Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9&10 - Bùi Thị Thu Cúc

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
56
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9&10 - Bùi Thị Thu Cúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 9&10: Hàm trong Excel" giới thiệu các loại địa chỉ trong công thức, khái niệm hàm và quy tắc sử dụng, các hàm thời gian, các hàm văn bản, các hàm toán học, các hàm thống kê, các hàm logic, các hàm tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9&10 - Bùi Thị Thu Cúc

TIN H C VĂN PHÒNG<br /> Bài 9 & 10: HÀM TRONG EXCEL<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung chính<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> <br /> Các lo i đ a ch trong công th c<br /> Khái ni m hàm và quy t c s d ng<br /> Các hàm th i gian<br /> Các hàm văn b n<br /> Các hàm toán h c<br /> Các hàm th ng kê<br /> Các hàm logic<br /> Các hàm tìm ki m<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các loại địa chỉ trong công thức<br /> <br /> 1. Các lo i đ a ch trong công th c<br /> <br /> Mỗi ô trong excel có địa chỉ giúp các công th<br /> Khi sao chép công th c, đrach bên trong công tínhs toán. V<br /> có thể lấy số liệu a để thực hiện th c<br /> thay đ i theo. Ví d :<br /> ô B10ôtứcgõ công ở cộtA1 dòng 10<br /> là ô th c = B<br /> • trong B1,<br /> • sao chép công th t B1 xu ng B2, công<br /> c trong ô B2<br /> Khii thực=hiệnc sao chép côngththức, địa chỉ bê<br /> đ thành A2<br /> trong trư ng h p ta không mu n đ ch b Ví dụ:<br /> Có nh ngcông thức sẽ thay đổiatheo. thay đ i<br /> <br /> → ph i Gõ ra nh ng thành ph n cô B1 trong đ a ch b ng<br /> ch công thức =A1 ở đ nh<br /> cách Sao chép$từ B1 ng trư c B2, công thức đổi thành<br /> thêm d u vào đ xuống<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 3<br /> <br /> =<br /> <br /> Các lo i đ a ch trong công th c<br /> <br /> - §Ó tÝnh L­¬ng cho nh÷ng ng­êi cßn l¹i, ®­a con trá vÒ «<br /> E7.<br /> Đi u gì x y ra n u ô F 2 đư c vi t là = E 2/E 8 ?<br /> <br /> • TÝnh tû lÖ phÇn tr¨m L­¬ng cña tõng ng­êi so víi Tæng L­¬ng :<br /> 1.<br /> <br /> §­a con trá vÒ « F2<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các lo i đ a ch trong công th c<br /> Các lo i đ a ch<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tương đ i :<br /> E8<br /> C đ nh c t : $E 8<br /> C đ nh hàng : E $8<br /> Tuy t đ i :<br /> $E $8<br /> <br /> Tham chi u đ n đ a ch Sheet khác :<br /> !<br /> Ví d : ’Baitap1’ !E$8<br /> Tham chi u đ n đ a ch Workbook khác :<br /> [] !<br /> Ví d : [Bai9.xlsx]Sheet2 !E8<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản