intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường trung học: Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

89
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường trung học: Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các loại kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn; xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn; tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường trung học: Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn

 1. TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC Chuyên đề III SREM
 2. TTCM thu hoạch được gì qua chuyên đề  này? MỤC TIÊU CHUNG - Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) có những hiểu biết cơ bản về kế hoạch, các loại kế hoạch của tổ chuyên môn (TCM), qui trình xây dựng kế hoạch - Vận dụng xây dựng kế hoạch hoạt động của TCM và tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp các qui định hiện hành và điều kiện thực tế. SREM 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH Các loại kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 1 2 Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn Tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong TCM xây dựng kế 3 hoạch hoạt động trong năm học của cá nhân SREM 3
 4. 1. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG TỔ CHUYÊN MÔN SREM 4
 5. 1. Các loại kế hoạch hoạt động TCM 1) 1) Trong Trong thực thực tế, tế, TCM TCM trường trường trung trung học học có có những những loại loại kế kế hoạch hoạch nào? nào? 2) 2) Nêu Nêu những những hạn hạn chế, chế, khó khó khăn khăn trong trong quá quá trình trình tổ tổ chức chức xây xây dựng dựng và và thực thực hiện hiện các các KH KH của của TCM TCM ởở trường trường trung trung học học lâu lâu nay nay (nhận (nhận thức, thức, hành hành động động của của CBQL, CBQL, GV) GV) SREM 5
 6. 1. Các loại kế hoạch hoạt động TCM Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn  Kế hoạch học kỳ  Kế hoạch hàng tháng  Kế hoạch tuần Kế hoạch hoạt động trong năm học của GV Kế hoạch cho từng mặt hoạt động:  KH thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học;  KH hội giảng; KH dự giờ, rút kinh nghiệm;   KH bồi giỏi ­ phụ kém;   KH tổ chức hoạt động ngoại khóa;   KH nâng cao CL chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV trong tổ … SREM 6
 7. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM 2 loại kế hoạch có tính pháp quy 1 2 Kế hoạch hoạt Kế hoạch hoạt động trong năm động trong năm học của TCM học của giáo viên (Kế hoạch TCM) (Kế hoạch cá nhân) Theo “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” – Bộ GD-ĐT, 2012 SREM 7
 8. 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN SREM 8
 9. 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM 1. 1. Dựa Dựa vào vào kinh kinh nghiệm nghiệm thực thực tế, tế, thầy/cô thầy/côhãy hãymô môtả tảlại lạicấu cấu trúc trúcnội nội dung dung và và hình hình thức thức của của kế kế hoạch hoạch TCM? TCM? 2. 2. Khảo Khảo sát sát trường trường hợp hợp một một bản bản kế kế hoạch hoạch của của TCM TCM và và nêu nêu những những điểm điểm phù phù hợp hợp và và điểm điểm chưa chưa phù phù hợp. hợp. SREM 9
 10. 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA MỘT BẢN KẾ HOẠCH SREM 10
 11.           TRƯỜNG THPT ….. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỔ ….. ……, ngày 9 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 20… – 20… - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20…-20… của Sở GD-ĐT tỉnh - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT/THCS… Tổ …….. xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Bối cảnh năm học 2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ) 3. Khó khăn (yếu/thách thức) II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG: Mục tiêu 1 ….. ; Mục tiêu 2 ……. ; Mục tiêu 3 ……. III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : 1. Mục tiêu A 2.    Mục tiêu B 3.  Mục tiêu C ­ Nhiệm vụ ­ Chỉ tiêu a1’ ­ Nhiệm vụ ­ Chỉ tiêu b1’ ­ Nhiệm vụ ­ Chỉ tiêu c1’ ­ Nhiệm vụ ­ Chỉ tiêu a2’ ­ Nhiệm vụ ­ Chỉ tiêu b2’ ­ Nhiệm vụ ­ Chỉ tiêu c2’ Các biện pháp thực hiện Các biện pháp thực hiện Các biện pháp thực hiện IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Thời gian Ghi chú ội dung công việc gười phụ trách Từ…đến… Từ…đến… V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: 1. ……… 2.  ………. PHÊ DUYỆT TỔ TRƯỞNG (ký tên) SREM (Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu) 11
 12. 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM 2.1. Hình thức của kế hoạch TCM Hình thức trình bày có tính truyền thống theo thể thức văn bản hành chính  Các căn cứ pháp lý                   BAO GỒM: Phần 1 Tiêu ngữ i. Đặc điểm tình hình a)Tên chủ thể của kế II. Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ hoạch tiêu cơ(Trường vànhiệm bản (của các TCM); vụ) b)Quốc hiệu; Phần 2 Nội dung chính III. Các biện pháp thực hiện từng c)Thời gian; nhiệm vụ IV.d)tên Xác định vănlịchbản; trình thực hiện                    và cách thức kiểm tra, kiểm Chủ thể lập KH ký tên PHÊ DUYỆT               TỔ TRƯỞNG Phần 3 (Hiệu tr soátưởng                           (ký tên) việc thực hiện các và Hiệu trưởng phê duyệt ký tên, đóng dấu) nhiệm vụ, các hoạt động chính của TCM SREM 12 V. Những đề xuất của TCM
 13. 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM 2.2. Nội dung của kế hoạch TCM Các loại nghị quyết của Đảng các cấp (có liên quan đến phát triển giáo dục) Phần Các chỉ thị của Nhà nước, của chính quyền các cấp Căn cứ: Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành (được ban hành từ các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục Nghị quyết Chi bộ nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường (nếu đã có). Lưu ý: khi đưa vào phần mở đầu của kế hoạch, chỉ nên chọn những cơ sở pháp lý gần nhất với nhà trường để làm điểm tựa pháp lý trực tiếp cho việc đề xuất các nội dung của kế hoạch của TCM. SREM 13
 14. 2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM 2.2. Nội dung của kế hoạch TCM Đặc điểm tình hình  Nêu bối 1. Những mục cảnhtiêu nămnào TCM học:cần (bốiđạt  Gồm Căn cảnh được cứnăm trong cácvàohọc năm loại mục (của học biệntiêu quốc này? pháp vàlà gia, (Đâu phápTrả lời câu lýưutrường, –tiên?) hành của hỏi:chính, biện mục của tiêu nhà TCM), nhiệm vụ đã xác định, đối Phầ Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các pháptrình/kế 2. Những thuận 1.Lộ cần phải nhận nhiệm lợi và khó thựctâm thức vụ hiện trọng tưtâm khăn, hoạch năm học tưởng, thờiTCM thực này là biện chiếu cơ và pháp với thách hoàn thức lý, cảnh củabiện pháp thực TCM); n nội  nhiệm vụ) gì? (đâu là nhiệm vụ trọng tâm, ưu hiện huy tình Nêu tiên?) cáchình động nhiệm và thựchỗ trợ tếvụ/hoạt nguồn của tếTCM cụ thể của tổ, TCM đưa dung  Các biện pháp thực hiện lực/điều 3. Cần động tình kiểm định đưa (thống chính hình mứctra, độ kiện, ra những thực đánh kê kết trong nào hiện giá… để quảnào, chỉbiện tiêu năm đápkế về ứng pháp học hoạch xác yêu từng nhiệm vụ ra một số đề xuất đối với chín như nămcủa  cầuPhần từng thế mạnh, học nhiệm mục nàytrước; nào? điểm tiêu và trả vụ?yếu Chỉ những lời và phù hợp 2 câu tiêuthuận phải điểm với hỏi: lợi, được lãnh đạo nhà trường hoặc h Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát cần định nàođơn các những có khó lượng 2.Kiểm khăn và (làm con hành tra/ cơbiểu vị, số, kiểm gì?) cá tỷ lệ động bảnthị % củacụ TCM soát và... nhân cụ làm thực thể thể bằng như có trong năm học mới việc thực hiện các nhiệm vụ, các 4. Lưu  thếý:nào, Mục việc đềtheo này cần ra hệ những trả thống mụccách lời rõ 2 tiêu, câu hoạt động chính của TCM liên hiện nhiệmkếquan chỉ đê vụ,hoạch tiêu tăng thếphải cần cường nào? dựa trên nào hỏi: TCMđể của thực căn cứ từ các cơ sở phápđang chúng hiệnta lýcác nói sựở trênđâu? nhiệm hỗ để đảm TCM vụ trợbảođãhoặccủa đề sự phù chúng xuất? kết ta hợphợp là với kế Những đề xuất của TCM tổ chức hoạch phát như triểnthếchung nào? của nhà hành trường,động… của địa phương. SREM 14
 15. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 1. 1. Thế Thế nào nào là là mục mục đích, đích, mục mục tiêu, tiêu, chỉ chỉ tiêu? tiêu? Nêu Nêu sự sự khác khác biệt biệt giữa giữa 33 khái khái niệm niệm này? này? 2. 2. Thông Thông thường, thường, trong trong bản bản kế kế hoạch, hoạch, Cấu Cấu trúc trúc logic logic nội nội dung, dung, hình hình thức thức của của một một mục mục tiêu tiêu nên nên được được thể thể hiện hiện như như thế thế nào? nào? SREM 15
 16. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU Mục tiêu - Mục tiêu là “đích cần đạt tới để thực hiện nhiệm vụ” (Từ điển Tiếng Việt . Viện Ngôn ngữ học. NXB KHXH – 1988). - Mục tiêu là dự kiến về kết quả cuối cùng cần đạt được khi thực hiện một hoạt động -Trong xây dựng kế hoạch, mục tiêu là tuyên bố về những thay đổi mà một cá nhân hoặc một tổ chức mong muốn có được khi kết thúc thời hạn một nhiệm vụ/một hoạt động. -- Có mục tiêu số lượng và mục tiêu chất lượng. SREM 16
 17. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU Chỉ tiêu - Là mức định ra để đạt tới cho một nhiệm vụ, thường được biểu hiện bằng con số. hoạt động/công việc - Chỉ tiêu có tính cụ thể, chính xác, định lượng được, đo lường được, đối chiếu được (là chỉ số biểu thị cho lượng/mức của MT) Ví dụ: nhiệm vụ/công việc này sẽ có mấy người đạt? tỷ lệ % là bao nhiêu? thực hiện nhiệm vụ/công việc đó trong thời gian bao lâu? Đến đâu thì kết thúc? Chỉ tiêu về chất lượng học sinh năm học này cao hơn năm học trước bao nhiêu %? - Chỉ tiêu nằm trong mục tiêu, biểu đạt cụ thể cho mục tiêu. SREM 17
 18. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU Chỉ tiêu Lưu ý: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch  và  thực  hiện  kế  hoạch,  mỗi  mục  tiêu  nên  gồm  không nên đặt ra quá nhiều chỉ tiêu (nên tối đa có 5  chỉ tiêu). SREM 18
 19. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU So sánh mục đích - mục tiêu - chỉ tiêu - Mục đích: là kết quả cuối cùng cần đạt được trong hoạt động của con người. - Mục tiêu là kết quả cần đạt được của mỗi hoạt động. - Chỉ tiêu: là mức cụ thể hoặc giá trị cụ thể định ra để làm đích cần đạt tới cho một hoạt động. Chỉ tiêu thường được biểu hiện bằng con số. SREM 19
 20. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU So sánh mục đích - mục tiêu - chỉ tiêu - GiỐNG NHAU: Mục tiêu và Mục đích đều chỉ ra cái đích cần đạt tới. - KHÁC NHAU: + Mục đích chỉ cái đích cuối cùng/kết quả tổng thể của hoạt động. + Mục tiêu chỉ các đích gần/kết quả bộ phận của hoạt động; + Chỉ tiêu là phần định lượng (con số cụ thể) của các MT được xác định trong mỗi hoạt động. SREM 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2