intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
91
lượt xem
10
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu bao gồm những nội dung chính về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu

 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1/- Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người 2
 3. 2/- Đối tượng nghiên cứu - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM (Chương 1) - Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng HCM + Tư tưởng về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc (Chương 2) + Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam (Chương 3) + Tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam (Chương 4) 3
 4. + Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế (Chương 5) + Tư tưởng về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân (Chương 6) + Tư tưởng về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới (Chương 7) - Nghiên cứu sự vận dụng, phát triển tư tưởng HCM trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta 4
 5. 3/- Mối quan hệ của môn học TTHCM với môn học “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê- nin” và môn học “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” a/- Mối quan hệ của môn học TTHCM với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin + Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc tư tưởng , lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng HCM + Tư tưởng HCM thuộc hệ tư tưởng Mác – Lê-nin, là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê- nin vào điều kiện thực tế ở Việt Nam. Vì vậy, 2 môn học này có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ, thống nhất. Muốn nghiên cứu tốt, giảng dạy và học tập tốt cần phải nắm vững kiến thức về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê-nin 5
 6. b/- Mối quan hệ của môn học TTHCM với môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam + Trong mối quan hệ với môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng HCM là một bộ phận tư tưởng của Đảng, nhưng với tư cách là bộ phận nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng, là cơ sở khoa học cùng với chủ nghĩa Mác-Lê-nin để xây dựng đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn + Nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn TTHCM nhằm trang bị cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 6 Nam
 7. II/- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với tư cách là một môn khoa học, TTHCM có cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu riêng, cụ thể. 1- Cơ sở phương pháp luận: - Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử là cơ sở phương pháp luận khoa học để nghiên cứu và học tập môn TTHCM. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ưu điểm của học thuyết Mác – Lê- nin là phép biện chứng. Phép biện chứng duy vật là linh hồn của toàn bộ học thuyết Mác. Chính nhờ nắm vững phép biện chứng duy vật mà Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển sáng tạo học thuyết Mác. +Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Phép biện chứng duy vật bao gồm 2 nguyên lý, 3 quy luật cơ bản, 6 cặp phạm trù * Quan điểm lịch sử cụ thể * Quan điểm toàn diện * Quan điểm phát triển + Chủ nghĩa duy vật lịch sử 7
 8. - Tồn tại xã hội  ý thức xã hội + Phương thức sản xuất + Tâm lý xã hội + Hoàn cảnh địa lý + Hệ tư tưởng + Dân số - Đấu tranh giai cấp - Cách mạng xã hội: Trong  nghiên  cứu  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  cần  quán  triệt  một  số nguyên tắc phương pháp luận sau đây : a.  Bảo  đảm  sự  thống  nhất  nguyên  tắc  tính  Đảng  và  tính  khoa  học: ­ Tính Đảng: • Nguyên  tắc  tính  Đảng  giúp  cho  việc  xem  xét  đúng  đắn  mọi  hiện  tượng tren lập trường giai cấp công nhân, theo quan điểm, phương  pháp luận của chủ nghĩa Mác ­ Lênin  • Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam ­  Tính  khoa  học:  khi  xem  xét,  lý  giải,  đánh  giá,  phân  tích  tư  tưởng Hồ Chí Minh phải mang tính khách quan, tránh áp đặt hoặc  cường điệu hóa.  ­ Tính Đảng và tính khoa học thống nhất vớ 8 i nhau  ở sự phản  ánh trung thực, khách quan tư tưởng Hồ Chí Minh trên lập trường 
 9.              b.  Quan  điểm  thực  tiễn  và  nguyên  tắc  lý  luận  gắn  với  thực  tiễn: Theo  chủ  nghĩa  Mác  –  Lênin  thực  tiễn  là  nguồn  gốc,  động  lực của nhận thức là cơ sở, tiêu chuẩn của chân lý. Hồ Chí Minh  luôn bám sát thực tiễn cách mạng, coi thực tiễn là điều kiện để  nâng cao trình độ lý luận, luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam  để vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn coi trọng việc  kết hợp lý luận với thực tiễn, lời nói với việc làm   Nghiên  cứu,  học  tập  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  phải  quán  triệt  quan điểm lý luận gắn với thực tiễn, vận dụng kiến thức đã học  vào thực tế.     c. Quan điểm lịch sử ­ cụ thể: Để  nhận  thức  được  bản  chất  của  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  phải đứng trên quan điểm lịch sử ­ cụ thể của chủ nghĩa duy vật  biện  chứng  tức  là  phải  xem  xét  các  hiện  tượng  đã  xuất  hiện  trong  lịch  sử,  trong  mối  liên  hệ  lịch  sử  căn  bản  và  trải  qua  các  giai đoạn phát triển như thế nào      (xem xét hiện tượng trong  điều kiện, hoàn cả9nh cụ thể, không 
 10. d. Quan điểm toàn diện và hệ thống: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn  diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam.Vì vậy nghiên cứu tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  phải  quán  triệt  mối  quan  hệ  của  các  yếu  tố  trong  hệ  thống  đó  dựa  trên  hạt  nhân  cốt  lõi  là  tư  tưởng độc lập, tự do, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nghiên  cứu  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  cần  nắm  vững  hệ  thống  các  quan điểm của Người, nếu tách rời một quan điểm nào khỏi  hệ thống sẽ không hiểu đúng tư tưởng Hồ Chí Minh e. Quan điểm kế thừa và phát triển: ­  Khi  xem  xét  các  sự  vật,  hiện  tượng  phải  đặt  nó  trong  sự  vận động, trong sự phát triển      ­ Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa, vận  dụng  mà  còn  phải  phát  triển  tư  tưởng  của  Người  cho  phù  hợp với hoàn cảnh mới 10
 11. g.  Phải  kết  hợp  nghiên  cứu  tác  phẩm  với  thực  tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh: Hồ  Chí  Minh  là  nhà  lý  luận  –  thực  tiễn  vì  Người xây dựng lý luận, vạch ra đường lối và trực  tiếp chỉ đạo thực hiện. Do vậy khi nghiên cứu tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  không  chỉ  căn  cứ  vào  các  tác  phẩm  lý  luận  mà  còn  phải  coi  trọng  hoạt  động  thực tiễn do Người và Đảng ta tổ chức thực hiện 11 11
 12. ­ Ngoài việc quán triệt các nguyên tắc phương pháp luận  chung nêu trên thì nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh còn phải  có  các  phương  pháp  cụ  thể  phù  hợp  với  nội  dung  nghiên  cứu  theo  nguyên  tắc  :  nội  dung  nào,  phương  pháp  ấy.  Trong  đó  phương pháp lịch sử  (nghiên cứu sự vật, hiện tượng theo quá  trình  phát  sinh,  phát  triển)  và  phương  pháp  logic  (nghiên  cứu  một  cách  tổng  quát  nhằm  tìm  ra  bản  chất  của  sự  vật,  hiện  tượng  để  khái  quát  thành  lý  luận)  được  vận  dụng  để  nghiên  cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ­  Vận  dụng  phương  pháp  liên  ngành  của  các  ngành  khoa  học  và  xã  hội  nhân  văn,  lý  luận  chính  trị  để  nghiên  cứu  hệ  thống tư tưởng Hồ Chí Minh 12 12
 13. 1.  Nâng  cao  năng  lực  tư  duy  lý  luận  và  phương  pháp công tác : ­  Nâng  cao  nhận  thức  về  vai  trò,  vị  trí  của  tư  tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam ­  Bồi  dưỡng  lập  trường  quan  điểm  cách  mạng,  kiên  định  mục  tiêu  độc  lập  dân  tộc  gắn  liền  với  CNXH, đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái ­  Vận  dụng  tư  tưởng  HCM  vào  giải  quyết  các  vấn đề của cuộc sống đặt ra 13 13
 14. 2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản  lĩnh chính trị : ­  Học  tập  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  để  nâng  cao  lòng tự hào về  Đảng,  về  Bác Hồ,  về Tổ Quốc  Việt  Nam ­  Vận  dụng  kiến  thức  đã  học  để  tu  dưỡng,  rèn  luyện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ của mình, đóng  góp có hiệu quả vào sự nghiệp chung của dân tộc     Tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  là  nền  tảng  tư  tưởng  trong  nhận  thức  và  kim  chỉ  nam  trong  hành  động  của sinh viên 14 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2