intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 2: Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Trần 1226-1400

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:28

21
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 2: Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Trần 1226-1400 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu và nắm bắt được một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần; thấy được sự khác nhau giữa mĩ thuật thời Trần với nền mĩ thuật của các thời kì trước đó;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 2: Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Trần 1226-1400

 1. Chà o mừ ng cá c em đã  đế n  vớ i tiế t hoc hôm nay! ̣
 2. MĨ THUẬT 7 Trường THCS THÀ NH PHỐ  BẾ N  TRE GV: Võ  Thi Yê ̣ ́ n Ngoc̣
 3. * Em hã y cho biế t đây là  hì nh  Rồ ng cua Triê ̉ ̀ u đai na ̣ ̀ o? Rồ ng thờ i LÝ
 4. Bà i 2  Thườ ng thứ c Mĩ  thuâṭ  SƠ LƯỢC VỀ  MĨ  THUÂT TH ̣ Ờ I  TRẦ N  (1226 – 1400)
 5.      Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN I. Vài nét về bối cảnh xã hội thời  Trần II. Vài nét về mĩ  thuât th ̣ ời  Trầ1. Kiê n ́ n trú c     2. Điêu khắ c và  trang  tri ́   3. Đồ  gố m        III. Đăc điêm mi ̣ ̉ ̃  thuât th ̣ ời  Trần
 6.          Bà i 2­ Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                 SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN I. Vài nét về bối cảnh xã hội thời Trần ­ Đầu thế kỉ XIII quyền lực chuyển từ tay nhà Lý sang nhà Trần. ­ Với ba lần đánh thắng quân Mông­ Nguyên xâm lược, tinh thần  yêu nước, thượng võ, tự chủ tự cường.v.v… được phát huy cũng  đã tạo sức bật cho nghệ thuật phát triển. Kháng chiếng chống quân  Đền Trần – Nam Định Mông­Nguyên thắng lợi.
 7.  Bà i 2­ Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                  SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN     II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.  *Em hãy kể tên một số công trình tiêu biểu của mĩ  thuật thời Lý? Chù a Môt Côt ̣ ̣ Rồ ng thờ i  Tượng Phât A DI Đà ̣ Lýếp của mĩ thuật thời   Mĩ thuật thời Trần là sự nối ti Lý nhưng có những né t đặc trưng riêng. 
 8.              Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                     SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN     II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.           1. Kiến trúc.    * Nghệ thuật kiến trúc dưới thời Trần được chia làm mấy lĩnh vực?   Được chia thành 2 lĩnh vực là Kiến trúc cung đình, Kiến trúc Phật giáo. Tháp Phổ Minh  Di tích thành Thăng Long  Xây dựng dưới thời Trần
 9.              Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                     SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN       II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.          1. Kiến trúc.        *Kiến trúc cung đình. ­ Tu bổ kinh thành Thăng Long. ­ Xây dựng khu cung điện Thiên Trường                       (Tứ c Măc– Nam Đ ̣ ịnh). Di tích thành Thăng Long  Khu cung điện Thiên 
 10.    II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.        1. Kiến trúc.        *Kiến trúc cung đình. ­ Tu bổ kinh thành Thăng Long. ­ Xây dựng khu cung điện Thiên Trường                       (Tứ c Măc– Nam Đ ̣ ịnh). ­Xây dựng cá c khu lăng mô nôi tiê ̣ ̉ ́ ng Lăng Trần Thủ Độ Khu lăng mộ An Sinh (Thái Bình) (Quảng Ninh)
 11.          Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                 SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN    II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.        1. Kiến trúc.           *Kiến trúc cung đình. Khu lăng mô An Sinh( Quang Ninh) ̣ ̉ Đây là  khu lăng mô l ̣ ớ n cua ca ̉ ́ c vua  Trầ n. Cá c lăng mô đê ̣ ̀ u được xây cấ t ở  chân nú i, cá ch nhau rấ t xa nhưng đề u  quy tu vê ̣ ̀  môt ḥ ướ ng là  khu đề n An  Sinh.  Ngoà i nhữ ng điên miê ̣ ́ u xây ở cá c lăng,  triề u đì nh cò n cho xây thêm nhiề u toà   điên, miê ̣ ́ u lớ n là m chỗ  đê nha ̉ ̀  vua và   hoà ng tôc tê ̣ ́  lễ  hằ ng năm.
 12.      Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                 SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.     1. Kiến trúc.       * Kiến trúc cung đì nh.       * Kiến trúc Phật giáo.         ­ Xây dựng nhiều chùa, tháp nôi tiê ̉ ́ ng. Các chùa ở núi Yên Tử Chùa Bối Khê (Quang Ninh) ̉ (Hà Tây)
 13.     Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                  SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.     1. Kiến trúc.        * Kiến trúc Phật giáo.         ­ Xây dựng nhiều chùa, tháp nôi tiê ̉ ́ ng. Tháp chùa Phổ Minh  Tháp Bình Sơn  (Nam Định) (Vĩnh Phúc)
 14.          Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                   SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.     1. Kiến trúc.        * Kiến trúc Phật giáo. Tháp Bình Sơn( Vĩnh Phúc)          * Em hãy nêu một số nét tiêu biểu về tháp Bình Sơn (chất liệu, cấu  trúc, hình dáng,...) ? ­Tháp Bình Sơn là  môt công tri ̣ ̀ nh kiế n trú c  bằ ng đấ t nung. Thá p hiên co ̣ ̀ n 11 tầ ng, cao  hơn 15m.  ­Thá p có  măt bă ̣ ̀ ng vuông cà ng lên cao cà ng  nho dâ ̉ ̀ n, cá c tầ ng thá p đề u được trang trí   bằ ng hoa văn rấ t phong phú .   ­Vớ i kĩ  thuât khe ̣ ́ o lé o, cham khă ̣ ́ c công phu,  cá ch tao hi ̣ ̀ nh chắ c chắ n, chấ t liêu bi ̣ ̀ nh di, ̣ thá p Bì nh Sơn là  niề m tự hà o cua kiê ̉ ́ n  trú c cô Viêt Nam. ̉ ̣
 15. PHẦN MỞ RỘNG Lãnh  thổ  của  nhà  Trần  từ  đầu  miền  Bắc  nước  ta  đến  miền 
 16. *PHẦN MỞ RỘNG Thứ tự Tên các vị vua Năm trị vì  1 Trần Thái Tông 1226 – 1258 2 Trần Thánh Tông 1258 – 1278 3 Trần Nhân Tông 1278 – 1293 4 Trần Anh Tông 1293 – 1314 5 Trần Minh Tông 1314 – 1329 6 Trần Hiến Tông 1329 – 1341 7 Trần Dụ Tông 1341 – 1369 8 Trần Nghệ Tông 1370 – 1372 9 Trần Duệ Tông 1373 – 1377 10 Trần Phế Đế 1377 – 1388 11 Trần Thuận Tông 1388 – 1398 12 Trần Thiếu Đế 1398 – 1400
 17.            Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                              SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN II. Vài nét về mĩ thuật thời  Trần.      2. Điêu khắ c và  trang trí .     1. Kiến trúc. * Em hã y kê tên sô ̉ ́  tá c phâm điêu khă ̉ ́ c mà  em  * Điêu khắ c: gồ m có  tượng Phât, t ̣ ượng quan  biế t? hầ u và  tượng con thú  ở cá c khu lăng mô …̣ Phật hoàng Tượng quan hầu Trần Nhân Tông An lăng
 18.      Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                             SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.     1. Kiến trúc.     2. Điêu khắ c và  trang trí . * Điêu khắ c: •  Tá c phâm t ̉ ượng Hô ̉ ở lăng Trầ n Thu Đô( Tha ̉ ̣ ́ i  * Em ha Bi ̀̉ nh) ̃ y cho biế t Trầ̀ vi tha Trầ n Thu Đô( 1194­1264), la ̣ n Thu Đô la ̣ ̉ i sự  đầ  ̀ u cua triê ̀ u Trầ n.  * Em hã y nêu và i đăc điêm vê ̣ ̉ ́ ̀  tượng  ̉ Ông coai ?́  công sa Hô? ̉ ́ ng lâp va ̣ ̀  lã nh đao đâ ̣ ́ t nướ c nhữ ng năm  đầ u triề u Trầ n.  - Tượng Hô co ̉ ́ kích thước  như thât, da ̣ ̀i 1m43, cao 0m75,  ̣ rông 0m64, co ́ hình khối  đơn gian, d ̉ ứt khoát, cấu  trúc chăt che ̣ ̃. Thân hình  thon, bô ̣ ức nở nang, cơ bắp  căng tròn. - ̣ Nghê nhân x ưa đã diễn ta ̉ Tượng Hô( Lăng Trâ ̉ ̀ n Thu ̉ được ve oai phong lâ ̉ ̣ ̃m liêt 
 19.              Bà i 2  Thườ ng Thứ c Mĩ  Thuâṭ                                                  SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN II. Vài nét về mĩ thuật thời  Trần. * Em ha     2. Điêu khă * Cham khă ̣ ̃ y kê tên sô ́ ́c:  nhiê ́  ta ̉ ̀  trang tri c va ̀ u b ứ́c phâm cham khă ́. ̣ ̉ c cham co ̣ ̉ ́̀c ma ́  chu đê ̀  em   và  bô ́  cuc đôc lâp  ̣ ̣ ̣ đượbiêc coi nh ́ t? ư nhữ ng tá c phâm hoa ̉ ̀ n chinh( canh dâng hoa  ̉ ̉ tấ u nhac, cham khă ̣ ̣ ́ c rồ ng bê th ̣ ờ , hì nh rồ ng ở chù a  Dâu…) Cảnh Dâng hoa ­Tấu  Chạm khắc Rồng bệ  Đầu Si Vẫn bằng đất  nhạc thờ ­ Chùa Thầy nung trang trí cung điện
 20. * Cham khă ̣ ́ c: • Tá c phâm Cham khă ̉ ̣ ́ c gỗ  ở chù a Thá i Lac( H ̣ ưng  Yên) ­Nôi dung chu yê * Qua quan sa ̣ ́t em nhân xẻ ̣ ́u cua ca ́t ̉ ́c  ̣ bức cham la về nôi dung chu yê ̣ ̉ ̀́ canh dâng  ̉ u trên  các  tahoa, tâ ́̉ u nhac cua nh ́c phâm cham khă ̣ ̉ ́c ưở̃ ng  chùa Thavũ n ữ, nhac công hay  ́i Lac? ̣ ̣ những con chim thần thoai  ̣ Các nhạc công (Chùa Thái Lạc) Kinari. Hình cham khă ̣ ́c  được sắp xếp cân đối,  không đơn điêu, buô ̣ ̀n te ̉ bởi các đô nông sâu kha ̣ ́c  nhau. Cách tao khô ̣ ́i tròn  đầy cua hỉ ̀nh tượng tao nên  ̣ sự êm đềm, thanh tĩnh,  phù hợp với khoang không  ̉ Tiên nữ  đầ u ngườ i  gian vừa ao, v ̉ ừa thực cua  ̉ mì nh chim đang dâng hoa Ngườ i quỳ   lớp hoa văn dày đăc. Ca ̣ ́c  đỡ  toà  sen
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2