Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 - TS. Lê Ngọc Hướng

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
94
lượt xem
29
download

Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 - TS. Lê Ngọc Hướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 có nội dung trình bày về các hàm tính khấu hao, các hàm tài chính, các hàm kiểm định và một số hàm khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 - TS. Lê Ngọc Hướng

 1. bµi gi¶ng øng dông tin häc trong khèi ngµnh kinh tÕ Gi¶ng viªn: TS. Lª Ngäc H­íng Bé m«n Ph©n tÝch ĐÞnh l­îng Khoa KT & PTNT- Tr­êng §HNN Hµ Néi §T: 01686.751212; E-Mail: Lnhuong@hua.edu.vn 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 1
 2. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Khấu hao thường: Hµm SLN (Straight Line): Tr¶ vÒ gi¸ trÞ khÊu hao chiÕt khÊu th¼ng cña 1 tµi s¶n cho 1 thêi kú. Có ph¸p: =SLN(Cost,Salvage,Life) 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 2
 3. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Trong ®ã: Cost lµ gi¸ trÞ nguyªn thuû cña tµi s¶n cè ®Þnh. Salvage lµ gi¸ trÞ thanh lý cña tµi s¶n. Life lµ sè kú khÊu hao (tuæi thä sö dông tµi s¶n). Hµm SLN ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 6/16/2014 SLN = (Cost - Lê Ngọc Hướng Salvage)/Life 3
 4. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao ThÝ dô: Gi¶ sö ta mua 1 chiÕc xe t¶i víi gi¸ lµ $30.000 ®­îc dïng trong 10 n¨m vµ gi¸ trÞ sau 10 n¨m ®ã b¸n ®­îc $7.500. TÝnh khÊu hao cho mçi n¨m theo ph­¬ng ph¸p nµy. 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 4
 5. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 5
 6. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao 1. C¸c hµm khÊu hao nhanh (DB, DDB, SYD) a. Hµm DB (Declining Balance): Tr¶ vÒ gi¸ trÞ cÇn tÝnh khÊu hao cho tµi s¶n ë 1 chu kú chØ ®Þnh b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p sè d­ gi¶m dÇn theo mét møc cè ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Có ph¸p: =DB(Cost,Salvage, Life,Period,Month) 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 6
 7. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao a. Hµm DB (Declining Balance): Trong ®ã: Cost: Gi¸ trÞ gèc cña tµi s¶n. Salvage: Gi¸ trÞ vít (thanh lý) cña tµi s¶n. Life: Chu kú (sè kú) sö dông cña tµi s¶n. Period: Kú cÇn tÝnh khÊu hao (thø 1, 2, 3....n); kú ph¶i cïng ®¬n vÞ ®o víi Life. Month: Sè th¸ng trong n¨m ®Çu tiªn cÇn tÝnh khÊu hao, nÕu kh«ng ghi m¸y mÆc nhËn b»ng 12. 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 7
 8. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao a. Hµm DB (Declining Balance): L­u ý: Ph­¬ng ph¸p kÕt sè gi¶m nhanh tÝnh khÊu hao theo mét suÊt khÊu hao cè ®Þnh. a. Hµm DB dïng nh÷ng c«ng thøc sau ®Ó tÝnh khÊu hao cho 1 chu kú: b. Gi¸ trÞ cÇn tÝnh khÊu hao theo DB=(Gi¸ trÞ tµi s¶n - Tæng khÊu hao kÓ tõ ®Çu chu kú ®Çu)*dr c. Trong ®ã dr = 1 - (Salvage/cost)1/Life ®­îc gäi lµ 6/16/2014 khÊu hao, nã ®­îc lµm trßn ®Õn 3 con sè. suÊt Lê Ngọc Hướng 8
 9. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao a. Hµm DB (Declining Balance): KhÊu hao ë chu kú ®Çu vµ chu kú cuèi lµ nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt. + ®èi víi chu kú ®Çu, hµm DB dïng c«ng thøc sau: DB = Cost*dr*Month/12 + ®èi víi chu kú cuèi, hµm DB dïng c«ng thøc: DB =((Cost- Tæng khÊu hao tÝnh theo chu kú ®Çu)*dr*(12-month))/12 Hướng 6/16/2014 Lê Ngọc 9
 10. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao a. Hµm DB (Declining Balance): VÝ dô: Gi¶ sö nhµ m¸y mua 1 m¸y míi víi gi¸ lµ $1.000.000 vµ cã thêi gian sö dông lµ 6 n¨m. Gi¸ trÞ thanh lý cña m¸y lµ $100.000. TÝnh gi¸ trÞ khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p DB cho: 7 th¸ng cuèi n¨m cña n¨m thø nhÊt; n¨m thø hai, n¨m thø ba, n¨m thø t­, n¨m thø n¨m, n¨m thø s¸u; 5 th¸ng ®Çu n¨m cña n¨m thø b¶y. 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 10
 11. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao (Ch¹y hµm DB) 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 11
 12. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Hµm DDB (Double-Declining Balance): Tr¶ vÒ gi¸ trÞ KH cña 1 tµi s¶n cho 1 chu kú chØ ®Þnh b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¶m nhanh kÐp. Th«ng th­êng m¸y mÆc nhËn suÊt khÊu hao b»ng 200%, nÕu chóng ta muèn chØ ®Þnh suÊt khÊu hao theo ý muèn th× khai b¸o vµo m¸y. Có 6/16/2014 =DDB(Cost,Salvage,Life,Period,Factor) ph¸p: Lê Ngọc Hướng 12
 13. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Hµm DDB (Double-Declining Balance): Trong ®ã: Cost lµ gi¸ trÞ gèc (nguyªn gi¸) cña tµi s¶n. Salvage lµ gi¸ trÞ thanh lý tµi s¶n. Life lµ sè chu kú sö dông tµi s¶n (kú khÊu hao n). Period lµ kú cÇn tÝnh khÊu hao (chu kú ph¶i cïng ®¬n vÞ víi Life). Factor lµ hÖ sè t¹i ®ã gi¶m kÕt to¸n. NÕu kh«ng ghi th× nã ®­îc gi¶ ®Þnh b»ng 2 (tøc 200% - ph­¬ng ph¸p kÕt to¸n Ngọc Hướngnhanh kÐp) 6/16/2014 Lê gi¶m 13
 14. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao VÝ dô: Gi¶ sö nhµ m¸y mua 1 m¸y míi víi gi¸ lµ $2400 vµ cã thêi gian sö dông lµ 10 n¨m. Gi¸ trÞ thanh lý cña m¸y lµ $300. H·y tÝnh gi¸ trÞ khÊu hao cho ngµy ®Çu tiªn víi hÖ sè khÊu hao = 2; tÝnh khÊu hao cho th¸ng ®Çu tiªn, cho n¨m ®Çu tiªn víi hÖ sè khÊu hao = 2, cho n¨m thø 2 víi hÖ sè = 1,5; TÝnh KH cho n¨m thø 10Ngọc Hướng sè khÊu hao 1,8. 6/16/2014 Lê víi hÖ 14
 15. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 15
 16. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Hµm SYD (Sum of Year Digits) Hµm nµy tr¶ vÒ gi¸ trÞ khÊu hao cña 1 tµi s¶n cho 1 kú chØ ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tæng c¸c sè thø tù n¨m sö dông tµi s¶n (ph­¬ng ph¸p tæng sè sè n¨m sö dông). Có ph¸p: =SYD(Cost,Salvage,Life,Per) 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 16
 17. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Trong ®ã: Cost lµ gi¸ trÞ nguyªn thuû cña tµi s¶n. Salvage lµ gi¸ trÞ thanh lý cña tµi s¶n cuèi kú khÊu hao. Life lµ sè kú khÊu hao (tuæi thä sö dông tµi s¶n). Per lµ kú cÇn tÝnh khÊu hao (ph¶i cïng ®¬n vÞ víi Life) 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 17
 18. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Hµm SYD: Hµm SYD ®­îc tÝnh dùa theo c«ng thøc: SYD = (Cost - Salvage)*(Life -i)*Tsd/(1+2+...+n) Trong ®ã: i lµ thø tù n¨m sö dông (1, 2, 3...., n) Tsd lµ hÖ sè sö dông thêi gian trong kú khÊu hao 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 18
 19. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao Hµm SYD: VÝ dô: Gi¶ sö ng­êi ta mua 1 chiÕc xe t¶i víi gi¸ lµ $30000 ®­îc dïng trong 10 n¨m vµ gi¸ trÞ sau 10 n¨m ®ã ®­îc b¸n lµ $7500. Yªu cÇu tÝnh khÊu hao cho n¨m thø nhÊt, cho n¨m thø 10 theo ph­¬ng ph¸p nµy. 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 19
 20. PhÇn thø hai C¸c hµm tÝnh khÊu hao 6/16/2014 Lê Ngọc Hướng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản