bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
197
lượt xem
52
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

số nhánh dây quấn lên tang Q0 : tải trọng nâng Q0= 25000 N. hiệu suất ròng rọc: = 0,98 (với điều kiện ròng rọc đặt trên ổlăn bôi trơn tốt). a =2: Bội suất palăng. t = 0 : Số ròng rọc đổi hướng. 2) Cáp nâng: Kích thước cáp được chọn dựa vào lực kéo đứt (Sđ ) Sđ = Smax . K =6313*5.5 = 34721 (N) K =5 : hệ số an toàn bền. Lực căng lớn nhất trong dây cáp: Smax Ta chọn cáp K - P6x19 =114 (OCT 2688 – 69) có giới hạn bền các sợi thép...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 2

  1. Chương 2: CHOÏN TANG, KHÔÙP NOÁI, ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN VAØ PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN I.Choïn tang, khôùp noái, ñoäng cô ñieän: 1) Hieäu suaát cuûa palaêng So Q p = = S max m.a.S max Vôùi Q0 = Q +Qm m=2 :soá nhaùnh daây quaán leân tang Q0 : taûi troïng naâng Q0= 25000 N.  : hieäu suaát roøng roïc:  = 0,98 (vôùi ñieàu kieän roøng roïc ñaët treân oålaên boâi trôn toát). a =2: Boäi suaát palaêng. t = 0 : Soá roøng roïc ñoåi höôùng. Q(1   ) Vôùi : Smax = =6313 (N). m(1  a )t  p = = 0,99 2) Caùp naâng: Kích thöôùc caùp ñöôïc choïn döïa vaøo löïc keùo ñöùt (Sñ ) Sñ = Smax . K =6313*5.5 = 34721 (N)
  2. Vôùi : K =5 : heä soá an toaøn beàn. Löïc caêng lôùn nhaát trong daây caùp: Smax Ta choïn caùp K - P6x19 =114 (OCT 2688 – 69) coù giôùi haïn beàn caùc sôïi theùp laø b = 1600 N/mmm2 . 3) Tang: + Ñöôøng kính tang: Dt  dc (e-1) = 8 (25-1 )=192 (mm) Dt : ñöôøng kính tang ñeán ñaùy raõnh caét (mm). Dc: ñöôøng kính daây caùp quaán leân tang (mm). e: heä soá thöïc nghieäm .  Dt =Dr =250 mm + Chieàu daøi tang Chieàu daøi: chieàu daøi toaøn boä tang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc L’ =L'o +2L1 +2L2 +L3 Vôùi: L1 : chieàu daøi thanh tang
  3. L2 : chieàu daøi phaàn chöøa ra ñeå quaán caùp L2 L'o L3 L'o L2 L1 L1 Hình bieåu dieãn L3 : Chieàu daøi phaàn phaân caùch giöõa hai beân. + Chieàu daøi moät nhaùnh caùp quaán leân tang l = H.a = 12*2 =24 (m) H = 12, chieàu cao naâng danh nghóa a =2, boäi suaát palaêng + Soá voøng caùp quaán leân moät nhaùnh: l Z= + Zo = 29.6 (voøng)  ( Dt  d c ) Vôùi Zo =2, Soá voøng caùp döï tröõ khoâng laøm vieäc.  Lo’ = 2* Z*t = 520 (mm). Vôùi: t  1.1, ta coù dc = 1.1*8. =8.8 (mm)
  4.  Lo’= 2*29.6*8.8=520(mm)  L2 =73.6 (mm)  2L1 =3*t 3*8.8 =26.4(mm)  L3 =L4 –2*hmin tg =150-260*0.07 = 66 vôùi tg = tg(4o) =0.07 hmin = 260, laø khoaûng caùch toái ña cho pheùp giöõa roøng roïc vaø tang Vaäy  L’ = 520+73.6 +26.4 +66 = 668 (mm) + Kieåm tra söùc beàn tang theo coâng thöùc: K . .S max n =  [n]  .t Vôùi :  Beà daøy tang  =0.02 Dt + (6…..10) = 15(mm).  t = 8.8 : böôùc caùp  : heä soá giaûn öùng suaát  = 1.08 : ñoái vôùi tang baèng gang.  K= 1: heä soá phuï thuoäc soá lôùp caùp cuoán leân tang.  [ n] = 565 N/mm2 vôí vaät lieäu ñuùc tang laø gang.  Tang baèng gang coù bn = 565 N/mm2 565  [ n] = = 113 N/mm2 5
  5.  n = 51.6N/mm2   n  [ n] Vaäy ñuû beàn. 4) Choïn khôùp noái truïc voøng ñaøn hoài : a) Khi môû maùy: Mmax =2.2 Mdn 9550 Vôùi :  Mdn = 960  Mmax= 2.2 * 9550 * 7 = 153 (Nm). 960 b) Ñeå an toaøn khi naâng vaät: Thì : Mmax’= Mmax*K1 *K2 Vôùi K1 = 1.3 ( heä soá an toaøn) K2 = 1.2 ( heä soá an toaøn)  Mmax=153*1.3*1.2 =238 (Nm). Vaäy ta choïn khôùp noái theo tieâu chuaån. Vôùi soá lieäu sau M(nm) d D L D0 B dc l6 M D3 L8 GD2 nmax Ñ 240 i 24 140 165 100 2 14 33 27 28 0.55 4000 e àu kieän beàn daäp cuûa khôùp voøng ñaøn hoài: 2 KM max d= {d} = (2...4) MPA ZDo D3 L2 Vôùi: K=1.2, heä xoá ñieàu kieän laøm vieäc  d = 0.53 (MPA) {d}. vaäy ñuû beàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản