intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro: Nhận dạng rủi ro

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

342
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài giảng này trình bày một số nội dung như: Phân loại rủi ro, ngôn ngữ mới của rủi ro, nguồn rủi ro, phương pháp nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro dựa trên các báo cáo tài chính, rủi ro trong ký kết hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Nhận dạng rủi ro

  1. PHÂN LOẠI RỦI RO MOWBRAY (1930) NHẬN DẠNG • Rủi ro thuần túy • Rủi ro suy ñoán RỦI RO PHÂN LOẠI RỦI RO NGÔN NGỮ MỚI CỦA RỦI RO • Rủi ro chiến lược – các mục tiêu chiến lược & YOUNG, SMITH & WILLIAMS các ñiều kiện về thị trường toàn cầu, kinh tế, • Rủi ro tài sản chính trị • Rủi ro tài chính – tiền tệ, lãi suất, rủi ro thanh • Rủi ro nguồn nhân lực khoản & tín dụng • Rủi ro pháp lý • Rủi ro vận hành – rủi ro liên quan ñến hệ thống, quy trình, công nghệ & con người • Rủi ro tuân thủ – quy ñịnh & luật pháp • Rủi ro danh tiếng – thiệt hại cho “nhãn hiệu” PHƯƠNG PHÁP NGUỒN RỦI RO NHẬN DẠNG RỦI RO • Môi trường vật chất • Môi trường xã hội • Phân tích các báo cáo tài chính • Môi trường chính trị • Phương pháp lưu ñồ • Môi trường luật pháp • Thanh tra hiện trường • Môi trường hoạt ñộng • Làm việc với các bộ phận khác • Môi trường kinh tế • Làm việc với các nguồn bên ngoài • Vấn ñề nhận thức 1
  2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO DỰA NHẬN DẠNG RỦI RO TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH • ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THANH TOÁN • Phân tích hợp ñồng • ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH LỢI • Phân tích số liệu tổn thất • CẤU TRÚC NGUỒN VỐN • Phương pháp truy lỗi • Phân tích chuỗi rủi ro PHAÂN TÍCH RUÛI RO BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP LÖU ÑOÀ RỦI RO TRONG • Thieáu, nhieãu thoâng tin Nghieân cöùu thò tröôøng • Naên g löïc boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng Kyù keát hôïp ñoàng • Ruûi ro trong khaâu kyù keát Nguoàn nguyeân lieäu • • Chieán löôïc ñaàu tö veà lai taïo gioán g, kyõ thuaät gieo troàn g Thieân tai, haïn haùn… KÝ KẾT HỢP ðỒNG • Löïc löôïng saûn xuaát noâng nghieäp • Giaù caû, chaát löôïng vaät tö noâng nghieäp Vaän chuyeån • Maát maùt, hö hoûng • Tai naïn giao thoâng Kho baõi • • • Kyõ thuaät baûo quaûn Maát maùt, hö hoûng Giaù caû, chaát löôïng nguyeân lieäu 1. RỦI RO TRONG KÝ KẾT Saûn xuaát • • • Maùy moùc, thieát bò hoûng hoùc Soá löôïng, chaát löôïn g nguyeân lieäu Löïc löôïng lao ñoäng: trình ñoä, kyû luaät … 2. RỦI RO TRONG THỰC HIỆN Moâi tröôøng saûn xuaát 3. RỦI RO TRONG THANH TOÁN • • Chaát löôïng thaønh phaåm • Kyõ thuaät baûo quaûn Kho baõi • Maát maùt, hö hoûng • Giaù caû • Chi phí toàn tröõ Vaän chuyeån • Maát maùt, hö hoûng • Tai naïn giao thoâng Thanh toaùn • Ruûi ro trong khaâu thanh toaùn • Toå chöùc caùc keânh phaân phoái • Quaûng caùo, khuyeán maõi Tieâu thuï • Thò hieáu khaùch haøng thay ñoåi • Caïnh tranh, giaù caû bieán ñoäng RỦI RO TRONG RỦI RO TRONG KÝ KẾT HỢP ðỒNG KÝ KẾT HỢP ðỒNG RỦI RO TRONG THỰC HIỆN RỦI RO TRONG KÝ KẾT • Chuẩn bị nguồn nguyên liệu • Chủ thể • Quá trình sản xuất, chế biến • Ngôn ngữ • Vận chuyển, bốc dỡ, tồn trữ • Thời hạn giao hàng • Nội dung ký kết • Nghiệm thu • Pháp lý 2
  3. RỦI RO TRONG KÝ KẾT HỢP ðỒNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN • Tiền mặt • ðiện chuyển tiền T/T • L/C 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2