intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 15: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
118
lượt xem
14
download

Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 15: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 15: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 15: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 15: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

 1. To a ù n Kie å m t ra b a ø i c u õ To ù m i tb a ø i t o a ù n t h e o t o ù m t a é t s a u : Gia û a é t Coù : 2 gaø Ba ø i g ia û i troáng Soá con gaø coù taát caû Coù : 5 gaø laø: maùi 2 + 5 = 7 (con gaø) Coù taát caû : …….. con Ñaùp soá: 7 con gaø gaø? Tín h : 1 4 cm + 5 cm = 1 9 cm
 2. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c
 3. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 4 cm A B
 4. To a ù n Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 4 cm A B 4cm
 5. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 4 cm A B
 6. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 4 cm A B 4cm
 7. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 4 cm A B 4cm Caùch veõ -Ñaët thöôùc( coù vaïch chia xaêng-ti-meùt).Tay traùi giöõ thöôùc, tay phaûi caàm buùt.Chaám 1 ñieåm truøng vôùi vaïch 0, chaám 1 ñieåm truøng vôùi vaïch 4. -Duøng thöôùc noái ñieåm ôû vaïch 0 vôùi ñieåm ôû vaïch 4 thaúng theo meùp thöôùc -Nhaác thöôùc ra,vieát A beân ñieåm ñaàu , vieát B beân ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng -Ta vieát ñöôïc ñoaïn thaúng AB daøi 4cm
 8. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Th ö ïc haønh: Ba ø i 1 : Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i : 5 cm 7 cm 2 cm 9 cm
 9. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Th ö ïc haønh: Ba ø i 1 : Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i : 5 cm 7 cm 2 cm 9 cm
 10. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Ba ø i 2 : Gia û i b a ø i t o a ù n t h e o toùm taé t s au: Toùm taét: Ñoaïn thaúng AB: 5cm Ñoaïn thaúng BC: 3cm Caû hai ñoaïn thaúng:…… cm?
 11. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Ba ø i 2 : Gia û i b a ø i t o a ù n t h e o toùm taé t s au: Toùm taét: Ñoaïn thaúng AB: 5cm Ñoaïn thaúng BC: 3cm Caû hai ñoaïn thaúng:…… cm? Baøi giaûi Caû hai ñoaïn thaúng daøi laø: 5 + 3 = 8(cm) Ñaùp soá: 8cm
 12. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Baøi 3: Veõ caùc ñoaïn thaúng AB, BC coù ñoä daøi neâu trong baøi 2: A 5cm B 3cm C C 3cm A 5cm B B A 5cm 3cm C
 13. To a ù n Ve õ ñ o a ïn t h a ú n g c o ù ñ o ä d a ø i c h o t rö ô ù c Da ë n d o ø : Ba ø i s a u : Lu y e ä n t a ä p chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản