intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - Nguyễn Đức Cương

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

407
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - Pháp luật đạo đức thương mại điện tử do Nguyễn Đức Cương biên soạn bao gồm những nội dung về chính sách thương mại điện tử; pháp luật thương mại điện tử; đạo đức thương mại điện tử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - Nguyễn Đức Cương

  1. Nội Dung  Chính sách  Pháp luật  Đạo đức Chương 10: PHÁP LUẬT – ĐẠO ĐỨC TMDT Trình bày: Nguyễn Đức Cương Email: cuongnguyenduc@gmail.com Website: http://nguyenduccuong.com Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 2 Chính sách Quyết định 222  Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử  Sáu chính sách và giải pháp chủ yếu: giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 1) Đào tạo và tuyên truyền, phổ cập về thương 15/9/2005 mại điện tử;  Kế hoạch tổng thể phát triển TMDT quốc gia giai 2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật; đoạn 2014 – 2020 – Quyết định số: 689/QĐ-TTg 3) Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công và thực ngày 11/5/2014 hiện giao dịch điện tử trong mua sắm chính  Thông tư quy định về Quản lý website thương mại phủ; điện tử - 47/2014/TT-BCT, ngày 05/12/2014 4) Phát triển các công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử; 5) Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan tới thương mại điện tử; 3 6) Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử. 4 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 3 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 4 1
  2. Một số chính sách liên quan tới thương mại điện tử Một số chính sách liên quan tới thương mại điện tử Thời gian Văn bản Thời gian Văn bản Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam thông phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công 7/2/2006 đến năm 2010 26/10/2007 nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020 Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 7/4/2006 đến năm 2010 24/03/2008 hoạt động của các cơ quan nhà nước Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam 31/03/2009 của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 24/5/2006 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Quyết định 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội 28/5/2007 Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 03/04/2009 dung số Việt Nam” Chỉ thị số 07/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông đề định Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công thông Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là “Chiến lược 01/06/2009 nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Nguyễn Đức 07/7/2007 Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Cất cánh”) Slide 5 5 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 6 6 Quyết định số: 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 Một số hướng dẫn, quy định 8 giải pháp và chính sách chủ yếu  Thông tư số 46⁄2010⁄TT-BCT ngày 31 tháng 12 1. Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng TMDT năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản 2. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. TMDT 3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TMDT  Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục 4. Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMDT thông báo, đăng ký website TMĐT, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm và công bố thông tin trên 5. Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMDT Cổng thông tin về Quản lý hoạt động TMĐT 6. Hợp tác quốc tế về TMDT 7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động  Thông tư 47 quy định thủ tục thông báo, đăng ký phát triển TMDT và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 8. Hoạt động TMDT khác: TT quyết định Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 7 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 8 2
  3. Luật Pháp luật  Luật giao dịch điện tử: 29/11/2005  Ngày 1/3/2006, Luật Giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực  Luật công nghệ thông tin: 29/6/2006  mở ra một giai đoạn mới khi các giao dịch điện tử đã được pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo hộ.  Tháng 6/2006, Quốc Hội đã thông qua Luật Công nghệ thông tin  có hiệu lực vào tháng 1 năm 2007. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 9 9 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 10 10 Nghị định hướng dẫn luật Nghị định Thương mại điện tử STT Mã số Tên văn bản Ngày ban hành Tình trạng Quy định xử phạt vi phạm hành chính 185/2013/ND- trong hoạt động thương mại, sản xuất, 1 15/11/2013 Còn hiệu lực CP buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về 2 52/2013/NĐ-CP 16/05/2013 Còn hiệu lực thương mại điện tử DT/2012/NĐ- Dự thảo 2 - Nghị định về thương mại 3 23/07/2012 Còn hiệu lực CP điện tử Nghị định số 106⁄2011⁄NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2011/NĐ- 4 26⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 23/11/2011 Còn hiệu lực CP tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Nghị định số 51⁄2010⁄NĐ-CP của 5 51/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định về hóa đơn bán 14/05/2010 Còn hiệu lực hàng hóa, cung ứng dịch vụ Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 11 11 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 12 3
  4. Pháp luật Nghị định về Thương mại điện tử  Nghị định về Thương mại điện tử  Được xây dựng dựa trên một số quan điểm hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử và và mục tiêu: Luật Thương mại  bám sát các quy định tại Luật Thương mại, Bộ  Ngày 9 tháng 6 năm 2006 luật Dân sự và Luật Giao dịch điện tử;  hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh hợp pháp  Nghị định số 57/2006/NĐ-CP của doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội;  Nội dung cơ bản:  bao quát các loại hình thương mại điện tử diễn ra trong thực tế,  chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương chứng từ truyền thống trong mọi hoạt động  có tính đến sự thay đổi, phát triển nhanh chóng thương mại, từ chào hàng, chấp nhận chào của những loại hình giao dịch mới. hàng, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, v.v...  đảm bảo sự tương thích với luật pháp quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 13 13 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 14 14 Các vấn đề pháp luật chuyên ngành Các vấn đề pháp luật chuyên ngành  Thuế và thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất  Tính hợp lệ của chứng từ thanh toán điện tử (đối nhập khẩu sản phẩm số hóa tiến hành qua Internet với cơ quan thuế, kế toán, kiểm toán)  Xuất nhập khẩu phần mềm qua Internet không  Luật Kế toán 03/2003/QH11: phải làm thủ tục hải quan •Điều 18: Chứng từ điện tử có thể được coi là  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phần mềm chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định xuất khẩu qua Internet là 0% tại điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 15 15 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 16 16 4
  5. Các vấn đề pháp luật chuyên ngành Quyền sở hữu trí tuệ  Tính hợp lệ của chứng từ thanh toán điện  Là hình thái biểu hiện cao của nền kinh tế tri thức tử (đối với cơ quan thuế, kế toán, kiểm và xã hội thông tin toán)  Trình độ phát triển thương mại điện tử ở một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thực thi quyền  Nghị định về Thương mại điện tử: sở hữu trí tuệ tại quốc gia đó. •Điều 8: Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như văn bản nếu thông tin chứa trong chứng từ điện tử đó có thể truy cập được để sử dụng khi cần thiết •Điều 9: Chứng từ điện tử có gía trị pháp lý như bản gốc nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện: – Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là chứng từ điện tử hay dạng khác – Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 17 17 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 18 18 Quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ  Việt Nam hiện vẫn là nước có tỷ lệ vi phạm bản  Chính phủ xử lý vi phạm phần mềm trong quyền phần mềm cao nhất thế giới doanh nghiệp  Theo Báo cáo của IDC (Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế) và BSA  Ngày 5/10/2006, lần đầu tiên việc xử lý vi phạm (Liên minh Phần mềm Kinh doanh) công bố tháng 5/2006 bản quyền sản phẩm tin học cài đặt trong hệ  So với năm 2005 thì mức độ vi phạm bản quyền thống thông tin doanh nghiệp được thực hiện năm nay đã giảm cả về con số tương đối và giá trị khi một đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra đột tuyệt đối. xuất trụ sở công ty Daewoo-Hanel tại khu Công nghiệp Sài Đồng B, Gia Lâm, Hà Nội.  Chuyển biến lớn trong việc gia tăng cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam  Gia nhập WTO  đăng cai tổ chức các hội nghị cấp cao APEC  đón tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới nhưCương Nguyễn Đức Microsoft, Intel, v.v – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 19 19 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 20 20 5
  6. Quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ  Chính phủ xử lý vi phạm phần mềm trong  Chính phủ xử lý vi phạm phần mềm trong doanh nghiệp doanh nghiệp  Việc kiểm tra được tiến hành với sự phối hợp  Biên bản vi phạm hành chính đã được lập và của Thanh tra Bộ Văn hoá Thông tin và đơn vị Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá Thông tin sẽ ban phòng chống tội phạm công nghệ cao, thuộc hành quyết định xử phạt công ty Daewoo-Hanel Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý theo Luật Sở hữu Trí tuệ và Nghị định số kinh tế và chức vụ, Bộ Công an. Tổng giá trị 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006 của Chính phủ phần mềm bất hợp pháp bị lập biên bản tại đây về xử lý vi phạm hành chính trong họat động ước tính lên tới gần 1 tỷ đồng. văn hoá thông tin. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 21 21 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 22 22 Quyền sở hữu trí tuệ Bảo vệ thông tin cá nhân  Chính phủ xử lý vi phạm phần mềm  Điều 46 Luật Giao dịch điện tử quy định: trong doanh nghiệp  Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng,  “Đợt kiểm tra này là sự khởi đầu của một chiến cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư dịch quy mô và lâu dài nhằm xoá bỏ nạn vi hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân phạm bản quyền phần mềm trong môi trường khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát được kinh doanh tại các tổ chức, cơ quan và doanh trong giao dịch điện tử nếu không được sự đồng nghiệp” ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  “Điều này còn nhằm thúc đẩy sự phát triển của chính ngành công nghiệp phần mềm nội địa, đồng thời tái thể hiện những cam kết quốc tế của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ khi hội nhập kinh tế quốc tế” •Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá Thông tin. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 23 23 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 24 24 6
  7. Bảo vệ thông tin cá nhân Bảo vệ thông tin cá nhân  Điều 21 Luật Công nghệ thông tin quy định:  Điều 22 Luật Công nghệ thông tin quy 1. Tổ chức, cá nhân thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá định: nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định 1. Cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân khác. lưu trữ thông tin cá nhân của mình trên môi 2. Tổ chức, cá nhân thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá trường mạng thực hiện việc kiểm tra, đính nhân của người khác có trách nhiệm sau đây: chính hoặc hủy bỏ thông tin đó. a) Thông báo cho người đó biết về hình thức, phạm vi, địa điểm và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng 2. Tổ chức, cá nhân không được cung cấp thông thông tin cá nhân của người đó; tin cá nhân của người khác cho bên thứ ba, b) Sử dụng đúng mục đích thông tin cá nhân thu thập được trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và chỉ lưu trữ những thông tin đó trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa hoặc có sự đồng ý của người đó. thuận giữa hai bên; c) Tiến hành các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để 3. Cá nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đảm bảo thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, do hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông thay đổi hoặc phá hủy. tin cá nhân. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 25 25 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 26 26 Bảo vệ người tiêu dùng trong quảng cáo thương mại bằng thư điện tử Xử lý vi phạm, tội phạm trong thương mại điện tử  Bộ Thương mại đang tiến hành soạn thảo Quyết  Luật Giao dịch điện tử định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quảng cáo thương  Bộ Luật Hình sự năm 1999 mại bằng thư điện tử với mục tiêu:  Nghị định số 55/2001 về Quản lý, cung cấp và sử  hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng một cách hiệu quả dụng dịch vụ Internet hình thức quảng cáo này  Quyết định 71/2004/QĐ-BCA về Đảm bảo an toàn  hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đối với và an ninh trong hoạt động cung cấp, sử dụng người sử dụng thư điện tử. Internet tại Việt Nam. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 27 27 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 28 28 7
  8. Xử lý vi phạm, tội phạm trong thương mại điện tử Xử lý vi phạm, tội phạm trong thương mại điện tử  Phát tán virus  Điều 44 Luật Cạnh tranh được Quốc hội  Tấn công website thông qua ngày 03/12/2004 quy định thiệt hại vật chất và uy tín cho doanh nghiệp.  Cấm doanh nghiệp gây rối hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó”  Điều 9 Luật Giao dịch điện tử nghiêm cấm các hành vi “nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử”.  Ở mức độ nghiêm trọng, những cá nhân, tổ chức tiến hành các hành vi này còn có thể Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 29 29 bị xử Nguyễn lý hình Đức Cương sự. – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 30 30 Phạt nhắn tin rác Tranh chấp tên miền  -Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phạt 1  Tổ chức quản lý Tên miền và Số hiệu mạng thế giới (ICANN), trong 3 DN phát tán tin nhắn rác rồi “câu” cước phí nhờ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), đã tiến dịch vụ hủy loại tin nhắn này 30.000.000 đồng. Cả 3 hành nghiên cứu và ban hành “Chính sách giải quyết tranh buộc phải xin lỗi và hoàn tiền cho các thuê bao. chấp tên miền thống nhất” (Uniform Domain-name Dispute- Resolution Policy) - UDRP, chi tiết tham khảo tại  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao http://www.icann.org/udrp/udrp.htm; UDRP được điều chỉnh P&T, do những dấu hiệu sai phạm rõ ràng, đã phải kí bằng phương thức hoà giải (Alternative Dispute Resolution – vào văn bản vi phạm thừa nhận việc phát tán tin rác khi ADR) và trọng tài (Arbitration), dựa trên các quy định về trọng tài thương mại, có tính đến các yếu tố kỹ thuật của tên chưa được sự đồng ý của người tiêu dùng. miền. Mục tiêu của chính sách này là:  Theo quyết định xử phạt ngày 27/4/2009, Công ty P&T  Giải quyết trực tiếp các tranh chấp tên miền tên miền cấp bị phạt 30.000.000 đồng. Đồng thời, Công ty P&T có cao dùng chung; trách nhiệm hoàn tiền cho người đã sử dụng dịch vụ XOA gửi 8729, công khai xin lỗi người dùng trên phương  Tạo nên thông lệ chung về giải quyết các tranh chấp tên tiện truyền thông. miền Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 31 31 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 32 32 8
  9. Thiệt hại vật chất và uy tín cho doanh nghiệp Thiệt hại vật chất và uy tín cho doanh nghiệp  Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Kỹ thuật  Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa với website SGC với website www.vietco.com www.nhanhoa.com.vn  tháng 3/2006 và nhiều lần tiếp theo  Trong suốt 3 tháng kể từ cuối tháng 3/2006  bị tấn công dạng từ chối dịch vụ (DDoS) làm  các website khách hàng của Công ty Nhân Hòa bị website không thể hoạt động trong vòng một tấn công dạng từ chối dịch vụ (DDoS), không hoạt tháng. động được.  Hậu quả là Công ty bị mất hầu hết khách hàng, số  Hậu quả là Công ty đã mất 200 khách hàng nhân viên từ 30 người sau đợt bị tấn công chỉ còn lại 4 người, lâm vào tình trạng khánh kiệt, có thể  thiệt hại vật chất bước đầu ước tính khoảng 1 tỷ phá sản. đồng. Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 33 33 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 34 34 Thiệt hại vật chất và uy tín cho doanh nghiệp Thiệt hại vật chất và uy tín cho doanh nghiệp  Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hòa Bình với  Mỗi SV tìm 1 tình huống thực tế website thương mại điện tử www.chodientu.com  Thảo luận  website liên tục bị tấn công trong hai năm 2005- 2006  Đợt tấn công đầu tiên trong 3 ngày từ 22 đến 24 tháng 11/2005 gây nghẽn mạch đường truyền làm cho website không thể truy cập được.  Đợt tấn công thứ hai được tiến hành liên tục trong suốt tháng 8/2006, sử dụng các Spyware và XFlash cũng đã nhiều lần làm tê liệt hoạt động của chodientu.com.  Đợt tấn công thứ ba diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9/2006, trong đó các hacker tấn công cướp Nguyễn Đức tên miền Cương chodientu và đưa lên Slide – cuongnguyenduc@gmail.com giao35diện 35 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 36 36 trang chủ những thông tin chỉ trích ban lãnh đạo 9
  10. Thực trạng Thực trạng  Sinh viên đọc báo cáo tình hình TMĐT và đưa ra  VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THI HÀNH nhận định LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ DIỄN RA CHẬM  Thảo luận  Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử ngày 9 tháng 6 năm 2006 đánh dấu một bước tiến lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về thương mại điện tử.  Nhiều Bộ ngành đã rất cố gắng trong việc xây dựng các nghị định khác hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử: •Nghị định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, •Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, •Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.  Tuy nhiên, đến cuối năm 2006 chưa có nghị Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 37 37 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com 38 38 định nào trong số những nghị địnhSlide này được ban hành. Thực trạng  NHIỀU VẤN ĐỀ CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÒN TỒN TẠI  Những quy định về cấp phép thành lập website hay mua bán tên miền chưa phù hợp với thực tiễn  Trò chơi trực tuyến  tính hợp pháp của tài sản ảo  Tranh chấp về tên miền  cách quản lý phù hợp  Gửi thư điện tử quảng cáo thương mại với số lượng lớn  đòi hỏi phải có biện pháp bảo vệ người tiêu dùng Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 39 39 Nguyễn Đức Cương – cuongnguyenduc@gmail.com Slide 40 40 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2