intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 5: Vẽ trang trí Trang trí đầu báo tường

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 5: Vẽ trang trí Trang trí đầu báo tường được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh quan sát và nhận xét về các thành phần của báo tường; các bước trang trí đầu báo tường; luyện tập trang trí đầu báo tường theo chủ đề mà em thích trên giấy A4 hoặc A3;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7 - Bài 5: Vẽ trang trí Trang trí đầu báo tường

 1. TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE MĨ  THUÂT 7 ̣ Bà i 5: Vẽ  trang  trí  trang trí  đầ u bá o tườ ng GIÁ O VIÊN: VÕ  THI YÊ ̣ ́ N  NGOC ̣
 2. * Em hã y kê tên ca ̉ ́ c loai ba ̣ ́ o mà  em  biế t?                     Bá o tờ Bá o cuố n Bá o   tườ ng * Bá o tườ ng là   gì́? o tườ ng là  tờ  bá o treo, dá n trên tườ ng cua ca Ba ̉ ́ c đơn vi,  ̣ cá c cơ quan, nhà  má y, trườ ng hoc, … phan a ̣ ̉ ́ nh các hoat  ̣ đông cua đ ̣ ̉ ơn vi hay c ̣ ơ sở đó .
 3. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ Đ                    ẦU BÁO  trí TƯỜNG I / Quan sá t, nhân xe ̣ ́ t. * Em hã y cho biế t bá o tườ ng gồ m có  nhữ ng thà nh  phầ n nà o? Đầu báo Thân báo
 4. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I/ Quan sá t, nhân  ̣ xé t. * Em hã y cho biế t bá o tườ ng  thườ ng là m và o dip na ̣ ̀ o? ­ Ở  trường học thường làm báo tường nhân dịp lễ như: 20/11,  8/3, 30/4, 1/5, ….. ­ Đầu báo tường phai tao s ̉ ̣ ự thu  hút người xem và phù hợp với  ̣ nôi dung t ờ báo.
 5. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I/ Quan sá t, nhân xe ̣ ́ t. * Đầu báo tường có mấy  phâừ̃n? Gồm phần ch ̣ ̉  và hình minh hoa, biêu  trưng. Tên đầ u bá o  tườ ng: to rõ ,  Hình  Thanh niên mà u sắ c nôi bât,  ̉ ̣ kiêu ch ̉ ữ  phù  hợp  minh  vớ i chu đê ̉ ̀. hoa,  ̣ Phầ Chào m Biêu  ̉ ừ ng ngày thành l trưng CHI BOÄ 7/3 ậ THÁNG 3/ 2020 p Đoàn TNCS HCM n  chữ  D o ø n g  c h ö õ   t h e å  h ie ä n   Tên đơn vi, năm ra ba ̣ ́ o thườ ng nho, gon  ̉ ̣ c h u û  ñ e à . không quá  nôi bât... ̉ ̣
 6. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I/ Quan sá t, nhân xe ̣ ́ t. * Môt sô ̣ ́  biêu  ̉ trưng.
 7. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I/ Quan sá t, nhân xe ̣ ́ t. * Trò chơi  V ư ợ t  S ó n g Chi đội 7/1 Số báo đặc biệt Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM  Logo không phù h Logo phù hợp ợp
 8. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I / Quan sá t , nhân  ̣ xé t: * Trò chơi  Hoa Điểm Mười CHI ĐỘI CHÀO M ỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  7/1 Thiếu dòng chữ chủ đề
 9. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I / Quan sá t , nhân  ̣ xé t:̀ chơi  Chi đội UUốống n ng nướ ước nh c nhớớ ngu  nguồồnn 7/1 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20­11  Kích cỡ chữ không đúng
 10. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I / Quan sá t , nhân  ̣ xe ́ t: ̀ chơi  Số Số 07/07/ 2020 Tiền Phong 2020 Chi đội 7/1ừng ngày giai pho Chào m ̉ ́ ng Thu Đô 10 ­ 10 ̉ Màu sắắc không phù h Màu s c phù hợp ợp
 11. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG II/ Cá ch trang  trí : 1/ Phá c mang l ̉ ớ n:
 12. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦ U BÁO  trí II/ Cá ch trang  TƯỜNG trí́:c mang  1/ Pha ̉ 2/ Velơ ́ n: ́ c hì nh  ̃  pha chí nh: Chaép caùnh öôùc mô CHISOÁ ÑOÄIBAÙO 7/1 ÑAËC BIEÄT CHAØO MÖØNG NGAØY NHAØ GIAÙO20-11VIEÄT NAM
 13. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí II/ Cá ch trang  TƯỜNG trí : 1/ Phá c mang l ̉ ớ n: 2/ Vẽ  phá c hì nh  3/ Vẽchi ́ nh:  chi  tiế t: Chaép caùnh öôùc mô SOÁ BAÙO ÑAËC BIEÄT CHI ÑOÄI 7/1 CHAØO MÖØNG NGAØY NHAØ GIAÙO20-11VIEÄT NAM
 14. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG II/ Cá ch trang trí : 1/ Phá c mang l ̉ ớ n: 2/ Vẽ  phá c hì nh chí nh: 3/ Vẽ  chi tiế t: 4/ Vẽ  mà u: Chaép caùnh öôùc mô CHISOÁ BAÙO ÑOÄI 7/1 ÑAËC BIEÄT CHAØO MÖØNG NGAØY NHAØ GIAÙO20-11 VIEÄT NAM
 15. * Môt sô ̣ ́  bàBµi vÏ mÉu tham kh¶o i tham   c ña häc  s inh khao. ̉ 15
 16. Bà i 5  Vẽ  trang  TRANG TRÍ ĐẦU BÁO  trí TƯỜNG I / Quan sá t, nhân xe ̣ ́ t. II/ Cá ch trang  trí . III/ Thực hà nh. ­ HS trang trí  đầ u  bá o tườ ng theo chu đê ̉ ̀  mà  em  thí ch. ­Giấ y A4 hoăc A3  ̣
 17. *DĂN DO ̣ ̀: ­HS hoà n thà nh bà i ở nhà . ­ Xem bà i: Kí  hoa( SGK) ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2