intTypePromotion=4

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 6

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
315
lượt xem
80
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG VI Hiểu khái niệm và vai trò của hoạch định. Hiểu khái niệm và các nguyên tắc của mục tiêu. Biết các loại hoạch định trong doanh nghiệp. Vận dụng được qui trình hoạch định chiến lược. Hiểu nội dung của các loại kế hoạch hành động. CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6.1.Khái niệm và vai trò của hoạch định 6.1.1. Khái niệm ? Là quá trình xác định mục tiêu. ? Xây dựng chiến lược tổng thể thực hiện mục tiêu. ? Phát triển các kế hoạch để phối hợp hoạt động. CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6.1.2....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 6

 1. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG VI Hieåu khaùi nieäm vaø vai troø cuûa hoaïch ñònh.  Hieåu khaùi nieäm vaø caùc nguyeân taéc cuûa muïc tieâu.  Bieát caùc loaïi hoaïch ñònh trong doanh nghieäp.  Vaän duïng ñöôïc qui trình hoaïch ñònh chieán löôïc.  Hieåu noäi dung cuûa caùc loaïi keá hoaïch haønh ñoäng. 
 2. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.1.Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa hoaïch ñònh 6.1.1. Khaùi nieäm  Laø quaù trình xaùc ñònh muïc tieâu.  Xaây döïng chieán löôïc toång theå thöïc hieän muïc tieâu.  Phaùt trieån caùc keá hoaïch ñeå phoái hôïp hoaït ñoäng.
 3. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.1.2. Vai troø cuûa hoaïch ñònh  Laø phöông tieän ñeå ñaït muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.  Höôùng daãn nhaø quaûn trò caùch thöùc ñeå ñaït muïc tieâu.  Giuùp nhaän dieän caùc cô hoäi vaø nguy cô töø moâi tröôøng.  Giuùp trieån khai kòp thôøi caùc chöông trình haønh ñoäng.  Laøm cô sôû ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò khaùc.  Phaùt trieån tinh thaàn laøm vieäc taäp theå cuûa doanh nghieäp.
 4. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.2. Caùc loaïi hoaïch ñònh Muïc tieâu Keá hoaïch chieán löôïc Caùc keá hoaïch Caùc keá hoaïch duøng 1 laàn duøng nhieàu laàn Keá hoaïch haønh ñoäng Chính saùch Chöông trình Thuû tuïc Döï aùn Ngaân saùch Qui ñònh
 5. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.3. Muïc tieâu neàn taûng cuûa hoaïch ñònh 6.3.1. Khaùi nieäm Muïc tieâu laø nhöõng keát quaû maø doanh nghieäp caàn ñaït ñöôïc ôû nhöõng thôøi ñieåm xaùc ñònh trong töông lai. 6.3.2. Vai troø cuûa muïc tieâu  Laø cô sôû ñeå laäp keá hoaïch cho doanh nghieäp.  Laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù keát quaû kinh doanh.  Laø cô sôû ñeå phaân boå caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp.  Laø coâng cuï ñeå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö vaø coå ñoâng.
 6. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.3.3. Heä thoáng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp  Muïc tieâu toàn taïi vaø taêng tröôûng  Muïc tieâu lôïi nhuaän  Phaân boå nguoàn löïc vaø ruûi ro  Naêng suaát  Vò theá caïnh tranh  Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc  Phaùt trieån coâng ngheä.  Traùch nhieäm xaõ hoäi
 7. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.3.4. Caùc nguyeân taéc ñeà ra muïc tieâu  Khi ñeà ra muïc tieâu phaûi tuaân thuû coâng thöùc SMART:  Specific (cuï theå)  Measurable (Coù theå ño löôøng ñöôïc)  Agreed (chaáp nhaän )  Realistic ( coù tính khaû thi)  Time-related ( coù thôøi gian xaùc ñònh)
 8. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.3.5. Phaân loaïi muïc tieâu  Phaân loaïi theo thôøi gian  Muïc tieâu daøi haïn  Muïc tieâu trung haïn  Muïc tieâu ngaén haïn  Phaân loaïi theo hình thöùc  Muïc tieâu ñònh tính  Muïc tieâu ñònh löôïng
 9. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH Phaân loaïi theo caáp ñoä  Muïc tieâu caáp coâng ty  Muïc tieâu caáp xí nghieäp  Muïc tieâu caáp boä phaän chöùc naêng  Phaân loaïi theo baûn chaát  Muïc tieâu kinh teá  Muïc tieâu chính trò  Muïc tieâu xaõ hoäi 
 10. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH Phaân loaïi theo toác ñoä taêng tröôûng  Muïc tieâu taêng tröôûng nhanh  Muïc tieâu taêng tröôûng oån ñònh  Muïc tieâu suy giaûm 
 11. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.4. Quaûn trò theo muïc tieâu ( MBO) 6.4.1. Qui trình thöïc hieän  Ñeà ra muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.  Ñeà ra muïc tieâu cuûa caùc boä phaän.  Ñeà ra muïc tieâu cho caùc nhaân vieân.  Thöïc hieän muïc tieâu.  Kieåm tra vaø ñieàu chænh  Toång keát vaø ñaùnh giaù.
 12. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.4.2. Öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa MBO  Öu ñieåm  Xaùc ñònh roõ nhieäm vuï cuûa cuûa nhaân vieân.  Khuyeán khích nhaân vieân tham gia xaây döïng muïc tieâu.  Giuùp cho vieäc kieåm tra ñaùnh giaù thuaän lôïi.  Nhöôïc ñieåm  Toán keùm thôøi gian thieát laäp caùc muïc tieâu.  Khi moâi tröôøng thay ñoåi phaûi ñieàu chænh muïc tieâu.
 13. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.5. Qui trình hoaïch ñònh chieán löôïc  Phaân tích cô hoäi vaø nguy cô töø moâi tröôøng beân ngoaøi.  Phaân tích ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp.  Xaùc ñònh söù maïng vaø muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.  Ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc ñeå löïa choïn.  Löïa choïn phöông aùn thích hôïp cho doanh nghieäp.  Trieån khai vieäc thöïc hieän chieán löôïc ñaõ löïa choïn.  Kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän chieán löôïc.  Laëp laïi quaù trình hoaïch ñònh chieán löôïc.
 14. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.6. Keá hoaïch haøng ñoäng 6.6.1. Keá hoaïch söû duïng moät laàn :  AÙp duïng cho nhöõng hoaït ñoäng khoâng ñöôïc laëp laïi trong töông lai.  Moãi keá hoaïch coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng veà nguoàn löïc vaø muïc tieâu thöïc hieän.
 15. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH Chöông trình : Bao goàm caùc chính saùch, caùc thuû tuïc,  caùc böôùc phaûi tieán haønh, caùc nguoàn löïc caàn söû duïng ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu.  Döï aùn : Döï aùn coù qui moâ nhoû hôn vaø laø moät phaàn cuûa chöông trình, coù söï giôùi haïn veà caùc nguoàn löïc vaø thôøi gian hoaøn thaønh.  Ngaân saùch : Ñöôïc duøng ñeå phaûn aùnh keát quaû taøi chính cuûa caùc chöông trình vaø döï aùn.
 16. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH 6.6.2. Keá hoaïch söû duïng nhiều laàn  AÙp duïng cho nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc laëp laïi trong töông lai.  Giuùp nhaø quaûn trò tieát kieäm thôøi gian ñeå ñöa ra quyeát ñònh trong nhöõng tình huoáng töông töï.
 17. CHÖÔNG VI HOAÏCH ÑÒNH Chính saùch : Laø nhöõng ñieàu khoaûn hoaëc nhöõng qui  ñònh chung höôùng daãn cho vieäc ra quyeát ñònh.  Thuû tuïc : Laø nhöõng höôùng daãn chi tieát caùc böôùc caàn thöïc hieän ñeå thöïc hieän moät coâng vieäc.  Qui ñònh : Laø nhöõng qui ñònh veà nhöõng vieäc ñöôïc pheùp laøm hay khoâng pheùp ñöôïc laøm.
 18. CASE 1 – 5 Phuùt  Coâng ty cuûa baïn kinh doanh veà du lòch, hieän coù khaû naêng taøi chính maïnh. Giaùm ñoác cuûa coâng ty ñang baên khoaên giöõa vieäc ñaàu tö môû roäng qui moâ ngaønh du lòch vôùi vieäc ñaàu tö kinh doanh theâm ngaønh baát ñoäng saûn, moät ngaønh coù möùc taêng tröôûng cao.  Haõy duøng qui trình hoaïch ñònh chieán löôïc ñeå ñöa ra lôøi khuyeân cho giaùm ñoác ?
 19. CASE 2 – 5 Phuùt  Baïn laø tröôûng phoøng kinh doanh cuûa moät coâng ty, naêm 2006 coâng ty cuûa baïn döï kieán tham döï hoäi chôï ôû Caàn Thô. Baïn haõy laäp moät keá hoaïch ñeå cho caùc thaønh vieân cuûa phoøng bieát nhöõng coâng vieäc hoï caàn phaûi chuaån bò thöïc hieän.  Haõy vaän duïng coâng thöùc ( Who + What + When + Where + Why + How) ñeå xaây döïng keá hoaïch.
 20. CASE 3 – 5 Phuùt  Trong vai troø laø Tröôûng phoøng kinh doanh cuûa moät coâng ty.  Haõy xaây döïng caùc chính saùch, thuû tuïc, qui ñònh ñeå aùp duïng cho caùc ñaïi lyù cuûa baïn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2