intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Hà Tân Bình

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

145
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Hà Tân Bình

 1. CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG  HỒ CHÍ MINH V Ề  ĐẢNG CỘNG SẢN VIEÄT NAM
 2.                I. QUAN NIỆM CỦA HCM VỀ VAI  TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CS  VN:     1. Về sự ra đời của Đảng CS VN     2. V trò của Đảng CS VN     3. Bản chất của Đảng CS VN     4. TT HCM về Đảng CS cầm quyền  II. TT HCM VỀ XD ĐẢNG CS VN  TRONG SẠCH VỮNG MẠNH:     1. XD Đảng­ nhu cầu tồn tại và phát  triển của Đảng     2. Nội dung công tác XD Đảng     
 3.   Vấn đề chung • Vấn đề lãnh đạo là tất yếu khách quan • Vấn đề lãnh đạo luôn mang tính giai  c ấp
 4. I. Q. NIỆM CỦA HCM VỀ VAI TRỊ BẢN CHẤT  CỦA ĐẢNG CSVN Phong  Phong  Ch Chủủ nghĩa   nghĩa  trào công  trào công  Mác Lênin Mác Lênin nhân nhân đảng cộng sản
 5. I. Q. NIỆM CỦA HCM VỀ VAI TRỊ  BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CSVN  1. Về sự ra đời của đảng CS VN: HCM v.dụng tư tưởng Lênin, song luôn  x.phát từ đ kiện cụ thể của V N vốn là:  • ­ Thuộc địa nửa PK,  nông nghiệp lạc hậu.  • ­ GCCN còn nhỏ bé, PTCN còn non yếu.  • ­ PTYN x.hiện sớm và ph.triển mạnh
 6.   HCM: nếu ở VN:                ĐCS = CNM­L + PTCN       • ­ Không có được cơ sở vững chắc trong  q.chúng  • ­ Không đủ s mạnh h thành SMLS đ.với GC,  DT   HCM:    ĐCSVN = CNM­L + PTCNVN + PTYNVN  ĐCSVN mới có đủ sức lãnh đạo CMVN đi đến  th lợi (Là tư tưởng s tao, ph triển của HCM trong điều 
 7. Yếu tố CNM­L:    (Phải là CNM­L, hệ tư tưởng của GCCN) Theo HCM, ở VN, CNM­L phải được tr.bá  vào PTCN đồng thời với PTYN. Có như  vậy ĐCSVN: • ­ Mới cắm rễ vào đời sống hiện thực,  • ­ Mới hiểu được tâm tư, ng.vọng của  nh.dân • ­ Mới được nh.dân ủng hộ, tạo nên sức 
 8.      Yếu tố PTCN: (của GCCN) • HCM đánh giá cao vai trò của GCCN VN.    Vì GCCN có đ điểm:       ­ Có tính tập thể, có tổ chức, có kỹ luật.       ­ Là GC tiên tiến nhất trong SX;       ­ Có tinh thần CM nhất;        ­ Có những khả năng mà các GC khác  khó có thể đáp ứng
 9. vì: 1là: PTYN có vị trí cực kỳ to lớn trong quá trình  ph triển của DT VN. Nó có trước và h thành CN  yêu nước và g trị VH tốt đẹp của DT VN  2 là: PTYN kết hợp được PTCN vì cả 2 PT đều  có mục tiêu chung, kẻ thù chung.  3 là: PTYN thực chất là PT nông dân, bạn đồng  minh tự nhiên của GCCN nên kết hợp được với  PTCN.  4 là: PTYN của trí thức VN là nhân tố quan trọng  thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố  ra đời  ĐCS  VN.
 10. Theo HCM :   ­ CM là sự nghiệp của q.chúng , song q.chúng chỉ      thực sự trở thành lực lượng có  sức mạnh khi  •                 . Được giác ngộ,  •                 . Được tổ chức,  •                 . Được l đạo bởi một đ.lối đ.đắn   đ.bảo cho s.nghiệp CM  đi đến th.lợi  h.toàn.  ­ Để làm được điều đó, HCM kh.định :  ­           ­ Trước hết phải có Đảng l.đạo. 
 11.  HCM ví Đảng như người cầm lái con  thuyền:         ­ biết chèo, chống,         ­ biết giữ vững tay lái         ­ biết lái đúng hướng . . .  thì thuyền tới  được bến bờ đã định.( ngược lại!)   Thực tế l.sử : trước khi ĐCSVN ra đời, ở  V.N x.hiện nhiều PTYN đ.tranh chống Pháp:        ­ Văn Thân, Cần Vương, Yên Thế,         ­ Đông Du, Duy Tân,Việt Nam Quang Phục  Hội,  Tâm Tâm xã, Quốc dân đảng…        thất bại
 12.  Theo HCM, ĐCSVN là “chính Đảng của GCCN  VN” ø là “đội tiên phong của GCCN, của nh.dân  l.động và của cả DT”,    Đảng phải luôn đấu tranh vì:       ­ Độc lập cho DT,       ­ Tự do cho nh.dân,       ­ Aám no hạnh phúc cho mỗi con người,       ­ XD đất nước giàu mạnh, đi lên CNXH        thì ĐCSVN mới giữ được v.trò l.đạo và mới  thành nhân tố quyết định đưa CMVN đến  th.lợi.  
 13. Theo HCM : ĐCSVN là Đảng của GCCN đồng thời là  Đảng của DTVN. • ­ ĐH II (1951) HCM kh.định: “Trong g.đoạn này, q.lợi  của GCCN, NDLĐ và của DT là một. Chính vì Đảng  lao động V.N là đảng của GCCN vàNDLĐ, cho nên  nó phải là Đảng của DTVN”    ­ 1953 “ Đảng Lao Động là tổ chức của GC cần lao  và đại biểu cho lợi ích của cả DT”          “ Đảng là Đảng của GC lao động, mà cũng là  Đảng của tồn dân”.
 14. ­ 1957 HCM khẳng định: Đảng là đội tiên phong của  GCCN, đồng thời cũng là đội tiên phong của DT. - 1961 “Đảng ta là Đảng của GC, đồng thời cũng là của  DT, không thiên tư, thiên vị”. ­ 1965: “ Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham  mưu của GCVS, của NDLĐ và của cả DT”.    ñịnh höôùng cho vieäc XD Ñaûng ta gaén boù vôùi  GCCN, NDLĐ trong moïi giai ñoaïn CM.  • Vì vaäy ña soá ngöôøi V.N ñeàu caûm thaáy ÑCSVN laø  Ñaûng cuûa Baùc Hoà, laø Ñaûng cuûa DTVN, hoï  caûm thaáy gaàn guûi vaø thaáy coù trách nhiệm trong  vieäc XD Ñaûng  taïo neân coäi nguoàn sức maïnh  cuûa Ñaûng
 15.       ? CNM­L: ĐCS là Đảng của GCCN.  HCM: Đảng ta là Đảng của GCCN,đồng  thời là Đảng của DT lu mờ b.chất GC của Đảng không ?  không, 
 16.   Xét về lập trường, hệ tư tưởng: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập.3, tr.3  HCM: yếu tố quyết định b.chất GCCN là : •  ­  Lấy CNM­L làm nền tảng tư tưởng  •  ­  Hướng đến mục tiêu : ĐLDT và CNXH;  •  ­  Nghiêm túc tuân thủ những ng.tắc của •       một Đảng kiểu mới của GCCN    HCM phê phán quan điểm :      ­ Khơng đánh giá đúng v trị của GCCN      ­ chỉ chú trọng Cơng­ Nơng mà khơng thấy vai  trị các GC tầng lớp khác .
 17.  Xét về bảo đảm quyền lợi:  (có ý nghĩa to lớn đối với CM VN)           ­ Đảng đem lại quyền lợi không chỉ cho GCCN  mà cả NDLĐ và cả DT.           ­ Trong thành phần của Đảng, ngoài CN còn có  những người ưu tú trong các GC khác.                     ­ Sức mạnh của Đảng bắt nguồn không chỉ từ  GCCN mà còn từ các tầng lớp NDLĐ khác.
 18.  a. Đảng lãnh đạo ND giành CQ, trở thành  Đảng cầm quyền: • HCM đến với CNM­L và sớm xác định  ĐLDT gắn liền với CNXH là con đường tất  yếu của CMVN. • Để thực hiện mục tiêu ấy, HCM thấy cần  phải có 1 Đảng CS để lãnh đạo phong trào  CM. • Từ 1920 HCM tích cực chuẩn bị cả 3 mặt  chính trị, tư tưởng, tổ chức để tiến tới  thành lập Đảng CSVN năm 1930.
 19. • Theo HCM, Đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo  CM đã giành được q lực nhà nước và t tục l đạo  nhà nước đó để hoàn thành sự nghiệp CM vì  ĐLDT, DC và CNXH.    ­ Khi chưa có CQ: l ñaïo ND ñ tranh giaønh CQ  töø tay TD, ÑQ    ­ Khi có CQ:  l ñaïo ND XD XH môùi khoâng  coøn aùp böùc b coâng…     Treân t teá coù Ñaûng vieân thoaùi hoùa bieán  chaát  XD Ñaûng trong g ñoaïn Ñaûng caàm quyeàn laø  voâ cuøng q troïng
 20.  Quan niệm của HCM về Đảng cầm quyền • Đảng cầm quyền là đảng có mục đích lý  tưởng hướng đến lợi ích của nhân dân •  Đảng cầm quyền vừa là người l đạo, vừa  là người đầy tớ trung thành của nhân dân. • Đảng cầm quyền để dân làm chủ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2