bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
19
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên bề mặt răng thoả mản điều kiện tiếp xúc Hệ số kể đến tải trọng xuất hiện trong vùng ăn khớp Nhận xét: Vì chênh lệch H và SH quá lớn nên ta giảm chiều rộng của bánh răng xuống : bw =ba. aw. =03196.5**. =4435. (mm) Ta chọn chiều rộng của bánh răng là bw =45mm() d) Kiểm ngiệm răng về độ bền uốn Để đảm bảo điều kiện uốn cho răng ứng suất sinh ra tại chân răng không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 5

  1. Chương 5: kieåm ngieäm raêng veà ñoä beàn tieáp xuùc Öùng suaát tieáp xuùc xuaát hieän treân beà maët raêng thoaû maûn ñieàu kieän tieáp xuùc theo (6-33)-[1] 2.T1 .K H (u  1) H = ZMZHZ    H  bw .U .d 2 w1 Vôùi : ZM = 274 MPa1/ 3 (baùnh raêng thaúng vaät lieäu theùp_theùp) ZM : heä soá tính ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc 2. cos  2 ZH = = = 1.763 sin 2 sin 50,5 Z  : heä soá tính ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng thaúng  =0  =[1,88-3,2 ( 1  1 ) cos   ] = 1.66 17 14 1 1  Z =   0.766  1.66 Ñöôøng kính voøng laên baùnh raêng : 2a w 2 * 196.5 dw1 = =  51(mm) u 1 6.67  1 Beà roäng raêng: b w =  ba x a w = 58.95 K H : Heä soá taûi troïng khi tính veà tieáp xuùc. K H = K H xK H KHV Vôùi KH  = 1 (baùnh raêng thaúng) KH =1.2
  2. 3.14 xd w1 xn1 V= = 2.56 ( m/s) 60000 Vôùi: n1= 960 dw1 = 51 ( mm ) Theo baûng (6_13_)duøng caáp chính xaùc 8  Tra baûng( 6.16)-[1]  go= 56  Tra baûng (6.15)-[1] vôùi HB  350  H = 0.006 aw 196.5 H =  H .go.v. = 0,006.56.2.56 = 4 u 6.7 KHV : Heä soá keå ñeán taûi troïng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp  H xbw xd w1 KHV = 1+ = 2 xT1 xK H xK H 4.66 * 58.95 * 51 1+  1.11 2 * 48645 * 1.2 * 1.09  K = 1.2*1.09*1.11 =1.45 2 xT1 xK H (u  1)  H =ZMxZHxZ  = bw xuxd 2 w1 2 * 48645 * (6.7  1) *1.45 274.1,0.776 196.5 * 0.3 * 6.7 * 512 = 386 (MPa) = 381 Mpa  H Nhaän xeùt: Vì cheânh leäch H vaø SH quaù lôùn neân ta giaûm chieàu roäng cuûa baùnh raêng xuoáng : bw =ba. aw. (  H ) 2 =0.3*196.5* ( 386 ) 2 =44.35 (mm) { H } 445 Ta choïn chieàu roäng cuûa baùnh raêng laø bw =45(mm) d) Kieåm ngieäm raêng veà ñoä beàn uoán Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän uoán cho raêng öùng suaát sinh ra taïi chaân raêng khoâng vöôït quaù moät giôùi haïn cho pheùp 2.T1 xK F xY xY  xYF1  F1 =   F1 bw xd w1 xm
  3.  F 1 xYF 2  F2 =    F2 YF 1 Trong ñoù:  Y : heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng 1  Y = = (1/1.66) = 0.6   YF1,YF2 : heä soá daïng raêng cuûa baùnh 1 vaø 2  ZV1 = Z1 = 17 ; ZV2 = Z2 = 114 vaø heä soá dòch chænh x Tra baûng (6.18)-[1]  YF1 = 4.22 vaø YF2 = 2. Y =1 baùnh raêng thaúng Yr =1 baùnh raêng phay  KF = K F  xK F xKFV vôùi  bd =0.72 Tra baûng( 6.7)-[1], Sô ñoà 5  kF B = 1.41 Tra baûng(6.15)-[1], F= 0.016 Tra baûng(6.16)-[1] , go =56 aw   F   F xg 0 xvx = 0,016.56.2.56 196.5 =12. u 6.7  F xbw xd w1  K FV  1 =1+ 12.42 * 45 * 51 =1.164 2 xT1 xK F xK F 2 * 48645 * 1.41 * 1.27 Vaäy  KF = 1.164*1.41*1.27 = 2.08 2 xT1 xK F xY xY  xYF 1 2 * 48645 * 2.084 * 0.6 * 1 * 4.26  F1  = bw xd w1 xm 45 * 51 * 3 =75.25(Mpa)  F 1 xYF 2  F2  = 3.6 * 75.27  63.6 (Mpa) YF 1 4.26   F1 <  F 1 = 201.6 (Mpa) va ø F 2 < {F }2 = 189.1 (Mpa) Trong ñoù : {F }1 = {F1}*Yr*Ys* KxF = 201.6*1*1*1 = 201.6 (MPa)
  4. {F }2 = {F2}*Yr*Ys* KxF = 189.1*1*1*1 = 189.1 (MPa) Vôùi : KxF = 1 ( do da
  5. Ñöôøng kính ñænh raêng da 1=d1+2.m= 57 mm ; da 2=d2+2.m= 348 mm Ñöôøng kính ñaùy raêng df 1=d1_-2.5xm= 43.5 mm df 2=d2-2.5xm= 334.5 mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản