intTypePromotion=1

Bài giảng: VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
82
lượt xem
6
download

Bài giảng: VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luôn có sự chênh lệch về nồng độ các chất hoà tan giữa hai phía của màng sinh chất đang hoạt động. Chênh lệch nồng độ có thể đặc trưng bằng một vectơ gọi là gradient nồng độ. Vật chất có xu hướng tự nhiên trở về thế năng tối thiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG

  1. VAÄN CHUYEÅN VAÄT CHAÁT QUA MAØNG BS. NGUYEÃN DUÕNG TUAÁN    
  2. ÑAÏI CÖÔNG  Luoân coù söï cheânh leäch veà noàng ñoä caùc chaát hoaø tan giöõa hai phía cuûa maøng sinh chaát ñang hoaït ñoäng.  Cheânh leäch noàng ñoä coù theå ñaëc tröng baèng moät vectô goïi laø gradient noàng ñoä.  Vaät chaát coù xu höôùng töï nhieân trôû veà theá naêng toái
  3. ÑAÏI CÖÔNG  Maøng chæ vaän chuyeån ngöôïc chieàu gradient noàng ñoä khi ñöôïc cung caáp naêng löôïng  Naêng löôïng töï do töø ATP cung caáp ñöôïc chuyeån thaønh theá naêng cuûa gradient noàng ñoä vaät chaát qua maøng Vaän chuyeån tích cöïc / vaän chuyeån chuû ñoäng
  4. ÑAÏI CÖÔNG  Ñôn vaän laø vaän chuyeån moät chaát qua maøng moät caùch ñoäc laäp, khoâng keøm vaän chuyeån chaát khaùc.  Hieäp vaän laø hieän töôïng hai phaân töû khaùc nhau ñöôïc ñoàng thôøi qua cuøng moät vò trí treân maøng, trong ñoù coù moät chaát ñöôïc vaän chuyeån ngöôïc chieàu
  5. ÑAÏI CÖÔNG  Vaät chaát coù theå qua maøng döôùi daïng phaân töû hay ion hoaø tan, nhöng cuõng coù theå döôùi daïng haït khoâng tan hoaëc khoái khaù lôùn.  VCVC khoái lôùn chia thaønh nhaäp baøo vaø xuaát baøo (nuoát vaøo hay toáng ra).  Nhaäp baøo chia thaønh aåm baøo (uoáng, nhaäp baøo khoâng ñaëc hieäu) vaø nhaäp baøo qua thuï theå. Moät tröôøng
  6. ÑAÏI CÖÔNG  Tieâu thuï naêng löôïng töï do hay khoâng?  Vaän chuyeån ñoäc laäp hay keát hôïp hai chaát?  Vaän chuyeån töøng phaân töû (ion) hay khoái nhieàu phaân töû?
  7. VAÄN CHUYEÅN PHAÂN TÖÛ CHAÁT TAN Khueách taùn ñôn giaûn
  8. VAÄN CHUYEÅN PHAÂN TÖÛ CHAÁT TAN Khueách taùn ñôn giaûn  Phaân töû nhoû hoaø tan coù theå khueách taùn ñôn giaûn qua maøng lipid keùp töø phía noàng ñoä cao sang noàng ñoä thaáp  Toác ñoä khueách taùn phuï thuoäc vaøo ñoä hoaø tan cuûa phaân töû trong maøng lipid keùp vaø vaøo gradient noàng ñoä giöõa
  9. VAÄN CHUYEÅN PHAÂN TÖÛ CHAÁT TAN Khueách taùn ñôn giaûn
  10. VAÄN CHUYEÅN PHAÂN TÖÛ CHAÁT TAN  Protein trung gian vaän chuyeån qua maøng: protein taûi vaø protein keânh.  Protein taûi: thay ñoåi caáu hình khoâng gian sao cho taâm gaén naøy ñöôïc “môû” veà phía beân kia

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản