intTypePromotion=3

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - GV. Lê Thị Ái Nhân

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
91
lượt xem
29
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - GV. Lê Thị Ái Nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 2 trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - GV. Lê Thị Ái Nhân

 1. Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc II.Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc III.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay
 2. I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 1.Quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về vấn đề dân tộc - Mác, Ăngghen nêu các quan điểm cơ bản có tính chất phương pháp luận về vấn đề này Đó là: Nguồn gốc, bản chất của vấn đề dân tộc, những quan hệ cơ bản của dân tộc, thái độ của giai cấp công nhân và Đảng của nó với vấn đề dân tộc
 3. - Lênin phát triển vấn đề dân tộc thành hệ thống lý luận toàn diện, gồm các nội dung sau: .Dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, từ những cộng đồng người: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc Ở phương Ở phương Đông, dân tộc hình Tây, dân tộc thành trước khi chủ nghĩa tư xuất hiện khi bản được xác lập, do tác động chủ nghĩa tư của hoàn cảnh đặc thù, đặc bản được biệt là qúa trình dựng nước và xác lập giữ nước thúc đẩy.
 4. .Vấn đề dân tộc thuộc địa Khi CNTB chuyển từ giai Sau Cách mạng đoạn tự do cạnh tranh Tháng Mười sang giai đoạn ĐQCN Nga, phong trào giải phóng dân các nước đế từ đó tộc phát triển quốc tiến hành xuất hiện mạnh, dẫn đến xâm lược, cướp vấn đề nhiều nước bóc, nô dịch dân tộc thuộc địa trở các nước thuộc địa thành quốc gia nhược tiểu dân tộc độc lập
 5. .Lênin nêu hai xu hướng phát triển của vấn đề dân tộc trong điều kiện của CNTB: Xu hướng thứ nhất Xu hướng thứ hai là việc là sự thức tỉnh của tăng cường, phát triển mối ý thức dân tộc, của quan hệ giữa các dân tộc phong trào đấu sẽ dẫn tới vịêc phá huỷ tranh chống áp bức hàng rào ngăn cách dân dân tộc sẽ dẫn tới tộc, thiết lập sự thống nhất việc thành lập các quốc tế của CNTB, của quốc gia dân tộc đời sống kinh tế, chính trị, khoa học … nói chung
 6. Cả hai xu hướng trên đều phát triển trong điều kiện đối kháng giai cấp gay gắt Chiếm ưu thế trong thời kì CNTB mới phát triển Là đặc trưng của CNTB già cỗi sắp chuyển sang xã hội XHCN
 7. Nhưng, Lênin khẳng định rằng: CNTB và chủ Chỉ có cách mạng nghĩa tư sản dân vô sản và CNXH tộc không thể giải mới có thể thực hiện quyết được vấn sự bình đẳng dân đề dân tộc mà chỉ tộc, xây dựng tình làm cho mối xung hữu nghị giữa các đột dân tộc ngày dân tộc, làm cho các càng tăng lên dân tộc ngày càng xích lại gần nhau
 8. Từ đó, Lênin yêu cầu các Đảng cộng sản: Phải kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của Chủ nghĩa Chủ nghĩa dân tộc tư sản sôvanh Để giành thắng lợi cho Chủ nghĩa quốc tế vô sản
 9. 2. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là vấn đề dân tộc nói chung Mà là vấn đề dân tộc thuộc địa Thực chất đó là vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, xoá bỏ ách áp bức, bóc lột thực dân, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập Nhà nước dân tộc độc lập
 10. 2.1. Độc lập, tự do là quyền Vấn đề thiêng liêng, bất khả xâm dân phạm của tất cả các dân tộc tộc trong 2.2. Chủ nghĩa dân tộc là một tư động lực lớn ở các nước đang tưởng đấu tranh giành độc lập Hồ Chí Minh 2.3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế
 11. 2.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc Cái quý nhất của người Vì: dân mất nước là độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, Cay đắng chi bằng mất tự do”
 12. Dân tộc Việt Nam chịu ách đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến phương Bắc, hàng trăm năm của Đế quốc Pháp Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc ta
 13. Tinh thần độc lập, tự do được thể hiện trong suốt quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Bác nói với Bộ trưởng thuộc địa Đồng bào tôi được tự do, Pháp: Tổ quốc tôi được độc lập - Trước hết, tư tưởng đó được thể hiện trong bản yêu sách 8 điểm, mà Người gửi đến Hội nghị hoà bình Vécxây năm 1919, đòi các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam
 14. - Kế tiếp là thể hiện trong hàng loạt các văn kiện do Bác soạn thảo Chánh cương vắn tắt của Đảng Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) Đều xác định mục tiêu chính trị của Đảng là 1- Đánh đổ ĐQCN 2- Làm cho nước Pháp và bọn phong Nam được hoàn toàn kiến độc lập
 15. Bác về nước chủ trì Hội nghị TW8, sau đó viết thư Kính cáo đồng bào và chỉ rõ: Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy Trong thực tiễn, Bác chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt minh, ra báo Việt Nam độc lập, thảo Mười chính sách của Việt minh
 16. Việt Nam độc lập đồng minh Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây Quyết làm cho nước non này Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền: Làm cho con cháu Rồng, Tiên, Dân ta giữ lấy lợi quyền của ta. Có mười chính sách bày ra Một là ích nước, hai là lợi dân… Năm 1941
 17. Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập! Đây là sự đúc kết ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân ta Cách mạng Tháng 8 thắng lợi đã làm cho ý chí đó biến thành hiện thực
 18. Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do và độc lập tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy
 19. Trong “Lời kêu gọi Liên hợp quốc” Người trịnh trọng tuyên bố: Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hoà bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước
 20. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi: Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản