >> «stenit lµ pha dÎo vµ dai, rÊt dÔ biÕn d¹ng >> V× nã tån t¹i riªng biÖt chØ ë nhiÖt ®é trªn 7270C nªn kh«ng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt c¬ häc khi kim lo¹i chÞu t¶i mµ chØ cã ý nghÜa khi gia c«ng ¸p lùc nãng vµ nhiÖt luyÖn
 5. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 1.1.1.3. Ferit (, F) lµ dung dÞch ®Æc xen kÏ cña C trong Fe (Fe) >> 7270C hoµ tan 0,02%C >> NhiÖt ®é cµng gi¶m lîng hoµ tan cµng gi¶m nªn cã thÓ coi ferit lµ s¾t nguyªn chÊt >> Ferit rÊt dÎo, mÒm vµ cã ®é bÒn thÊp 1.1.2. C¸c tæ chøc 2 pha: 1.1.2.1. Peclit (P) lµ hçn hîp c¬ häc cña ferit vµ xªmentit (Xª2) >> Khi h¹ to xuèng 7270C, c¶ ferit vµ xªmentit cïng kÕt tinh ë thÓ r¾n t¹o nªn cïng tÝch peclit (®iÓm S) >> C¬ tÝnh cña Peclit phô thuéc vµo lîng F vµ Xª vµ phô thuéc vµo h×nh d¹ng cña Xª (tÊm hay h¹t)
 6. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 1.1.2.2. Lª®ªbuarit (Lª) lµ hçn hîp c¬ häc cïng tinh cña  vµ Xª (Xª1) >> T¹i 1147oC vµ 4,43%C cïng tinh Lª h×nh thµnh t¹i ®iÓm C >> Xuèng díi 727oC, mét phÇn  chuyÓn thµnh P >> Lîng Xª trong Lª kh¸ lín nªn Lª cã ®é cøng cao, dßn 1.1.2.3. Graphit (Gr) lµ cacbon ë tr¹ng th¸i tù do >> Gr kÐm bÒn, dßn, në thÓ tÝch khi kÕt tinh
 7. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 1.2. Ph©n lo¹i hÖ hîp kim Fe-C (Fe-Fe3C): HÖ hîp kim Fe-C ThÐp cacbon C < 2,14% Gang C > 2,14% ThÐp tríc ThÐp ThÐp Gang tríc Gang Gang cïng tÝch cïng tÝch sau cïng tinh cïng tinh sau cïng tÝch cïng tinh C < 0,8% C = 0,8% C < 4,43% C =4,43% C > 0,8% C > 4,43%
 8. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 2. ThÐp cacbon: 2.1. Kh¸i niÖm vÒ ThÐp cacbon: ThÐp cacbon lµ hîp kim cña Fe-C víi hµm lîng cacbon nhá h¬n 2,14%. Ngoµi ra trong thÐp cacbon cßn chøa mét lîng t¹p chÊt nh Si, Mn, S, P, …  Nguyªn tè ¶nh hëng lín nhÊt trong thÐp lµ cacbon. ChØ cÇn thay ®æi mét lîng rÊt nhá C, ®· lµm thay ®æi nhiÒu tÝnh chÊt lý, ho¸ cña thÐp - C t¨ng  ®é cøng vµ ®é bÒn cña thÐp t¨ng lªn cßn ®é dÎo vµ ®é dai l¹i gi¶m xuèng - Thay ®æi hµm lîng cacbon  lµm thay ®æi c¶ tÝnh c«ng nghÖ, tÝnh ®óc, tÝnh hµn vµ tÝnh rÌn dËp * C¸c t¹p chÊt cã lîi trong thÐp cacbon: Si vµ Mn - Khi hµm lîng cña chóng thÝch hîp (Mn  0,75% vµ Si  0,35%) cã kh¶ n¨ng khö «xy khái c¸c «xyt s¾t, lµm t¨ng ®é bÒn, ®é cøng cña thÐp - Tuy nhiªn kh«ng nªn cho nhiÒu t¹p chÊt lo¹i nµy v× nã sÏ ph¬ng h¹i ®Õn mét sè tÝnh c«ng nghÖ nh gia c«ng c¾t gät nhiÖt luyÖn v.v… * C¸c t¹p chÊt cã h¹i cho thÐp cacbon: P vµ S - Nguyªn tè S sÏ lµm cho thÐp bÞ dßn nãng (bë nãng) - Nguyªn tè P l¹i lµm thÐp bÞ ph¸ huû ë tr¹ng th¸i nguéi – dßn nguéi  V× thÕ cÇn h¹n chÕ S vµ P díi møc 0,03%
 9. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 2.2. Ph©n lo¹i ThÐp cacbon: 2.1.1. Ph©n lo¹i theo tæ chøc tÕ vi vµ hµm lîng C trªn gi¶n ®å tr¹ng th¸i - ThÐp tríc cïng tÝch víi tæ chøc Ferit + Peclit (C < 0,8%) - ThÐp cïng tÝch: thÐp cã tæ chøc Peclit (C = 0,8%) - ThÐp sau cïng tÝch trong ®ã cã Peclit + Xªmentit (C > 0,8%) 2.1.2. Ph©n lo¹i theo hµm lîng C thêng dïng - ThÐp cacbon thÊp: C < 0,25% - ThÐp cacbon trung b×nh: C = 0,25% ... 0,5% - ThÐp cacbon cao: C > 0,5% 2.1.3. Ph©n lo¹i theo ph¬ng ph¸p luyÖn kim - ThÐp lß chuyÓn: chÊt lîng kh«ng cao, hµm lîng kÐm chÝnh x¸c - ThÐp lß m¸c tanh (Martin): chÊt lîng cao h¬n trong lß chuyÓn mét Ýt - ThÐp lß ®iÖn: chÊt lîng cao h¬n nhiÒu, khö hÕt t¹p chÊt tíi møc thÊp nhÊt 2.1.4. Ph©n lo¹i theo ph¬ng ph¸p khö ¤xy - ThÐp s«i: chøa nhiÒu rç khÝ nªn kÐm dÎo vµ dai - ThÐp nöa s«i: chÊt lîng cao h¬n thÐp s«i v× cßn Ýt rç khÝ h¬n - ThÐp l¾ng: ®é bÒn cao h¬n thÐp s«i vµ thÐp nöa s«i
 10. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 2.1.5. Ph©n lo¹i theo c«ng dông - ThÐp cacbon th«ng dông (thÐp thêng): c¬ tÝnh kh«ng cao, chØ dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y, c¸c kÕt cÊu chÞu t¶i nhá. Thêng dïng trong ngµnh x©y dùng, giao th«ng  ThÐp cacbon th«ng dông ®îc ký hiÖu b»ng hai ch÷ CT vµ chia ba nhãm A, B vµ C Nhãm A: chØ ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu c¬ tÝnh (®é bÒn, ®é dÎo, ®é cøng, v.v…) Nhãm B: ®¸nh gi¸ b»ng thµnh phÇn ho¸ häc Nhãm C: ®¸nh gi¸ b»ng c¶ hai chØ tiªu c¬ tÝnh vµ thµnh phÇn ho¸ häc Liªn bang Nga (GOST2772- Liªn X« (GOST 380 - 71) ViÖt Nam (TCVN1765-75) 88) CT0 CT31 CT1 CT33 CT2 CT34 CT3 CT245* CT38 CT4 CT275 CT42 CT5 CT285 CT51 CT6 CT345 CT375 CT61 * BiÓu thÞ ®é bÒn 02= 245MPa
 11. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại  TCVN 1756 -75 quy ®Þnh ký hiÖu thÐp th«ng dông: sau CT ghi chØ sè giíi h¹n bÒn b [kG/mm2] thÊp nhÊt øng víi mçi ký hiÖu VÝ dô: CT38 cã giíi h¹n bÒn b = 38  49kG/mm2 (380  490N/mm2)  C¸c nhãm B vµ C còng cã ký hiÖu trªn c¬ së nhãm A nhng thªm vµo phÝa tríc ch÷ c¸i B hay C ®Ó ph©n biÖt VÝ dô: CT31  BCT31  CCT31 >> ThÐp s«i: thªm ký tù S vµo phÇn cuèi, vÝ dô CT31S >> ThÐp nöa s«i: thªm ký tù n vµo phÇn cuèi, vÝ dô: CT31n >> ThÐp kh«ng cã ký hiÖu thªm lµ thÐp l¾ng - ThÐp cacbon kÕt cÊu: lµ lo¹i thÐp cã hµm lîng t¹p chÊt S, P rÊt nhá, tÝnh n¨ng lý ho¸ tèt, hµm lîng cacbon chÝnh x¸c vµ chØ tiªu c¬ tÝnh râ rµng Ký hiÖu: t¬ng tù nh ký hiÖu cña Liªn X« chØ kh¸c ë chç cã thªm ch÷ c¸i C phÝa tríc ®Ó ph©n biÖt lµ thÐp cacbon VÝ dô: Liªn X«: 08; 10; 15; 20;...; 85 ViÖt Nam: C08; C10; C 15; C20; ...; C85 Ký hiÖu thÐp C ChØ hµm lîng C tÝnh theo %
 12. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại - ThÐp cacbon dông cô: lµ lo¹i thÐp cã hµm lîng cacbon cao (0,7 1,3%C), cã hµm lîng t¹p chÊt S vµ P thÊp (
 13. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 3. Gang: 3.1. Kh¸i niÖm vÒ Gang: Gang lµ hîp kim Fe- C, hµm lîng lín h¬n 2,14% vµ cao nhÊt còng < 6,67%C. Còng nh thÐp, trong gang chøa c¸c t¹p chÊt Si, Mn, S, P vµ c¸c nguyªn tè kh¸c Do hµm lîng cacbon cao h¬n nªn tæ chøc cña gang ë nhiÖt ®é thêng còng nh ë nhiÖt ®é cao tån t¹i lîng xementit cao. §Æc tÝnh chung cña gang lµ cøng vµ dßn, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp vµ dÔ dóc  Thµnh phÇn t¹p chÊt trong gang g©y ¶nh hëng kh¸c so víi thÐp cacbon - Cïng víi C, nguyªn tè Si thóc ®Èy sù graphit ho¸, nghÜa lµ ph©n huû Fe3C thµnh Fe vµ cacbon tù do khi kÕt tinh - Ngîc l¹i Mn l¹i c¶n trë sù graphit ho¸ nh»m t¹o ra Fe3C cña gang tr¾ng  Lîng Si thay ®æi trong gang ë giíi h¹n tõ 1,5  3,0 cßn Mn thay ®æi t¬ng øng víi Si ë giíi h¹n 0,5  1,0% - T¹p chÊt S vµ P lµm h¹i ®Õn c¬ tÝnh cña gang. Nhng nguyªn tè P phÇn nµo lµm t¨ng tÝnh ch¶y lo·ng, t¨ng tÝnh chèng mµi mßn do ®ã cã thÓ hµm lîng ®Õn 0,1  0,2%P - Cacbon cµng nhiÒu th× kh¶ n¨ng graphit ho¸ cµng m¹nh, nhiÖt ®é ch¶y cµng gi¶m lµm tÝnh ®óc cµng tèt. Nhng t¨ng hµm lîng cacbon sÏ lµm gi¶m ®é bÒn, t¨ng dßn. V× vËy trong gang x¸m ch¼ng h¹n, hµm lîng cacbon giíi h¹n tõ 2,8  3,5%
 14. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 3.2. Ph©n lo¹i Gang: 3.1.1. Ph©n lo¹i theo tæ chøc tÕ vi vµ hµm lîng C trªn gi¶n ®å tr¹ng th¸i - Gang tríc cïng tinh cã tæ chøc Peclit + Lª®ªbuarit (C < 4,43%) - Gang cïng tinh: cã tæ chøc Lª®ªbuarit (C = 4,43%) - Gang sau cïng tinh cã tæ chøc Lª®ªbuarit + Xªmentit (C > 4,43%) 3.1.2. Ph©n lo¹i theo tæ chøc vµ cÊu t¹o - Gang tr¾ng lµ lo¹i gang mµ hÇu hÕt cacbon ë d¹ng liªn kÕt Fe3C  Gang tr¾ng chØ h×nh thµnh khi cã hµm lîng C, Mn… thÝch hîp vµ víi ®iÒu kiÖn nguéi nhanh ë c¸c vËt ®óc thµnh máng, nhá  Gang tr¾ng kh«ng cã ký hiÖu riªng Z Tæ chøc xementit cã nhiÒu trong gang tr¾ng lµm mÆt g·y cña nã cã mµu s¸ng tr¾ng! - Gang x¸m lµ lo¹i gang mµ hÇu hÕt cacbon ë d¹ng graphit. Nhê cã vËy grathit nªn mÆt g·y cã mµu x¸m GX Ferit GX Ferit-Peclit
 15. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại  Tæ chøc tÕ vi cña gang x¸m gåm: nÒn c¬ së vµ c¸c garaphit d¹ng tÊm  NÒn cña gang x¸m cã thÓ lµ: ferit, pherit - peclit , peclit C¬ tÝnh cña gang x¸m phô thuéc vµo hai yÕu tè: * Tæ chøc cña nÒn: ®é bÒn cña nÒn t¨ng lªn tõ nÒn pherit ®Õn peclit * Sè lîng, h×nh d¹ng vµ ph©n bè graphit  Gang x¸m cã ®é bÒn nÐn cao nhng bÒn kÐo kÐm, chÞu mµi mßn tèt, ®Æc biÖt cã tÝnh ®óc tèt Ký hiÖu Gang x¸m: GX xx-yy (Liªn x«: Cч xx-yy) xx = hai con sè chØ ®é bÒn kÐo yy = hai con sè chØ ®é bÒn uèn - Gang cÇu lµ lo¹i gang cã thÓ cã tæ chøc nh gang x¸m, nhng graphit cã d¹ng thu nhá thµnh h×nh cÇu
 16. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại  Gang cÇu cã ®é bÒn cao h¬n gang x¸m nhiÒu, ®Æc biÖt cã ®é dÎo b¶o ®¶m. Cã thÓ so s¸nh c¬ tÝnh gang cÇu xÊp xØ b»ng thÐp m¸c thÊp  §Ó cã tæ chøc gang cÇu, ph¶i nÊu ch¶y gang x¸m vµ dïng ph¬ng ph¸p biÕn tÝnh ®Æc biÖt gäi lµ cÇu ho¸ ®Ó t¹o ra graphit h×nh cÇu. KÕt qu¶ lµ còng trªn c¸c nÒn t¬ng tù nh gang x¸m víi grathit cÇu ta cã ®é dÎo  = 5  15%; ®é bÒn kÐo k = 400 - 1000N/mm2 Ký hiÖu Gang cÇu: GC xx-yy (Liªn x«: Bч xx-yy) xx = hai con sè chØ ®é bÒn kÐo yy = hai con sè chØ ®é d·n dµi t¬ng ®èi % - Gang dÎo lµ lo¹i gang chÕ t¹o tõ gang tr¾ng b»ng ph¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn (ñ) Fe3 C  Peclit  Ccum t 0u Ký hiÖu Gang dÎo: GZ xx-yy (Liªn x«: Kч xx-yy) xx = hai con sè chØ ®é bÒn kÐo yy = hai con sè chØ ®é d·n dµi t¬ng ®èi %
 17. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại 4. ThÐp hîp kim: 4.1. Kh¸i niÖm vÒ ThÐp hîp kim: - ThÐp HK lµ lo¹i thÐp cã chøa trong nã mét hµm lîng c¸c nguyªn tè HK thÝch hîp - Hµm lîng cña chóng ph¶i ®ñ ®Õn møc cã thÓ lµm thay ®æi c¬ tÝnh th× míi ®îc coi lµ chÊt cho thªm, nÕu díi møc ®ã th× chØ lµ t¹p chÊt. C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña ThÐp hîp kim: - C¶i thiÖn c¬ tÝnh: thÐp hîp cã tÝnh nhiÖt luyÖn tèt h¬n thÐp cacbon. Tríc nhiÖt luyÖn hai lo¹i thÐp cacbon vµ hîp kim cã c¬ tÝnh t¬ng tù, nhng nÕu nhiÖt luyÖn vµ ram hîp lý thÐp hîp kim sÏ t¨ng c¬ tÝnh râ rÖt - ThÐp hîp kim gi÷ ®îc ®é bÒn cao h¬n thÐp cacbon ë nhiÖt ®é cao nhê sù t¬ng t¸c cña nguyªn tè hîp kim trong c¸c tæ chøc cña thÐp cacbon - T¹o ra nh÷ng tÝnh chÊt lý ho¸ ®Æc biÖt, nh: chèng ¨n mßn trong c¸c m«i trêng ¨n mßn; cã thÓ t¹o ra thÐp tõ tÝnh cao hay kh«ng cã tõ tÝnh; ®é gi·n në v× nhiÖt rÊt nhá. C¸c sù biÕn ®æi khi Hîp kim ho¸: + C¸c dung dÞch ®Æc trong thÐp cacbon hoµ tan thªm nguyªn tè hîp kim t¹o nªn sù thay ®æi cã lîi c¸c to¹ ®é trªn gi¶n ®å tr¹ng th¸i hoÆc t¹o ra c¸c pherit hîp kim bÒn h¬n. + Trõ mét sè nguyªn tè nh Ni, Si, Al… ®a sè c¸c nguyªn tè kh¸c nh Cr, W, Ti… ®Òu kÕt hîp víi cacbon t¹o nªn cacbit hîp kim
 18. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại - Dung dÞch ®Æc thay thÕ - Dung dÞch ®Æc xen kÏ B  Sù hoµ tan xen kÏ bao giê còng cã giíi h¹n
 19. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại Cấu trúc của hợp kim: Nguyªn tö Hydro Nguyªn tö S¾t Nguyªn tö Titan Nguyªn tö S¾t Nguyªn tö Titan
 20. Bộ môn Biên soạn: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG HÀN & CNKL ThS. Vũ Đình Toại + §a sè c¸c nguyªn tè lµm cho ®é qu¸ nguéi t¨ng lªn, nªn ®êng cong ch÷ "C' dÞch vÒ bªn ph¶i. §iÒu ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhiÖt luyÖn dÔ dµng h¬n. + Mét sè nguyªn tè kÕt hîp víi thÐp cacbon vµ m«i trêng ngoµi t¹o nªn líp vá «xyt rÊt bÒn ®Ó b¶o vÖ. 4.2. Ph©n lo¹i ThÐp hîp kim: 4.2.1. Ph©n lo¹i theo thµnh phÇn hîp kim trong thÐp: - ThÐp hîp kim thÊp: cã tæng lîng c¸c nguyªn tè hîp kim ®a vµo < 2,5%. - ThÐp hîp kim trung b×nh: cã tæng lîng c¸c nguyªn tè hîp kim tõ 2,5  10%. - ThÐp hîp kim cao: cã tæng lîng > 10% 4.2.2. Ph©n lo¹i theo tªn gäi c¸c nguyªn tè HK chñ yÕu: - ThÐp Mn, thÐp Si, thÐp Cr, thÐp Ni, thÐp Cr-Ni, ... 4.2.3. Ph©n lo¹i theo c«ng dông: - ThÐp hîp kim kÕt cÊu: lµ lo¹i thÐp trªn c¬ së thÐp cacbon kÕt cÊu cho thªm c¸c nguyªn tè hîp kim (0,1  0,85% C vµ lîng phÇn tr¨m nguyªn tè hîp kim thÊp ) > ThÐp HK kÕt cÊu ph¶i qua thÊm cacbon råi míi nhiÖt luyÖn th× c¬ tÝnh cao. > Lo¹i thÐp nµy ®îc dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt chÞu t¶i träng cao, cÇn ®é cøng, ®é chÞu mµi mßn, hoÆc cÇn tÝnh ®µn håi cao v.v… Ký hiÖu: 15Cr, 20Cr, 20CrNi , 12CrNi 3A, 12Cr2Ni4A, 40CrMn, 35CrMnSi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2