intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Ôn tập cuối kỳ - ThS. Nguyễn Văn Phong

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

106
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quy hoạch tuyến tính: Ôn tập cuối kỳ" cung cấp cho người học một số bài tập giúp người học ôn tập và củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch tuyến tính: Ôn tập cuối kỳ - ThS. Nguyễn Văn Phong

ÑAÏI HOÏC TAØI CHÍNH – MARKETING<br /> BOÄ MOÂN TOAÙN – KHOA CÔ BAÛN<br /> <br /> Baøi giaûng<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> ThS. Nguyeãn Vaên Phong<br /> Email : nvphong1980@gmail.com, nv.phong@ufm.edu.com<br /> <br /> OÂN TAÄP CUOÁI KYØ<br /> BAØI 1. Moät coâng ty saûn xuaát 3 loaïi SP, vôùi nguyeân vaät lieäu, ñònh<br /> möùc saûn xuaát vaø lôïi nhuaän töøng SP ñöôïc cho trong baûng sau.<br /> NVL/SP<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> V1: 3<br /> V2: 5<br /> V3: 4<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> <br /> LN<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giaû söû SP saûn xuaát ra ñöôïc baùn heát.<br /> 1. Haõy laäp moâ hình baøi toaùn QHTT.<br /> 2. Giaûi baøi toaùn baèng phöông phaùp hình hoïc<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> 2<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> OÂN TAÄP CUOÁI KYØ<br /> BAØI 2. Giaûi baøi toaùn sau baèng thuaät toaùn ñôn hình<br /> <br /> f  6x1  2x 2  x 3  3x 4  x 5  7x 6  max<br /> x1  x 2<br /> <br />  4x1<br />  2x<br />  1<br /> <br />  x3<br /> <br />  2x 4<br />  2x 4<br />  x4<br /> <br />  x5<br /> <br />  x6<br />  3x 6<br />  2x 6<br /> <br />  15<br />  2<br />  9<br /> <br /> x j  0, j  1, 2,..., 6<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> 3<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> OÂN TAÄP CUOÁI KYØ<br /> BAØI 3. Cho baøi toaùn (P) sau<br /> <br /> f  2x1  2x 2  x 3  4x 4  max<br />  5x1  x 2<br /> <br /> 3x1<br />  4x<br />  1<br /> <br />  x3<br />  x3<br />  3x 3<br /> <br />  6x 4<br />  2x 4<br />  x4<br /> <br />  50<br />  16<br />  23<br /> <br /> x j  0, j  1, 2, 3, 4.<br /> 1. Vieát baøi toaùn ñoái ngaãu (D)<br /> 2. Giaûi baøi toaùn (P)<br /> 3. Suy ra nghieäm baøi toaùn (D), Bieát nghieäm cuûa (P) laø<br /> <br /> X  (0,14, 6, 5)<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> 4<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br /> OÂN TAÄP CUOÁI KYØ<br /> BAØI 4. Giaûi baøi toaùn vaän taûi sau, vôùi caùc döõ kieän sau<br /> <br /> A  (30, 50, 38),<br /> B  (25, 38, 25, 30),<br /> 15 10 9 12 <br /> C  (cij )   13 21 14 8  .<br /> <br /> <br /> 10 11 16 12 <br /> <br /> <br /> Trong ñoù<br /> <br /> QUY HOAÏCH TUYEÁN TÍNH<br /> <br /> A : Ma traän phaùt<br /> B : Ma traän thu<br /> C : Ma traän cöôùc phí<br /> 5<br /> NGUYEÃN VAÊN PHONG<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=106

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2