intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

482
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại. Tuy vậy một số học giả và nhà lãnh đạo doanh nghiệp không đồng tình với mục tiêu này. Robert Martin [1] cho rằng doanh nghiệp nên tập trung vào mục tiêu thỏa mãn tối đa khách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp

 1. GI I THI U MÔN H C MÔN K N T I C NH DOANH NGHI P 03/10/2011 1 K T C U MÔN H C Ch ng 1: K n ti n v ck n t ng ng ti n Ch ng 2: K nc ck n p i thu Ch ng 3: K nc ck n ng tr c Ch ng 4: K n h ng t n kho Ch ng 5: K nt is nc nh Ch ng 6: K n doanh thu v chi ph kinh doanh Ch03/10/2011g 7: K n n thu thu nh p doanh nghi 2 v p ! c nh k t q" kinh doanh YÊU C#U MÔN H C Sinh viên ph i tham d$ t% 80% th&i gian tr' lên n t nh c c b i t p c ( n, ) *ng v + i * nghiêm t,c trong h-c t p Tham gia ki.m tra gi/a h-c ph0n m i 1c d$ thi (t$ lu n) Thi cu i k +a (tr2c nghi m) 03/10/2011 3 1
 2. I LI U THAM K 3O Sách, giáo trình chính: [1] TS. Tr0n Ph c và t p th. tác gi , K toán T i C nh Doanh nghi p, Nhà xu4t b n Tài Chính, 2009 Tài li u tham kh o: [1] K toán tài chính - 5 &ng 67i H-c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu4t B n Th ng Kê, 2006 [2] Lu t K toán, Nhà xu4t b n Tài chính, 2005. [3] H th ng chu8n m$c k toán Vi t Nam , Nhà xu4t b n Tài chính, 2006. [4] Ch * k toán doanh nghi p, B* Tài Chính, 2006 Khác [1]. H th ng các thông t h ng d9n các chu8n m$c k toán do B* Tài Chính ban hành 2]. Các thông t h ng d9n v thu thu nh p doanh nghi p và thu GTGT do B* Tài Chính ho:c T;ng cC TIÊU CH? @ NG 1 Sau khi nghiên c u Ch ng 1, sinh viên + nh/ng ki n th c v A i ni m, nguyên t2c v ph ng B p h7ch to n i v i ti n ck n t ng ng ti n. 6:c bi t C sinh viên sD hi.u rEA thu t h7ch to n c c F A n ti n liên quan n nG 7i t . 03/10/2011 6 2
 3. 1.1.1 c khái ni m Ti n l i s n c a doanh nghi p t n t i d i h nh ig bao g m ti n m t t i q , ti n g i ngân ng (ti n Vi t Nam, i t , v ng b c, kim kh , ), ti n ang chuy n v ck n ti n g i không k n. ck n t !ng !ng ti n l ck n "u t ng#n h n (không qu 3 t ng), c$ % n&ng chuy n 'i d( ) ng th nh m*t l +ng ti n x c nh v không c$ nhi u r i ro trong chuy n 'i t nh ti n 03/10/2011 7 1.1.2. Nhi m v< k n , n nh k p th-i c c k n thu, . n b0ng ti n. / Th1c hi n vi c ki m tra, /i chi2u s/ li u th -ng xuyên v it 3 o m g m s t ch t c 4. 5' ch6c th1c hi n c c quy nh v ch6ng t7, t 8c ch to n. : . c ghi c ;p, k2 n c$ th th1c hi n ch6c 59 n&ng ki m s t v < t hi n c c tr -ng h+p chi tiêu l=ng < , sai ch2 *, p t hi n c c chênh l ch, x c nh nguyên nhân v ki2n n bi n p p x > chênh l ch. 03/10/2011 8 1.1.3. Nguyên t2c h7ch to n n ti n s ) ng !n . ti n t th/ng nh@t l VNA. ?2 8 Các doanh nghi p c$ s ) ng ng i t trong ho t *ng 8 SXKD ph i quy 'i n i t ra ng VN theo tB giao )ch b nh quân liên ngân h ng do ngân h ng NNVN công b/ ho c tB giao d ch th1c t2 i th-i i m p t sinh nghi p v8 ghi s' k2 n. A ng th-i p i h ch n chi ti2t n i t trên TK007 (TK i b ng CAKT) C ng, b c, < n nh D TK v/n b0ng ti n c E p ) ng cho c c doanh nghi p không c$ ch6c n&ng KD 8 . ng, b c, . Khi t nh gi xu@t c a v ng, b c, i t $ th p d8ng m*t trong c c PP sau: . F nh quân gia quy n, nhGp tr c-xu@t tr c, nhGp sau- xu@t tr c, th1c t2 ch danh. 03/10/2011 9 3
 4. H c nguyên t2c h7ch to n c c k n ti n liên quan IG 7i t : * Nguyên t2c 1: TK thu*c v t t , h ng ho , TSC6, dthu, CP, (JIK1 c TK v n bLng ti n, bên N1 c A n p i thu, (JIH+ c TK p i t5 , c c k n thu B i n*p, khi FSNV liên quan n nG 7i t … M B i ghi s; theo TGTT l,c FSNV. * Nguyên t2c 2: Bên C+ c TK v n bLng ti n t M B i ghi s; theo TGTT l,c xu4t nG 7i t . * Nguyên t2c 3: Bên C+ c TK p i thu, (JIK1 TK B i t5 M B i ghi s; theo TGTT l,c ghi s; k n. 03/10/2011 10 ! "# $ %& ' ( ) *' $ + , , - ./ / / 10 / 0 % 221222$ 3/12224) 5 - ./ 0 6 12221222$ 30 224) 5 /0 7 1% - ./ / 6 221222$ 30 6 218 12224) 5 *' 9: , - .6 / 8 1; 6 % 221222$ 3612224) 5 *' , < (03/10/2011 ) 11 3/ 9 5 0% & + , /12224) = / 10 2$& % % 4) #> ?1 30 9 5 6% & @ , 7% / +::
 5. J& K $+ : $L , 9. "E ', * = = K ': CM BC H. .. N == ': '1 03/10/2011 13 1.2.1 Ch ng t k toán Ch ng t% sN O
 6. 1.2.2 S ch k n 1.2.2.2. 6 i v i hMnh th c k n nh t kT s; i 6 i v i hMnh th c Nh t kT S; i g m: S; Nh t kT S; i, s; S"F. Quy trMnh chung ghi s; k n TK111 Ch ng Nh t k S i t gc TK112 TK S (Th ) 03/10/2011 16 1.2.2 S ch k n 1.2.2.3. 6 i v i hMnh th c k n nh t kT ch ng t% 6 i v i hMnh th c NKCT g m: s; nh t kT ch ng t% s 1, ( ng kê s 1, s; i. Quy trMnh chung ghi s; k n Phi u ng kê thu s1 Ch ng t TK111 gc S i TK112 NKCT Phi u s1 TK chi 03/10/2011 17 1.2.2 S ch k n 1.2.2.4. 6 i v i hMnh th c k n ch ng t% ghi s; 6 i v i hMnh th c CTGS g m: s; CTGS, s; i, s; Vng A ch ng t% ghi s;, s; S"F T Quy trMnh chung ghi s; k n Ch ng TK111 S i CTGS t gc TK112 TK S (Th ) 03/10/2011 18 6
 7. 1.2.2 S ch k n 1.2.2.5. 6 i v i hMnh th c k n trên m y vi t nh Quy trMnh chung ghi s; k n Ph n m m k TK111 Ch ng t g c n S i TK112 TK ng t ng h p ch ng t k n c ng y vi t nh i 03/10/2011 19 1.2.3. i k n sN O
 8. 1.2.4. Ph ng B p h7ch to n 1.2.4.1. Ph ng B p h7ch to n ti n m:t t7i q"F W ng VN TK111 – Q n m:t 511 (1a) 152, 153, 211, 212 (2a) 3331 133 711 (1b) 621,627,623,635,641,642,811 131,141 (1c) (2b) 311,315,331,333,334,341,342 112 (1d) (2c) 03/10/2011 22 TK111 – Q n m:t 338 334, 338 (2d) (1e) 144,244 144,244 (1f) (2e) 121,128,221,222,228 (1g) 338 (3381) 138 (1381) (3a) (3b) 03/10/2011 23 1.2.4. Ph ng B p h7ch to n 1.2.4.2. PP h7ch to n ti n m:t t7i q"F W IG 7i t a. M *t s A i ni m it :l ! n . ti n t % c v i ! n . ti n t k 2 I n c a m*t doanh nghi p. A ! . ti n t k 2 n : > ! n . ti n t +c s )8ng nh th6c trong vi c ghi s' k2 n v lGp BCTC. h/i i: > TG trao 'i giJa hai !n . ti n t . 5B Chênh l ch TGHA: l CL ph t sinh t7 vi c trao 'i th1c t2 ho c quy 'i c a cHng m*t s/ l +ng ng i t sang !n . ti n t k2 n theo c c TGHA % c nhau. 5KLA /i k : l TGHA s ) ng t i n y lGp b ng 8 CAKT 5K 1c t2: l TGHA mua 3 n th1c t2 3 nh quân liên NH do NHNNVN công b/ i th-i i m FSNV. 5K ch to n: > TG +c s )8ng 'n nh trong m*t % k2 n. 03/10/2011 24 8
 9. 1.2.4. Ph ng B p h7ch to n 1.2.4.2. Ph ng B p h7ch to n ti n m:t t7i S"F W IG 7i t b. Ph ng B p h7ch to n b1. Tr &ng h1p DN sN O
 10. b. Ph ng B p h7ch to n b1. Tr &ng h1p DN sN O i CLTG liên quan 2n n it ch = n v o bên c$ TK413, ng +c l i n2u lM ch to n v o bên n+ TK413 03/10/2011 28 •S 7ch to n nG 7i t (sN O
 11. 1.2.4.2. Ph ng B p h7ch to n ti n m:t t7i S"F W C ng b7c, S"T K nhGp +c ghi s' theo gi mua th1c t2 K xu@t c$ th nh theo 1 trong b/n PP: BQGQ, NT-XT, NS-XT, th1c t2 ch danh < p h ch to n , ! 03/10/2011 31 S 7ch to n ti n m:t t7i q"F W C ng (7c, S"T 111 (1113) 111, 112 338, 344 (4) (1) 338, 344 144,244 (2) (5) 131 331 (3) (6) 515 635 635 515 03/10/2011 32 1.3.1. Ch ng t% k n 6ng t7 s )8ng: GBC, GBN, b ng sao kê 6ng t7 g/c: UNT, UNC, LCT… 1.3.2. S' N ch k2 n A/i v i h nh th6c nhGt k chung g m c c s': NKC, NK c bi t, NK thu ti n, NK chi ti n, s' i, s ' . A/i v i h nh th6c nhGt k ch6ng t7 g m: s' NK ch6ng t7 s/ 1, 3 ng kê s/ 1, s' i. A/i v i h nh th6c ch6ng t7 ghi s' g m: s' ch6ng t7 ghi s', s' i, s' . A/i v i h nh th6c k2 n trên m y vi t nh. 03/10/2011 33 11
 12. 1.3.3. i k n sN O
 13. 1.3.4. Ph ng B p h7ch to n S 7ch to n TGNH TK112 – TGNH 144,244 511,515,711 (1f) (2e) 515 (1g) 138 (1381) 338 (3381) (3b) (3a) 03/10/2011 37 03/10/2011 38 2.1 Khái ni m và nguyên t c 2.2 K toán các kho n ph i thu khách hàng 2.3 K toán các kho n thu n i b 2.4 K toán các kho n ph i thu khác 2.5 K toán d phòng ph i thu khó òi 03/10/2011 39 13
 14. =>C TIÊU CH? @ NG 2 • Sau khi nghiên c u Ch ng 2, sinh viên + nh/ng ki n th c và kF IVIG 7ch toán v các kho n ph i thu khách hàng, ph i thu n*i b*, ph i thu khác và B IGB áp l p các kho n d$ phòng v n1 ph i thu khó _Q . 03/10/2011 40 2.1.1. ? i ni m Ph i thu k ch h ng: là các kho n n+ ph i thu c a DN ph t sinh trong quá trình b n s n phPm, ng h$a, BAS "u t , TSCA . CCDV cho kh ch h ng. , i thu n*i b*: là các kho n n+ ph i thu c a DN C i n v c4p trên, gi/a các n v tr$c thu*c, các n v ph< thu*c trong m*t DN *c l p. Ph i thu khác: là các kho n n1 ph i thu khác c)a DN ngoài các kho n ã ph n ánh trong “Ph i thu khách hàng” và “Ph i thu n*i b*” D1 phòng ph i thu khó Q > d1 phòng ph"n giá tr b à t'n th@t c a các kho n n+ ph i thu quá h n thanh toán, n+ ph i thu quá h n nh ng có th % 9 +c do Q 03/10/2011 41 khách n+ không có kh & án. : 2.1.2. Các nguyên t2c h7ch toán v các kho n ph i thu O O (H ' $ ': 1 O (. " ài kho n E + 1 O (. , "! : $@ P '! *' 1 03/10/2011 42 14
 15. ( - , '> $: L " $: L *': - $: L *': : 1 O -) $+ ' " $+ ' " 1 O- , '> " " 1 OQ , ' , , E1 03/10/2011 43 O O !" O -= L , $ > $': ' ' K $L $': "" R O- , , + E + ': R O- + !> @ ' !: , ' $ $+ ' R O- , , @ + " ': R 03/10/2011 44 2.2.1. Ch ng t% k toán Hóa !n GTGT, hóa !n thông th -ng, phi2u thu, phi2u chi, GBC ngân hàng, biên b n bù tr7 công n+… 2.2.2. S' k2 toán và quy trình ghi s' A/i v i hình th6c nhGt ký chung g m các s': nhGt ký chung, s' nhGt ký c bi t, s' cái, s' k2 toán chi ti2t. A/i v i hình th6c ch6ng t7 ghi s' g m các s': CTGS, s' & % 5KR, s' cái, s' k2 toán chi ti2t. 6 i v i hình th c nh t ký s; cái g m các s;: Nh t ký – S; cái, s; k toán chi ti t. 6 i v i hình th c nh t ký ch ng t% g m các s;: nh t ký ch ng t% (s 8), b ng kê (s 11), s; cái, s; k toán chi ti t. 03/10/2011 45 15
 16. 2.2.3. Tài kho n sN d
 17. 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 0 18 1 10 1/ ! P ,S , T 3/ 5 3/ < E5 ' + 9/ / 6 %// 666/ 3/ 5 ': :E ': ' , , 9/ / 6 % /3 / E , ' 5 666/ 67 3 6U + "! '> E , , E , ' ==5 03/10/2011 49 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán *N /! ") ' K /22 E , G1 @ E , , !" ) ! /7 1 V G$ > , ': E I G0 7 ! $': /2 1 E ) @ E , ! / % 3E ; +/2D ==5 03/10/2011 50 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 30 5 . E ) HH *L L F< N. W
 18. 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 30 5 9 F< N. 96 6 60 96 6 66 / // 0 // 36 ': 5 , , , + 36 5 H HFN # $L + $': $ P' ' , * ': ' : + " $> * + ' NF 96 U 6( $ HFN %/ / 03/10/2011 52 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán P' HF $': ! $ $@ , + , , $ $> HF 9/ / 6 6U 6 66 6/ 36 H HFN # $L E5 + $': L !': ' ,! $: " : :, + " $> $': K P' $: 03/10/2011 53 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 9: ./ / 6 .% / / .6 6 6/ 36 5 . , + ':, $': ' , " + ' : $+ $ ? ': X" : $+ 9: ./ / 6 .% / / .6 6 6/ 03/10/2011 54 18
 19. 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 36 . *5 , E + ': $': ' E" $ @E $ Y "E + L: $ + 9: ./ / 6 .% / / .6 6 6/ 38 . 5 , , , $: L , @ 38 5 . , $: L , @ P ' $: K , ' ' !" # 9: ./ / 6 ./ ; % ./ / % 03/10/2011 55 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 38E5 4 9. == " 4 9. , * 4 9. , 9: ./ / 6 .% / / .6 6 6/ 38 5 F : , $: L 9. ! "# 4 $ $ 4 9. 3 " $L ,# " "> E K E Z5 9: ./ / 6 ./ // 0 // 03/10/2011 56 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 3% . 5 "! , "$ , *L EW # " " L ': !" " * 9H99 9 " E :$ @ ! < [ =$ , "@ ./ / 6 W "! , $ 9: ./ / 6 .8 6 / 03/10/2011 57 19
 20. 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 0 18 1 10 10 ! , ,S , T 3; ': 5 : E EL ,! 3; 5 , E EL ,! 9: .% / 6 9: .6 6 6/ ./ / 6 3; F + E5 : ! EL , ! , E 9: ./ %/ ; %% .; 0 6 03/10/2011 58 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 3U . 5 , E 9: .% 0 6 9: .6 6 6/ ./ // // 0 6// 375 , , .G 9: .% / 0 9: .6 6 6/ ./ // // 0 6// 3V5 , +. 9: .; % 6 ./ // // 0 6// 03/10/2011 59 2.2.4 Ph ng pháp h ch toán 3/ . 25 ' ': + : $+ E 9: ./ // 0 // ./ / 6 3/ 5 9 / $': + * .H , :3 , + ! >( 5 9: ./ // 0 // ./ / 6 .% % / 03/10/2011 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2