bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
23
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khớp xích con lăn: a) Mômen do vật gây ra trên tang Mt = 2 * S max Do dây nâng vật Với : + Smax = 6313 (N), lực căng trên nhánh  Do= Dt +Dc = 250 + 8 = 258 (mm). b) để an toàn khi nâng vật: Mt’= Mt *K1 *K2 = 2539 (Nm). Với + K1 =1.3, K1, là hệ số an toàn + K2 = 1.2, theo bảng sau: K2 , là hệ số an toàn Vậy ta chọn khớp nối xích con lăn khe d khoả t hở c ng lắp cáhc ngh giữa ép c hai má....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 3

  1. Chương 3: Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa choát KM max Lo Theo coâng thöùc: u =  {u} = 0.1D 3 3 Z 60....80 (MPA). Vôùi :  K1= 1.2 lo= L1  L2 = 64  66  75 2 2 vôùi L2 = 2 *L6 = 66 L1 = L2 –B = 66-2 = 64  Vaäy u = 18  {u} Vaäy ñuû beàn 5) Khôùp xích con laên: a) Moâmen do vaät gaây ra treân tang Mt = 2 * S max Do  1826.754( Nm) 2 Vôùi : + Smax = 6313 (N), löïc caêng treân nhaùnh daây naâng vaät  Do= Dt +Dc = 250 + 8 = 258 (mm). b) ñeå an toaøn khi naâng vaät: Mt’= Mt *K1 *K2 = 2539 (Nm). Vôùi + K1 =1.3, K1, laø heä soá an toaøn
  2. + K2 = 1.2, K2 , laø heä soá an toaøn Vaäy ta choïn khôùp noái xích con laên theo baûng sau: M nm d L D khe d khoaû t Z Q(K G ax hôû c ng N) D2 laép caùhc ngh giöõa eùp c hai maù 30 70 9 27 28 2 5 31 50 1 160 8. 00 0 0 0 0 2 .8 2 9 c)Kieåm nghieäm theo heä soá an toaøn Q S=  {S} (1.2...1.5) Ft Q: taûi troïng phaù hoûng Ft : löïc voøng 2 * k * M t' 2 * 0.2 * 2539000  Ft =   5173( N ) n 3 D0 196.3 t  Do = =196.3(mm) . sin((180 / z + k=0.2  Mt’ = 2539 (Nm)
  3.  {S} = 7, heä soá an toaøn  n3 = 30.88 (vong /phut)  S = 20.6 > {S} Vaäy ñuû beàn. 6) Choïn ñoäng cô ñieän: + Coâng thöùc tónh khi naâng vaät : Q .vn Nlv = 0 = 2500 *12.5 = 5.2(KW) 60.1000. 60.1000. + Coâng suaát töông ñöông: Ntd = N lv * (0.6t )  ( N lv * 0.5) 2 * (0.2t )  (0.3 * N lv ) 2 * (0.2t ) 2 = N lv 0.6  0.05  0.018 = 4.25 (KW) + Hieäu suaát cuûa boä truyeàn :  = p . t . 0l4.K.mscn.mscc =0.776 Vôùi:  p = 0.99 : hieäu suaát palaêng  t = 0.96 : hieäu suaát tang  0l = 0.99 : hieäu suaát oå laên + k = 0.99 :hieäu suaát khôùp +  mscn = 0.96:hieäu suaát boä truyeàn caáp nhanh + mscc = 0.98 :hieäu suaát boä truyeàn caáp chaäm + Coâng suaát caàn thieát treân truïc ñoäng cô:
  4. 4.25 Nct = = 5.48 (kw) 0.776 Choïn ñoäng cô ñieän xoay chieàu ba pha, soá hieäu 4A1326Y3  Coâng suaát: p = 5.5 ( KW)  Toác ñoä danh nghóa: n = 960 (voøng/ phuùt) M max  Heä soá quaù taûi : =2.2 M min II. Phaân phoái Tyû soá truyeàn chung: a) Tyû soá truyeàn chung Tyû soá truyeàn chung töø truïc ñoäng cô ñeán truïc tang: n i0 = ñc = 960/30.8 = 31.1 nt Vôùi: nt laø Soá voøng quay cuûa tang ñeå ñaûm baûo vaän toác naâng cho tröôùc vn .a nt = = 30.8 (voøng/phuùt)  ( Dt  d c ) Theo ( 3.12)-[1], ta coù: ub r 1 = 0.7332 u 0.6438 = 6.7  Tyû soá truyeàn caáp thöù hai laø : ub r 2 = 31.1/6.7 = 4.64 Vaäy:  Tyû soá tuyeàn baùnh raêng caáp nhanh u1 =6.7.  Tyû soá truyeàn baùnh raêng caáp chaäm u2 =4.46
  5.  Tyû soá truyeàn chung la : uo = 31.1. b) Soá voøng quay treân moãi truïc:  nI = nD C = 960 (voøng / phuùt).  nII = nI/ u 1 = 143.28 (voøng / phuùt).  nIII = n2 /u2 = 30.88 (voøng / phuùt). Töø ñoù ta coù : BAÛNG PHAÂN BOÁ TÆ SOÁ TRUYEÀN I II III Truïc Thoâng soá Soá voøng quay 960 143.8 30.88 (voøng/phuùt) Tæ soá truyeàn 4.64 6.7 Coâng suaát treân 4.98 4.65 4.42 truïc(KW) Moâ men xoaén 48645 309935 1366936 T(Nmm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản