intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 4

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

139
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 4 Những vấn đề trong quy hoạch đô thị nằm trong bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị trình bày các vấn đề này xuất phát từ quá trình đô thị hóa và đô thị hóa ở đô thị cực lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 4

 1. Những vấn đề trong quy hoạch đô thị - Urban problems -
 2. Các vấn đề này xuất phát từ quá trình đô thị hóa và đô thị hóa ở đô thị cực lớn, bao gồm các vấn đề sau:  Dân số  Kinh tế  Hành chánh/chính trị  Xã hội  Môi trường trư  Khoa học kỹ thuật
 3. Cần tìm hiểu về mối quan hệ nhân quả (the CAUSE AND EFFECT relationships) dẫn đến các vấn đề trong phát triển đô thị Ví dụ: Nhập cư  dân số quá tải In-migration  over-crowding Thu nhập thấp  Nghèo đói đô thị Low income  leads to Poverty Thiếu phương tiện giao thông công cộng  kẹt xe Lack of Mass Transport leads to Congestion
 4. Các vấn đề về dân số Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • aùc Caùc yeáu toá thuùc • Möùc taêng tröôûng ñoâ thò cao ñaåy/ thu huùt (push/pull (urban growth rates) (>5% /naêm) (>5 factors) caùc doøng • Thay ñoåi cô caáu daân soá … hay nhaäp cö töø noâng • Daân soá taäp trung vaø quaù taûi thoân  ñoâ thò • Ñieàu kieän ôû ngheøo naøn … • Cô sôû haï taàng khoâng thích hôïp … • Hieän töôïng ñoâ thò cöïc lôùn … ieän • Giao thoâng quaù taûi … • Ñoâ thò môû roäng …
 5. Các vấn đề xã hội Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • rình Trình ñoä hoïc vaán thaáp • Ñoâ thò baát oån: toäi phaïm, • Lao ñoäng thieáu tay ngheà toäi phaïm vò thaønh nieân, thieáu söï gaén keát coäng ñoàng. • Nhaäp cö khoâng kieåm • Cheânh leäch giaøu – ngheøo heânh soaùt • Ngheøo ñoùi ñoâ thò • Thieáu phuùc lôïi xaõ hoäi hieáu • aùc Caùc dòch vuï xaõ hoäi keùm • Nhoùm thu nhaäp thaáp • Caùc dòch vuï y teá, söùc aùc khoâng tieáp caän ñöôïc vôùi khoûe keùm caùc dòch vuï y teá, söùc khoûe vaø giaùo duïc.
 6. Các vấn đề xã hội bị tác động Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • hay Thay ñoåi yeáu toá caáu • aùc Caùc theá heä trong moät gia thaønh xaõ hoäi ñình giaûm (,3  ,) 2 12 • öï Söï phaân hoùa xaõ hoäi • haân Phaân hoùa caùc nhoùm thu nhaäp • Phaân hoùa caùc nhoùm xaõ haân hoäi •hay Thay ñoåi caùc giaù trò xaõ • Giaù trò ñaïo ñöùc … hoäi • Thaùi ñoä, haønh vi … haùi •aùc Caùc moái quan taâm xaõ • Quan taâm coäng ñoàng  hoäi • heå Theå cheá, chính saùch, luaät
 7. Các vấn đề kinh tế Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • Neàn kinh teá chöa • Lao ñoäng thieáu tay ngheà / thaát thaät söï phaùt trieån nghieäp • Ngheøo ñoùi • Neàn kinh teá trì treä • Söï cheânh leäch giaøu – ngheøo öï • Cô sôû haï taàng yeáu keùm • Nhu caàu phaùt trieån • Taøi nguyeân ñòa phöông bò khai aøi kinh teá thaùc trieät ñeå (natural and human resources) • Thieáu phöông tieän kyõ thuaät  hieáu laõng phí taøi nguyeân (limited resources)
 8. Các vấn đề kinh tế Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • Neàn kinh teá phaùt • Taäp trung coâng nghieäp  aäp trieån (economic scale) •Nhieàu hoaït ñoäng kinh teá  nhu caàu ñaát   giaù ñaát cao  ñaàu cô • Nhu caàu nhaø ôû   giaù nhaø cao • Taäp trung ñoâng  keït xe aäp • Cô sôû haï taàng khoâng ñoàng boä •Neàn kinh teá keùm • Khu vöïc kinh teá phi chính quy  phaùt trieån (diseconomic • Nhaø luïp xuïp (slum, ghetto …) scale) • Haï taàng xuoáng caáp, veä sinh moâi aï tröôøng keùm  nhieãm taøi nguyeân  söùc khoûe
 9. Các vấn đề hành chánh/chính trị Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • Quyeàn löïc chính trò/ •ieäc Vieäc taäp trung hoùa trong ra quyeàn kieåm soaùt cuûa quyeát ñònh (top-down decision- (top- taàng lôùp giaøu (thöôøng making) thaáy ôû quoác gia tö baûn •Khuyeán khích xu höôùng hieän phaùt trieån) ñaïi • hính Chính quyeàn ñòa phöông • haù Phaù vôõ quy hoaïch, laán yeáu keùm chieám… • Thieáu söï quaûn lyù chaët hieáu • Quy hoaïch khoâng phuø hôïp, cheõ treo • Thieáu söï kieåm soaùt hieáu • Ñaàu cô ñaát ñai eùo daøi thôøi gian chieám
 10. Các vấn đề về môi trường trư Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • hieáu Thieáu quy hoaïch, phaân khu • OÂ nhieãm nguoàn nöôùc, chöùc naêng khoâng khí, ñaát v.v.. • Beänh taät vaø vaán ñeà söùc eänh khoûe … • Caùc dòch vuï ñaát ñai keùm aùc • Daãn ñeán söï haïn cheá veà hieäu quaû (ñöôøng saù, nöôùc ñaát ñai ñoâ thò, cô sôû haï sinh hoaït, v.v..) maëc duø taøi taàng, chaät choäi, ñoâng ñuùc nguyeân ñaát coù theå cung v.v.. caáp … • Tình traïng côi nôùi, söû duïng ình sai muïc ñích quy hoaïch (trong cô quan, nhaø ôû, v.v.. )
 11. Các vấn đề kỹ thuật, khoa học công nghệ Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • Daây chuyeàn cheá • ieáp Tieáp nhaän thöïc phaåm cheá bieán bieán thöïc phaåm thay vì saûn phaåm noâng nghieäp tröïc tieáp • Daây chuyeàn coâng • Loái soáng coâng nghieäp ngheä • Giao thoâng, cô sôû • Ñöôøng cao toác, ñöôøng saét, haøng haï taàng hieän ñaïi khoâng … • Buses, trains, subways, skytrains, uses, monorails … • oâng Coâng ngheä xaây döïng • Nhaø cao taàng, toøa cao oác … • hoâng Thoâng tin lieân laïc • oác Toác ñoä truyeàn thoâng tin … hoaûng caùch cô hoïc khoâng coøn
 12. Các vấn đề kỹ thuật, khoa học công nghệ Nguyeân nhaân Keát quaû (Generating Factors) C (onsequences) • ieáp Tieáp nhaän khoa hoïc coâng • aùc Caùc ngaønh ngheà truyeàn ngheä trong xaây döïng, y teá thoáng bò laõng queân hay bò söùc khoûe, giao thoâng v.v.. khöôùc töø • Söï gia taêng giaù trò vaät öï chaát trong xaõ hoäi … • Söï thay ñoåi caáu truùc xaõ öï hoäi (taêng ñoä tuoåi daân soá) …
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2