bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
132
lượt xem
22
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta chọn vật liệu cặp bánh răng này vật liệu như nhau, bảng ( 6-1)-[1].  Bánh răng nhỏ thép 45, tôi cải thiện có độ rắn HB1 = 241.. 285 có b1 = 850 Mpa; ch1 = 850 Mpa.  Bánh lớn thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB2 = 192…240 có b 2 = 730 Mpa; ch 2 = 430 Mpa II) Ứùng suất cho phép : a). ứng suất tiếp xúc cho phép HB = 180 ...350. 0 H lim = 2 HB + 70 ; S z = 1.1 : hệ số an toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 4

  1. Chương 4: TÍNH TOAÙN TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG I) Choïn vaät lieäu: Ta choïn vaät lieäu caëp baùnh raêng naøy vaät lieäu nhö nhau, baûng ( 6-1)-[1].  Baùnh raêng nhoû theùp 45, toâi caûi thieän coù ñoä raén HB1 = 241.. 285 coù b1 = 850 Mpa; ch1 = 850 Mpa.  Baùnh lôùn theùp 45, toâi caûi thieän ñaït ñoä raén HB2 = 192…240 coù  b 2 = 730 Mpa;  ch 2 = 430 Mpa II) ÖÙùng suaát cho pheùp : a). öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp HB = 180 ...350.  H lim = 2 HB + 70 ; S z = 1.1 : heä soá an toaøn 0 Flim = 1.8HB ; SF = 1.75 :heä soá an toaøn Choïn ñoä raén baùnh raêng nhoû HB1 = 245 Choïn ñoä raén baùnh raêng lôùn û HB2 = 230 khi ñoù : H lim1 = 2HB1 +70 =560 MPA Flim1 = 1.8HB2 =441 MPA H lìm2 = 414 MPA  Flim2 =470 MPA + Heä soá tuoåi thoï N HO KHL = m H N HE Vôùi HB  350  mH = 6 (mH : baäc cuûa ñöôøng cong moûi).
  2.  NHO : soá chu kì thay ñoåi öùng suaát cô sôû khi thöû veà tieáp xuùc NHO = 30 HB 2, 4 = 30* 2302.4 = 1.4 107  Thôøi gian laøm vieäc tính baèng giôø T =21*365*A**Kn*Kng Trong ñoù A = 10 naêm Kn = 0.5 : heä soá tuoåi thoï Kng = 0.67 : heä soá söû duïng theo ngaøy  T = 29346 (giôø)  Theo (6-7)-[1], ta coù : NHE =60*c*(Ti/Tmax)3*ni*ti C = 1, Caëp baùnh raêng aên khôùp ni : Vaän toác laøm vieäc cuûa truïc thöù i ti : Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø Ti: Moâmen xoaén thöù i trong moät chu kyø Tmax : Moâmen lôùn nhaát trong moät chu kyø Vaäy: NHE = 60*1*143.28*29346(12*0.6+0.53 *0.2 +0.33*0.2) =15.9 107  NHE1 > NHO1  ta choïn NHE 1 =1 Töông töï ta coù:  NHE2 >NHO2  KHL2 = 1 Nhö vaäy theo (6- 2)[1], ta xaùc ñòng sô boä {H} = Hlim .KHL/SH {H1} = 560/1.1 = 509 (Mpa)  {H2} = 470/1.1 = 445 (MPa)
  3. Vì ñaây laø caëp baùnh raêng truï raêng thaúng neân öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp laø: {H} = min({H1} ; {H2}) = 445 MPa b) ÖÙng suaát uoán khi quaù taûi f =Flim .KHL.KFC/SF Theo (6-7)-[1], ta coù: mF  T  NFE = 60 . C . T i    .ni . ti  max  Trong ñoù: ni : Vaän toác laøm vieäc cuûa truïc thöù i ti : Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø Ti: Moâmen xoaén thöù i trong moät chu kyø Tmax : Moâmen lôùn nhaát trong moät chu ky mF = 6  NFEÙ1 = 60*1*29346*143.28(16*0.6+0.56*0.2+0.36*0.2) =15.9 107 vôùi NFE1 > NFeo; ta choïn KFL1 = 1 Töông töï ta coù : NFE2 > NFEo ta choïn KFL2 = 1 Theo (6-2a) –[1], Vôùi boä truyeàn quay hai chieàu choïn KFC = 0.8 Vaäy vôùi caùc soá lieäu nhö treân ta tính ñöôïc : {F1} = 201.6 MPa {F2} = 189.1 MPa c) ÖÙng suaát uoán khi quaù taûi  H max = 2,8 .  ch 2 = 2,8 . 450 = 1260 Mpa  F max 1 = 0,8 .  ch1 = 0,8 . 580 = 464 Mpa
  4.  F max 2 = 0,8 .  ch 2 = 0,8 . 450 = 360 Mpa III) xaùc ñònh nhöõng thoâng soá cô baûn cuûa boä truyeàn 1) Tính toaùn boä tryeàn baùnh raêng caáp nhanh a) Khoaûng caùch truïc: T 1K H aw= k*a*(u1+1)3   H 2 u. ba  Ka = 49.5: Heä soá phuï thuoäc vaät lieäu laøm baùnh raêng truïraêng thaúng (theùp – theùp).  T1 = 48645 N.mm  [H] = 481,81 Mpa  Tæ soá truyeàn u = 6.7   ba = 0,3 (raêng thaúng khoâng ñoái xöùng), (baûng 6-6)-[1].  KH  :heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng = 0,5.  ba (u+1) = 1.223  bd vôùi  bd = 1.223  tra baûng ( 6.7 )-[1], sô ñoà 5  KH  = 1,2 48645 * 1.2 aw = 49.5*(6.7+1) 3 = 201 (mm) 445 2 6.7 * 0.3 b.) Xaùc ñònh caùa thoâng soá aên khôùp: Moâ ñun m = (0,01…0,12)aw = 2.01…4.02 choïn m = 3 2.a w 2 * 201 Soá raêng Z1 = =  17.4 m(u  1) 3 * 7 .6  choïn Z1 = 17 Z2 = u.Z1 = 6.7*17 = 113.9  choïn Z2=114  Tính laïi khoaûng caùch truïc: m( Z 1 Z 2 ) aw = = 3 * (114  17)  196.5(mm) 2 2
  5.  Xaùc ñònh heä soá dòch chænh : y = a w  0.5( Z1  Z 2)  0 m Vaäy ñaây laø caëp baùnh raêng khoâng dòch chænh  Ky = 0, xt =0 + Goùc aên khôùp Z1  Z 2 cos  tw = m.cos  tw  cos  tw = 0.93969; 2.a w 0  tw =20 + Tính laïi tyû soá truyeàn thöïc: u1 = 114/17 =6.7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản