intTypePromotion=3

Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:27

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm thử chức năng ứng dụng", cụ thể như: Kiểm định ứng dụng, đóng gói ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

 1. Môn: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Chương 4. Kiểm thử chức năng ứng dụng
 2. Nội dung 4.1. Kiểm định ứng dụng 4.2. Đóng gói ứng dụng
 3. 4.1. Kiểm thử ứng dụng 4.1.1. Mục tiêu kiểm thử ứng dụng 4.1.2. Các loại và nguyên tắc kiểm thử ứng dụng  (mức đơn giản) o Nguyên tắc o Kiểm thử thành phần/đơn vị o Kiểm thử hộp trắng, hộp đen o Kiểm thử tích hợp o Kiểm thử hệ thống o …
 4. 4.1.1. Mục tiêu kiểm thử ứng dụng Một số vấn đề thường gặp trong phát triển ứng  dụng:  o Tính toán không chính xác, hiệu chỉnh sai dữ  liệu.  o Tìm kiếm dữ liệu sai yêu cầu.  o Xử lý không chính xác mối quan hệ giữa các dữ  liệu.  o Coding/hiện thực sai các yêu cầu nghiệp vụ.  Kết quả không chính xác.
 5. 4.1.1. Mục tiêu kiểm thử ứng dụng  Mục tiêu: (tt)Phát hiện càng nhiều lỗi càng tốt trong thời gian  o kiểm thử ứng dụng o Chứng minh rằng ứng dụng phù hợp với các  nghiệp vụ ban đầu đặt ra.  o Xác thực chất lượng kiểm thử ứng dụng o Tạo các tình huống kiểm thử đạt yêu cầu chất  lượng cao o Thực hiện kiểm thử hiệu quả và tạo ra các báo 
 6. 4.1.1. Mục tiêu kiểm thử ứng dụng  Verification,Validation, và Testing (tt)Kiểm chứng (Verification) o n Có đúng đặc tả ban đầu không, có đúng thiết  kế không n Phát hiện lỗi lập trình o Thẩm định (Validation) n Có đáp ứng nhu cầu người sử dụng không n Ứng dụng có hoạt động hiệu quả không n Phát hiện lỗi phân tích, lỗi thiết kế
 7. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Nguyên tắc thửKi ứ ng d ụ ng o o ểm thử thành phần/đơn vị o Kiểm thử tích hợp o Kiểm thử hệ thống
 8. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Yêu cầu đối với kiểm thử thửTính l o  … (tt) ặp lại n Kiểm thử phải lặp lại được (kiểm tra xem  lỗi đã được sửa hay chưa) n Dữ liệu/trạng thái phải mô tả được o Tính hệthống n Đảm bảo kiểm tra hết các trường hợp xảy  ra (coverage) o Được lập tài liệu
 9. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Kiểm thử thành phần/đơn vị thửM … (tt) o ột đơn vị là một thành phần nhỏ nhất của  phần mềm có thể kiểm tra được n Functions, Procedures, Classes, và Methods  có thể xem là “đơn vị” o Ví dụ : n C++ or Java: lớp (Class) n C: hàm hoặc chương trình con n Pascal: hàm hoặc thủ tục
 10. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Kiểm thử thành phần/đơn vị (tt) thử  … (tt) Nội dung kiểm thử đơn vị o Giải thuật và logic  o Cấu trúc dữ liệu o Giao diện (Interfaces) o Các nhánh độc lập (Independent paths) o Giá trị biên, điều kiện biên o Bẫy lỗi và kiểm soát lỗi (Error handling)
 11. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Kiểm thử thành phần/đơn vị (tt)  thử  … (tt) Kiểm tra các ràng buộc giao diện o Lưu ý các mẫu nhập liệu trên giao diện n Số n Chuỗi n Ngày/Tháng/Năm o Sử dụng Regular Expression để kiểm tra các dữ  liệu nhập
 12. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Test hộp đen (Black box testing)  thửKi … (tt) o ểu test mà Tester thực hiện test không chú ý  gì đến code (hoặc là một hình thức test mà ứng  dụng đang test được xem như một hộp đen và  hành vi bên trong của chương trình hoàn toàn  được bỏ qua. Việc test xảy ra dựa trên các đặc  tả bên ngoài. Cũng hiểu như test hành vi, chỉ  hành vi bên ngoài của ứng dụng là được đánh  giá và phân tích). Test hộp trắng (White box testing) 
 13. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Kiểm thử tích hợp thửKi … (tt) o ểm thử tích hợp là kiểm thử một tổ hợp các  thành phần của một phần mềm (tạo thành một  chức năng đầy đủ) n Tập trung vào việc làm thế nào để các thành  phần (đơn vị) làm việc với nhau.  o Kiểm thử tích hợp nhằm: n Phát hiện lỗi xảy ra trong giao diện giữa các  thành phần đơn vị. 
 14. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Kiểm thử tích hợp (tt) thử … (tt)
 15. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Kiểm thử hệ thống thửKi … (tt) o ểm thử hệ thống nhằm kiểm tra thiết kế và  hệ thống thỏa mãn đặc tả ban đầu hay không. o Kiểm thử hệ thống được thực hiện sau khi hoàn  tất kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp.
 16. 4.1.2. Nguyên tắc và các loại kiểm  Nguyên tắc kiểm thử thửCh … (tt) o ọn các dữ liệu test để lộ ra lỗi n Chọn đầu vào làm cho hệ thống sinh ra các  thông báo lỗi n Thiết kế input sao cho tràn buffer, tràn số,… n Lặp lại cùng input vài lần  n Chọn dữ liệu vào làm sinh ra output sai n Chọn dữ liệu vào làm sinh tính toán quá lớn  hoặc quá nhỏ
 17. 4.1.3. Kế hoạch kiểm thử ứng  Kế hoạch kiểm thử ứng dụng (mức đơn giản) dụLng o ập danh sách các tình huống kiểm thử để  chứng minh ứng dụng có đầy đủ các hành vi  mong muốn với yêu cầu đặt ra o Mỗi tình huống kiểm thử chứa các thông tin cần  thiết để kiểm thử thành phần ứng dụng theo 1  mục tiêu xác định.  o Thường tình huống kiểm thử bao gồm bộ 3  thông tin {tập dữ liệu đầu vào, trạng thái của  thành phần ứng dụng, tập kết quả mong muốn} 
 18. 4.1.3. Kế hoạch kiểm thử ứng  Phương pháp thiết kế các tình huống kiểm thử (test  ụng (tt) dcase) o Theo góc nhìn sử dụng (Black box testing) n Không cần kiến thức về chi tiết thiết kế và  hiện thực bên trong.  n Kiểm thử dựa trên các yêu cầu và đặc tả sử  dụng thành phần ứng dụng.  o Theo góc nhìn hiện thực (White box testing) n cần kiến thức về chi tiết thiết kế và hiện 
 19. 4.1.3. Kế hoạch kiểm thử ứng  Lưu ý các test case phải mô tả chi tiết:  dụĐng (tt) o ặc tả về điều kiện dữ liệu nhập.  o Đặc tả chính xác về kết quả đúng của chương  trình tương ứng với dữ liệu nhập. 
 20. 4.1.3. Kế hoạch kiểm thử ứng  Danh sách các tình huống kiểm thử dụng (tt) Test  ID Chức năng  Mô tả Điều kiện  trước Dữ liệu  Test Kết quả mong muốn Ghi  chú Tính  logic  Đã  đăng  nhập    của  giao  với  ID  của  Lập  phiếu  mượn   T001 diện  lập  thủ thư.     sách phiếu  mượn  sách.  T002 Đăng nhập         Đã  đăng  nhập  ID=“123”,  Dữ liệu được nhập vào  T003 Nhập dữ liệu sách với  ID  của  Tên  sách:  CSDL thủ thư. “” T004 Tìm kiếm tài liệu … … … … … … …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản