Bài giảng: Quản lý đô thị

Chia sẻ: Nguyen Hong Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
13
lượt xem
3
download

Bài giảng: Quản lý đô thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảngQuản lý đô thị trình bày chi tiết các vấn đề về: Mục đích và vai trò của QLĐT, những nội dung chủ yếu của công tác QLĐT, cơ cấu quản lý hệ thống đô thị, đặc điểm cơ bản của đô thị,... Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quản lý đô thị

Qu¶n lý ®« thÞ<br /> <br /> Chương I:<br /> tæng quan vÒ qu¶n lý ®« thÞ<br /> néi dung chÝnh<br /> cña bµi<br /> <br /> 1.1.<br /> Kh¸I niÖm<br /> chung<br /> <br /> 1.2. Môc ®Ých<br /> vai trß vµ<br /> ®èi tîng<br /> cña qL§T<br /> <br /> 1.3. nh÷ng<br /> Néi dung chñ<br /> YÕu cña c«ng<br /> T¸c QL§T<br /> <br /> 1.4. c¬ cÊu<br /> hÖ thèng<br /> QL§T vµ thùc<br /> Tr¹ng vÒ QL§T<br /> ë ViÖt Nam<br /> <br /> 1.1. Kh¸I niÖm chung<br /> <br /> 1.1.1.Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ®« thÞ<br /> <br />  §« thÞ lµ nh÷ng ®iÓm d©n c tËp trung, cã vai trß thóc ®Èy<br /> sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña mét vïng l·nh thæ, cã c¬ së<br /> h¹ tÇng thÝch hîp vµ d©n c néi thÞ kh«ng díi 4000 ngêi víi<br /> tû lÖ phai n«ng nghiÖp tèi thiÓu lµ 65%.<br />  Mçi ®« thÞ lµ trung t©m tæng hîp hay trung t©m chuyªn<br /> ngµnh cña mét vïng l·nh thæ nµo ®ã, thËm trÝ lµ mét trung<br /> t©m cña quèc gia.<br /> * §« thÞ kh«ng nh÷ng lµ n¬i tiªu biÓu cho sù ph¸t triÓn,<br /> thÞnh vîng vµ v¨n minh cña mçi quèc gia mµ cßn lµ nh÷ng<br /> trung t©m truyÒn b¸ v¨n minh, lµ ®Çu tÇu thóc ®Èy c¸c vïng<br /> xung quanh ph¸t triÓn.<br /> <br /> YÕu tè c¬ b¶n thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn<br /> ®« thÞ ë chç:<br /> Thø nhÊt: §« thÞ lµ n¬i tËp trung c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cña<br /> ®Þa ph¬ng<br /> Thø hai: §« thÞ lµ n¬i tËp trung giao lu c¸c bé phËn cña s¶n<br /> xuÊt ®µu mèi bu«n b¸n, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tËp trung…<br /> Thø ba: §« thÞ lµ n¬i tiªu biÓu cho sù ph¸t triÓn, thÞnh vîng<br /> vµ v¨n minh cña mçi quèc gia mµ cßn lµ trung t©m truyÒn b¸<br /> v¨n minh, lµ ®Çu tÇu thóc ®Èy c¸c vïng xunh quanh ph¸t<br /> triÓn.<br /> Thø 4: §« thÞ cã tÝnh tËp trung rÊt cao.<br /> Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®« thÞ nÕu ®« thÞ mÊt dÇn vai trß<br /> tËp trung th× qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ sÏ ngõng trÖ.<br /> <br /> 1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ QL§T<br />  Qu¶n lý §« thÞ lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m huy ®éng mäi nguån<br /> lùc vµo c«ng t¸c quy ho¹ch, ho¹ch ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t<br /> triÓn vµ duy tr× c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ph¸t<br /> triÓn cña chÝnh quyÒn thµnh phè.<br />  Qu¶n lý §« thÞ lµ mét khoa häc tæng hîp ®îc x©y dùng trªn c¬<br /> së cña nhiÒu khoa häc chuyªn ngµnh, bao gåm hÖ thèng chÝnh<br /> s¸ch, c¬ chÕ, biÖn ph¸p vµ ph¬ng tiÖn ®îc chÝnh quyÒn nhµ níc<br /> c¸c cÊp sö dông ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t qu¸<br /> tr×nh t¨ng trëng ®« thÞ.<br /> Thùc chÊt cña QL§T nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc ë ®« thÞ lµ sù<br /> can thiÖp b»ng quyÒn lùc cña chÝnh quyÒn vµo c¸c qu¸ tr×nh<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®« thÞ, víi môc ®Ých lµm cho c¸c ®«<br /> thÞ trë thµnh nh÷ng trung t©m ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n<br /> ho¸, khoa häc kü thuËt vµ giao lu quèc tÕ cña mçi vïng l·nh<br /> thæ.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản