intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng vẽ kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1.859
lượt xem
723
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'bài giảng vẽ kỹ thuật xây dựng - trường đại học tôn đức thắng', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng vẽ kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH ----- ----- MOÂN HOÏC VEÕ KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG GIAÛNG VIEÂN: ThS., KTS. AO HUYEÀN LINH
 2. TRÖÔØNG ÑH TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH NGAØNH XAÂY DÖÏNG DD & CN ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT MOÂN HOÏC Veõ kyõ thuaät xaây döïng Maõ moân hoc: Soá tín chæ: 2 Soá tieát (lyù thuyeát, baøi taäp, töï hoïc ôû tröôøng, töï hoïc taïi nhaø): 2(20,10,15,0) Chöông trình ñaøo taïo ngaønh: Xaây döïng DD&CN Ñaùnh giaù: -Kieåm tra laàn 1 (10%) -Kieåm tra laàn 2 (20%) -Thi cuoái hoïc (70%) Moân tieân quyeát: MS: Hình hoïc hoïa hình Moân hoïc tröôùc: MS: Hình hoïc hoïa hình Moân song haønh: MS: Noäi dung toùm taét: Giôùi thieäu veà duïng cuï veõ, qui caùch baûn veõ, veõ hình hoïc, vaän duïng pheùp chieáu thaúng goùc ñeå bieåu dieãn vaät theå 3 chieàu baèng hình veõ 2 chieàu, hình chieáu truïc ño. Giôùi thieäu vaø höôùng daãn cho sinh vieân thöïc hieän caùc baûn veõ chuyeân ngaønh: baûn veõ kieán truùc, baûn veõ keát caáu (BTCT, theùp). Taøi lieäu tham khaûo: [1]. Nguyeãn Quang Cöï - Ñoaøn Nhö Kim- , Veõ kyõ thuaät xaây döïng, NXB Giaùo duïc [2]. Nguyeãn Quang Cöï - Ñoaøn Nhö Kim- , Baøi taäp Veõ kyõ thuaät xaây döïng- taäp 1,2, NXB Giaùo duïc, 1997 [3]. Boä xaây döïng, Tuyeån taäp tieâu chuaån xaây döïng cuûa Vieät Nam, NXB Xaây döïng, 1997. [4]. Bieân dòch: Traàn Höõu Queá- Nguyeãn Vaên Tuaán, Baûn veõ xaây döïng – Tieâu chuaån quoác teá ISO, NXB Giaùo duïc, 2003. Caùn boä tham gia giaûng daïy: 1. ThS Nguyeãn Thò Hoaøng Yeán 2. ThS KTS Ao Huyeàn Linh 1
 3. Noäi dung chi tieát: Noäi dung Soá tieát Chương 1: VAÄT LIEÄU VAØ DUÏNG CUÏ VEÕ 1(1,0,0,0) 1. Vaät lieäu 2. Duïng cuï 3. CAD (Computer Aided Design) Chương 2: QUY CAÙCH CUÛA BAÛN VEÕ 2(2,0,0,0) 1. Khoå giaáy, khung baûn veõ, khung teân 2. Tyû leä 3. Chöõ vaø chöõ soá 4. Kích thöôùc 5. Caùch xeáp baûn veõ 2
 4. 3
 5. Chương 3: VEÕ HÌNH HOÏC 1. Caùc pheùp döïng hình treân baûn veõ kyõ thuaät 2. Moät soá ñöôøng cong hình hoïc thöôøng gaëp 1(1,0,0,0) 4
 6. Chương 4: HÌNH BIEÅU DIEÃN CUÛA VAÄT THEÅ 9(3,3,3,0) 1. Hình chieáu cô baûn: 5
 7. 6
 8. 2. Veõ hình chieáu thöù 3 7
 9. 3. Hình caét- Maët caét- Maët caét gheùp 8
 10. 9
 11. 10
 12. 4. Hình chieáu phuï- Hình chieáu rieâng phaàn 11
 13. 5. Hình trích- Hình veõ taùch 12
 14. 6. Bieåu dieãn vaät theå Keát hôïp moät phaàn hình chieáu vôùi moät phaàn hình caét 13
 15. Chương 5: HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO 9(3,3,3,0) 1. Khaùi nieäm vaø caùch thaønh laäp 14
 16. 2. Moät soá heä truïc truïc ño thöôøng duøng 15
 17. 3. Choïn vaø veõ hình chieáu truïc ño 16
 18. 4. Caùch döïng hình chieáu truïc ño - Döïng khoái toång quaùt, sau ñoù caét vaùt thaønh khoái chi tieát: duøng heä truïc vuoâng goùc ñeàu hoaëc vuoâng goùc caân - Döïng hình chieáu truïc ño töø hình chieáu baèng: duøng heä truïc xieân goùc baèng ñeàu 17
 19. - Döïng hình chieáu truïc ño töø hình chieáu ñöùng hoaëc hình chieáu caïnh: duøng heä truïc xieân goùc ñöùng ñeàu hoaëc xieân goùc ñöùng caân 18
 20. 5. Hình caét treân hình chieáu truïc ño Chương 6: BAÛN VEÕ KIEÁN TRUÙC 9(3,3,3,0) 1. Kyù hieäu vaät lieäu trong baûn veõ kieán truùc 2. Baûn veõ maët baèng toång theå 3. Baûn veõ maët baèng caùc taàng 4. Baûn veõ maët ñöùng 5. Baûn veõ maët caét vaø trieån khai chi tieát Chương 7: BAÛN VEÕ KEÁT CAÁU BTCT 9(3,3,6,0) 1. Baûn veõ moùng 2. Baûn veõ daàm, saøn 3. Baûn veõ coät 4. Hình veõ caùc caáu kieän khaùc Chương 8: BAÛN VEÕ KEÁT CAÁU THEÙP 9(3,3,6,0) 1. Hình veõ sô ñoà khung keát caáu 2. Hình veõ trieån khai chi tieát lieân keát caùc caáu kieän - Lieân keát taïi chaân coät 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2