Bài giảng Phạm trù nội dung và hình thức

Chia sẻ: Đoàn Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
800
lượt xem
131
download

Bài giảng Phạm trù nội dung và hình thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm trù phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt những thuộc tính những mối liên hệ chung,cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Hình thức là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phạm trù nội dung và hình thức

 1. TRƯỜN G  IH ỌC  G  GHI P  ĐẠ   CÔN N Ệ TP  HCM M Ô N   ỌC  N GU YÊN   CƠ  ẢN  H   LÝ  B CỦA  Ủ N GH Ĩ A  AC­ CH   M LÊNIN     GVBM:Đào Tuấn Hậu
 2. chủ  đề Phạm r nộ    hì t ức tù  idungvà  nh h    
 3. NH Ữ NG  ỘIDU NG  NH N   CHÍ • Phạm r nộ     hì t tù  idungvà  nh húc • Tí c ấtvà  ố uan  ệbin hứnggi a  ộ   nh h   m iq h   ệ c  ữ ni dung  hì t ức và  nh h • Ý  ha  ươngpháp uận ng ĩ ph   l    
 4. Phạm r l g ? tù à ì • phạm r phạm r l nhữngkháinim ộ nhất tù  tù à      ệ r ng    phản  nhữngmặtnhững huộ  í những ánh      t ctnh    mố  in  ệc ilê h  hung,ơ  ản  ấtc a ács   ậtvà  c b nh  ủ c  ự v   hin ượng huộ   ộ  ĩ vựcnhấtđịnh. ệ t t cm tlnh         
 5. IN ộ     hì t ức . idungvà  nh h • 1.Kháinim  ộ     hì t ức     ệ n idungvà  nh h   •    ộ   à ổnghợp ấtc   ữngmặt  ữngy u  N idungl t   t  ả nh   ,nh  ế t ,nhữngq tì t onê s   ật ố   uá rnh ạ   n ự v   • Hì t ứcl phươngt ứct n ạivà   rển ủa  nh h  à   h  ồ t   phátti c s   ật à  ệt ố  ácmố  in  ệt ng  ibề vững  ự v ,l h  h ngc   ilê h  ươ đố  n  g ữa ácy u ốc a ự  ậtđ   i c  ế t  ủ s v  ó.     
 6. • Vídụ:nộ   ủa uá rnh ản  ấtnhư o ng i     idungc q tì s xu   c n  ườ   c l dtd,ácq tì c n  ườis   ụngc l t   ng cd, l c  uá rnh o ng  ử d  cd ácđộ   vàođố ượngl   ngđể ạor s n  ẩm   it  aođộ   t  a ả ph • Vídụ:   Hì t ứcl tì t   ế   ợp;hứ ự ắp  nh h  à rnh ự k th t t s xế c  ế t   ậtc ấtc a uá rnh ản  ấtq   nh  p ácy u ốv  h  ủ q tì s xu  uiđị v r ủa  ườis n  ấtvớit  iu ản  ấtvà ản  ị tíc ng  ả xu    ư lệ s xu   s phẩm    
 7. I . nh hất&   ố uan  ệ ITí c   m iq h 1. nh hất Tí c    nộ    hì t ứcg n   hặtc ẽt ố   ấtvớinhau      idungvà  nh h  ắ bóc  h  h ngnh     vìvậykhô  óhì t ứcnàokhô  hứa  ngnộ  ,     ngc   nh h     ngc đự   idung  đồ  hờikhô  ónộ     ạ   ngt n ạito   ngt   ngc   idungnàolikhô  ồ t  r ng mộ   nh hứcnhấtđịnh. thì t        Tr ngc p  ạm r nộ    hì t ức  p  ệ c ứng     o  ặ ph tù  idungvà  nh h ,phé bin h   duyvậtc ủ ế muố nó   n  nh hứcbê to  ắn     h y u  n  iđế hì t   n r ngg lề vớinộ  ,l c  ấu ủa  ộ   hứ  ngmuố in    idung à ơ c c n idungc khô   n  nó   n  nh hứcbềng àic a ự  ật  iđế hì t     o  ủ s v .     
 8. • M ố uan  ệg ữa  ộ    hì t ức iq h  i n idungvà  nh h   •    ự hố   ấtg ữa  ộ    hì t ức    ộ   à  S t ngnh  i n idungvà  nh h .Vìn idungl nhữngmặt  ữngy u ố  ữngq tì t onê s   ật    ,nh  ế t ,nh  uá rnh ạ   n ự v , c n  nh hứcl hệt ố  ácmố in  ệt ngđố  ề ò hì t  à   h ngc   ilê h  ươ   ib n  vữngg ữa ácy u ốc a  ộ    n  ộ    hì  i c  ế t  ủ n idungnê n idungvà  nh  t ứcl n ắn   hặtc ẽvớinhau r ngmộ  hể hố   h  uô g bóc  h     to   tt t ng nhất  ngc   nh hứcnàot n ạit ần úykhô  hứa  .Khô  óhì t    ồ t  hu t   ngc đựngnộ  ,ng clic ngkhô  ónộ     ạ     idung  ượ  ạ  ũ   ngc   idungnàoli khô  ồ t ito   ộ   nh hứcxácđịnh.N ộ     ó ngt n ạ  r ngm thì t       idungnàoc   hì t ứcđ   nh h  ó    
 9. • N ộ    hì t ứckhô  ồ t it h ờinhau, idungvà  nh h   ngt n ạ  ác r     nhưngkhô   ảivìt ếmà úcnàonộ       ngph    h   l     idungvà  hì t ứcc ngphù  ợp  ớinhau.Khô   ảimộ   nh h  ũ   h v     ngph   t nộ       ờ ũng hỉ  ct ể  ệ r tong idungbaogi c c đượ  h hin a r   mộ   nh hứcnhấtđịnh,và  ộ   nh hứcl n hỉ  thì t       m thì t  uô c c ứa  ộ   ộ   h m tn idung  ấtđịnh,mà  ộ   ộ    r ng nh     m tn idungto   q tì phátti n ót ể ó  ề hì t ứct ể  uá rnh   rể c  h c nhiu  nh h  h hin,ng cli  ộ   nh hứcc t ể hể  ệ ệ   ượ  ạ ,m thì t  ó h t hin  nhiu  ộ   ề n idung    khácnhau     
 10. • N ộ   i    r  uy tđịnh  ivớihì t ứcto  uá  idungg ữ vaitòq ế   đố    nh h  r ngq tì vận  ngphátti n ủa ự  ật    nh  ướng rnh  độ    rể c s v .Vìkhuy h   c ủ  oc a  ộ   à  ế đổi ò khuy hướngc ủ  h đạ  ủ n idungl bin  ,c n  nh   h đạoc a  nh hứcl t ngđố  ề vững hậm  ế đổi  ủ hì t  à ươ   ib n  ,c bin    hơn ovớinộ  .D ướis  ácđộ  ẫ nhau ủa  s     idung   ự t   ngln  c nhữngmặtto  ự  ật  ặcg ữa ács   ậtvớinhau     r ngs v ,ho  i c  ự v     tướchế  àm hoc  ế t  ủa  ộ    ế đổitước  r   tl c  ácy u ốc n idungbin   r ; c n  ữngmố in  ế  i a ácy u ốc a  ộ  ,t c ò nh   ilê k tg ữ c  ế t  ủ n idung ứ   hì t ứct  hưa  ế đổing ,vìvậyhì t ứcs r   nh h  hìc bin    ay      nh h  ẽtở nê lchậu  ơn ovớinộ    s r  hành  n ạ   h s     idungvà ẽtở t nhân ốkì t   m  hãm  ộ     rển.Để ự  ậtphátti n  c  n  n idungphátti   s v    rể đượ ,đế mộ  úcnàođ ,hì t ứcnhấtđịnh  ảit   ic   tl    ó  nh h     ph  hayđổ  hophù  hợp  ớis    rển ủa  ộ  .  v  ự phátti c n idung     
 11. • Hì t ứcdonộ     ế   nh  ưng  nh hức nh h     idungquy tđị nh hì t   c  í độ  ậ t ngđố   t   ngtở ạ   ộ  ótnh  clp ươ   ivà ácđộ  r lin i dung.Sự ácđộ  ủa  nh hứcđế nộ    hể    t   ngc hì t   n  idungt hin   hỗ   ế phù  ợp  ớinộ   ệ ở c :N u  h v   idung hìhì t ức t   nh h   s ạo iu  ệ t ận ợit   y  ộ      ẽt đề kin hu l  húcđẩ n idungphát ti n;nế khôngphù  ợp  ớinộ    hìhì rể   u    h v   idungt   nh  t ứcs  ăn ản,kì hãm ự   rển ủa  ộ   h  ẽng c   m  s phátti c n i dung     
 12. I I  ng ĩ phươngpháp uận I .Ý  ha    l • Vìnộ    hì t ứcl n ắn    ớinhau r ngq tì vận    idungvà  nh h  uô g bóv   to  uá rnh  độ ,phátti n ủa ự  ật    ậyto   ận hứckhô   c ng   rể c s v ,dov  r ngnh t   ngđượ   t h ờit ệ   ihó gữa  ộ    hì t ức  cbitc n  ác r  uy tđố  a i n idungvà  nh h .Đặ   ệ  ầ c ố  hủ  ha  nh hức    ộ   ộ   r ngq tì h ngc ng ĩ hì t .Cùngm tn idungto  uá rnh  phátti n ủa ự  ậtc  hể ónhiu  nh hức  ượcli  ộ    rể c s v  ót c   ề hì t ,ng  ạ ,m t hì t ứcc  hể hứa  ngnhiu  ộ  .Vìvậyto   ạt nh h  ót c đự   ề n idung     r ngho   độ  hựctễ c it oxã  ộ ần  ảic ủ  ngs   ụngnhiu  ngt  in ả  ạ   h ic ph  h độ  ử d   ề hì t ứckhácnhau,đ ứngvớiy u ầu hựctễ c a  ạt nh h      áp     ê c t  in ủ ho   độ  ác mạngto   ữnggaiđ ạn    ngc h   r ngnh  i  o khácnhau.       
 13. • N ộ     ế   nh  nh hức  vậy    ận  idungquy tđị hì t ,do  để nh t ứcvà ảit ođượcs   ật r chế  a  ải h   c  ạ    ự v ,tướ   tt ph   c n ứ    ộ   ă c vàon idung,nhưnghì t ứcc  í     nh h  ótnh  độ  ậ t ngđố   t   ngtở ạ   ộ   , clp ươ   ivà ácđộ  r lin idung  do  ậy r ng  ạtđộ  hựctễ phảit ường v to ho   ngt  in   h   xuy n  ic ế gi a  ộ     hì t ứcvà  ê đố  hiu  ữ n idungvà  nh h   l c   nh hứcphù  ợp  ớinộ      húc àm hohì t   h v   idungđể t   đẩy  ộ   n idung   rển  phátti    
 14. • C ám   n hầy  các  ạn  ã  ơ t và  b đ chú ý  theo     huyếtt ì của  dõibàit  r nh  nhóm   m ong  6. các  ạn  b góp  bổ  ý  xung  cho hoàn  ỉnh. ch      
 15. Danh sách nhóm 1. Huỳnh huy hoàng 2. Phạm minh trung 3. Nguyễn phú quí 4. Nguyễn thị thu yến 5. Nguyễn minh huy 6. Kinh thị thu thảo 7. Lê văn quyền 8. Huỳnh văn tới 9. Trần thị diễm 10. Dương mỹ liêm 11. Trần thị quỳnh như 12. Phan thái nguyên    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản