intTypePromotion=3

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
26
lượt xem
4
download

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quy hoạch tuyến tính - Chương 5: Sơ đồ Pert" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ví dụ, một số khái niệm, lập sơ đồ Pert, phân tích sơ đồ Pert, một số lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

11/14/2011<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC TAØI CHÍNH – MARKETING<br /> BOÄ MOÂN TOAÙN – KHOA CÔ BAÛN<br /> <br /> Baøi giaûng<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> ThS.<br /> ThS. Nguyeãn Vaên Phong<br /> Email : nvphong1980@gmail.com, nv.phong@ufm.edu.com<br /> <br /> Chương<br /> Chương 5. SÔ ÑOÀ PERT<br /> (PERT: Program Evaluation and Review Technique)<br /> 1. CAÙC VÍ DUÏ<br /> 2. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM<br /> 3. LAÄP SÔ ÑOÀ PERT<br /> 4. PHAÂN TÍCH SÔ ÑOÀ PERT<br /> 5. MOÄT SOÁ LÖU YÙ<br /> <br /> 2<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> CAÙC VÍ DUÏ<br /> Ví duï1.<br /> Coâng vieäc<br /> <br /> Trình töï<br /> <br /> Thôøi gian<br /> <br /> Kieám vôï<br /> <br /> Baét ñaàu ngay<br /> <br /> 6<br /> <br /> Kieám tieàn mua nhaø<br /> <br /> Baét ñaàu ngay<br /> <br /> 12<br /> <br /> Kieám tieán cöôùi vôï<br /> <br /> Baét ñaàu ngay<br /> <br /> 7<br /> <br /> Ñaùm noùi<br /> <br /> Sau 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ñaùm hoûi<br /> <br /> Sau 2,3,4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuïp hình cöôùi<br /> <br /> Sau 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> Choïn ñoà cöôùi, nöõ trang<br /> <br /> Sau 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> Choïn nôi ñaêt tieäc<br /> <br /> Sau 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ñaùm cöôùi<br /> <br /> Sau 6,7,8<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/14/2011<br /> <br /> CAÙC VÍ DUÏ<br /> Ví duï1.<br /> Vaán ñeà ñaët ra :<br /> 1. Thôøi gian ngaén nhaát ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc ?<br /> 2. Muoán ruùt ngaén thôøi gian hoaøn thaønh coâng vieäc ta<br /> caàn ruùt ngaén thôøi gian cuûa nhöõng coâng vieäc naøo ?<br /> 3. Nhöõng coâng vieäc naøo coù theå hoaøn thaønh chaäm treå<br /> moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù maø khoâng aûnh höôûng ñeán thôøi<br /> gian ngaén nhaát cuûa toaøn boä coâng vieäc.<br /> <br /> 4<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> CAÙC VÍ DUÏ<br /> Ví duï2.<br /> <br /> 5<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM<br /> thò.<br /> h,<br /> 1. Ñoà thò. Laø taäp hôïp goàm caùc ñænh (A), caùc caïnh, caùc cung (U)<br /> ñænh.<br /> noái caùc ñænh.<br /> - Kyù hieäu : G(A,U) – ñoà thò G.<br /> A2<br /> Cung U<br /> <br /> Caïnh U<br /> <br /> Ñænh A 1<br /> <br /> A3<br /> <br /> A4<br /> <br /> -Ñoà thò G ñöôïc goïi laø coù höôùng neáu G chæ chöùa caùc cung .<br /> Ñoà<br /> -Daây chuyeàn : Laø taäp goàm caùc ñænh vaø cung keá tieáp nhau.<br /> nhau.<br /> Daâ<br /> -Ñöôøng ñi : Laø moät daây chuyeàn maø moãi ñænh cuûa cung tröôùc seõ laø<br /> Ñöôø<br /> ngoïn cuûa cung sau<br /> -Khuyeân : laø moät cung coù ñænh goác vaø ngoïn truøng nhau<br /> Khuyeâ<br /> -Chu trình : laø moät ñöôøng ñi coù ñænh ñaàu vaø ñænh cuoái truøng nhau 6<br /> Chu<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/14/2011<br /> <br /> MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM<br /> (PERT).<br /> g,<br /> 2. Sô ñoà maïng (PERT). Laø moät ñoà thò höõu haïn, coù höôùng, khoâng<br /> khuyeân, khoâng chu trình vaø moãi 1 cung gaùn moät soá thöïc khoâng<br /> cung)<br /> aâm (ñöôïc goïi laø ñoä daøi cung).<br /> A2<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> A3<br /> <br /> 7<br /> <br /> A1<br /> <br /> 8<br /> <br /> A5<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5<br /> A4<br /> <br /> -Ñoä daøi ñöôøng ñi: Laø toång ñoä daøi cuûa caùc cung thuoäc ñöôøng ñi.<br /> Ñoä<br /> ñi:<br /> ñi.<br /> -Ñöôøng ñi daøi nhaát : Ñoä daøi lôùn nhaát trong caùc ñöôøng ñi töø ñænh I<br /> Ñöôø<br /> ñeán j<br /> 7<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM<br /> sau:<br /> 3. Trong sô ñoà maïng (PERT) ta coù caùc khaùi nieäm sau:<br /> - Ñænh: Töông öùng vôùi moät söï kieän (Hoaøn thaønh moät soá coâng<br /> Ñænh:<br /> vieäc vaø baét ñaàu moät soá coâng vieäc khaùc).<br /> - Cung : Töông öùng vôùi moät coâng vieäc.<br /> - Ñoä daøi cung : Töông öùng vôùi thôøi gian ñònh möùc cho coâng vieäc.<br /> - Döï aùn : Laø 1 quaù trình goàm caùc coâng vieäc, nhieäm vuï coù lieân<br /> nhau,<br /> quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà<br /> gian,<br /> ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc, ngaân<br /> saùch.<br /> h.<br /> <br /> tij<br /> <br /> i<br /> <br /> j<br /> 8<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 1. Coâng vieäc yi baét ñaàu khi ys ,yt hoaøn thaønh<br /> ys<br /> <br /> yi<br /> <br /> yt<br /> <br /> 2. Coâng vieäc ys ,yt baét ñaàu khi yi hoaøn thaønh<br /> yi<br /> <br /> ys<br /> yt<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 3. y 2 BÑ khi HT y1, y 3 BÑ khi HT y1, y 4 BÑ khi y1 HT<br /> 3<br /> 2<br /> <br /> y2<br /> (1 / 3)y1<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> (1 / 6)y1<br /> <br /> y3<br /> (1 / 2)y1<br /> <br /> y4<br /> 9<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/14/2011<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 4. Hai coâng vieäc y1, y 2 cuøng BÑ taïi (i) vaø keát thuùc taïi (j).<br /> Neáu hai coâng vieäc cuøng tính chaát.<br /> y2<br /> j<br /> <br /> i<br /> <br /> bieán ñoåi thaønh<br /> <br /> i<br /> <br /> y1<br /> <br /> j<br /> <br /> y1 + y 2<br /> <br /> Neáu hai coâng vieäc coù tính chaát khaùc nhau:<br /> Theâm ñænh môùi cung giaû coù ñoä daøi baèng 0<br /> Cung giaû<br /> <br /> y2<br /> j<br /> <br /> i<br /> <br /> y2<br /> <br /> bieán ñoåi thaønh<br /> <br /> i<br /> <br /> y1<br /> <br /> j<br /> <br /> y1<br /> <br /> 10<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 5. y4 BÑ sau khi y1 , y 2 HT; y5 BÑ sau khi y1 , y 2 , y 3 HT<br /> y1<br /> y1<br /> y4<br /> y2<br /> y<br /> <br /> y4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> Bieán ñoåi thaønh<br /> <br /> y3<br /> y2<br /> <br /> y5<br /> <br /> y3<br /> <br /> y5<br /> <br /> y1<br /> 6. y2 BÑ sau khi y1 HT, y 3 BÑ sau khi y1 , y 2 HT<br /> y1<br /> y2<br /> y1<br /> <br /> y3<br /> <br /> Bieán ñoåi thaønh<br /> <br /> y1<br /> <br /> y2<br /> <br /> y3<br /> <br /> y2<br /> 11<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 7. Tính ñôn : Giöõa hai ñænh baát kyø coù nhieàu nhaát moät cung noái<br /> 8. y2 BÑ sau khi y1 HT, y 3 BÑ sau khi y1 , y 2 HT<br /> y1<br /> y4<br /> y1<br /> y2<br /> Bieán ñoåi thaønh<br /> <br /> y2<br /> <br /> 0<br /> <br /> y2<br /> <br /> y5<br /> y3<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> y4<br /> <br /> 0<br /> <br /> y3<br /> <br /> y5<br /> <br /> 12<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/14/2011<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 9. y3 BÑ sau khi y1 HT, y4 BÑ sau khi y 2 HT, y5 BÑ sau khi y1 , y2 HT<br /> y1<br /> <br /> y3<br /> <br /> y2<br /> <br /> y4<br /> <br /> y1<br /> <br /> y3<br /> 0<br /> <br /> Bieán ñoåi thaønh<br /> <br /> y1<br /> <br /> 0<br /> <br /> y2<br /> <br /> y5<br /> <br /> y5<br /> <br /> y4<br /> <br /> y2<br /> <br /> 13<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 10.<br /> 10. y4 BÑ sau khi y1 HT, y5 BÑ sau khi y1 , y 2 HT, y6 BÑ sau khi y1 ,<br /> y2 , y 3 HT, y7 BÑ sau khi y4 , y5<br /> y3<br /> 0<br /> <br /> y2<br /> y1<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> y6<br /> <br /> 0<br /> <br /> y5<br /> <br /> y7<br /> <br /> y4<br /> <br /> 14<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> MOÄT SOÁ CHUÙ YÙ KHI THIEÁT KEÁ PERT<br /> 4. Caùch veõ sô ñoà PERT<br /> + Xaùc ñònh 3 loaïi coâng vieäc<br /> ngay)<br /> - Coâng vieäc khôûi coâng (Baét ñaàu ngay)<br /> - Coâng vieäc keát thuùc (laø caùc coâng vieäc chæ naèm ôû coät<br /> coâng vieäc), khoâng naèm ôû coät trình töï thöïc hieän<br /> - Coâng vieäc trung gian<br /> + Veõ caùc sô ñoà con<br /> + Hieäu chænh vaø noái caùc sô ñoà con<br /> ñænh:<br /> + Ñaùnh soá caùc ñænh:<br /> - Ñaùnh soá 1 cho ñænh khôûi coâng<br /> - Giaû söû ta ñaùnh soá i cho cho 1 ñænh naøo ñoù, khi ñoù<br /> ta taïm xoaù caùc cung coù ñænh goác laø ñænh i. Xem ñænh chæ coù caùc<br /> cung ñi ra ñaùnh soá i + 1 (neáu coù nhieàu ñænh nhö vaäy ta laàn löôït ñaùnh<br /> i + 1, i + 2, …)ñaõ ñaùnh<br /> - Tieáp tuïc cho ñeán khi caùc ñænh ñöôïc ñaùnh soá.<br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> 15<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản