intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 5 - Trần Ngọc Tri Nhân

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

138
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 5 - Các loại hình biểu diễn có nội dung trình bày việc xây dựng hình biểu diễn của vật thể thuộc không gian vật chất trên bản vẽ kỹ thuật bao gồm hình chiếu vuông góc, các ví dụ, bài tập, hình chiếu trục đo, hình chiếu riêng phần, hình chiếu cục bộ, hình chiếu gián đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 5 - Trần Ngọc Tri Nhân

 1. VẼ KỸ THUẬT CHƯƠNG V :CÁC LOẠI HÌNH BIỂU DIỄN
 2. MỞ ĐẦU  Ở chương 4, người ta đã xây dựng được hình biểu diễn của các yếu tố thuộc không gian hình học.  Trong chương 5 này sẽ trình bày việc xây dựng hình biểu diễn của vật thể thuộc không gian vật chất trên bản vẽ kỹ thuật. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 3. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 1. Các hình chiếu chính: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 4. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 1. Các hình chiếu chính: HÖÔÙNG QUAN SAÙT  KYÙ HIEÄU HÌNH  NHÌN THEO HÖÔÙNG HÌNH CHIEÁU CHIEÁU a TÖØ TRÖÔÙC A b TÖØ TREÂN B c TÖØ TRAÙI C d TÖØ PHAÛI D e TÖØ DÖÔÙI E f TÖØ SAU F BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 5. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Hình chieáu chöùa thoâng tin nhieàu  nhaát cuûa ñoái töôïng thöôøng ñöôïc choïn  laøm hình chieáu chính. Hình chiếu chính thöôøng ñaët laø hình  chieáu töø tröôùc, kyù hieäu A, höôùng chieáu  a. Hình chieáu chính thöôøng bieåu dieãn  ñoái töôïng vò trí ñang cheá taïo hoaëc vò trí  ñang laép raùp. Vò trí caùc hình chieáu khaùc treân baûn  veõ, caên cöù theo vò trí cuûa hình chieáu  chính  BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 6. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 2. Phương pháp biểu diễn góc chiếu thứ nhất   Đeå coù moät hình chieáu  cuûa vaät theå, ta coù theå laøm  caùc böôùc sau: Bước 1: Töôûng töôïng moät  hình hoäp, caùc maët hoäp laø  caùc maët hình chieáu, choïn  höôùng chieáu chính laø höôùng  chieáu töø tröôùc a, caùc höôùng  khaùc theo ñuùng thöù töï quan  heä  BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 7. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Bước 2: đặt vật thể vào không gian bên trong hộp, chiếu thẳng góc lên các mặt hộp theo các hướng chiếu a, b, c, d, e, f BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 8. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Bước 3: giữ mặt phẳng chứa hình chiếu chính a cố định, trải các mặt hình chiếu khác ra tạo thành một mặt phẳng gọi là mặt phẳng bản vẽ. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 9. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 10. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 11. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Trường hợp bên dưới cần mấy hình chiếu? Những hình nào? BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 12. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 13. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 3. Phương pháp biểu diễn góc chiếu thứ ba   BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 14. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC  Phương pháp biểu diễn góc chiếu thứ ba   BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 15. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Góc chiếu Thứ Ba Góc chiếu Thứ Nhất Góc chiếu Thứ Ba Góc chiếu Thứ Nhất BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 16. I. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 4. Có thể bố trí không theo qui ước, nhưng phải ký hiệu hướng chiếu và hình chiếu   BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 17. II. CÁC VÍ DỤ 1. Khối đa diện BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 18. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 19. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
 20. Khối cĩ mặt cong BIỂU DIỄN VẬT THỂ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2