intTypePromotion=3

Bài giảng Vi điều khiển: Chương 3 - Lập trình hợp ngữ

Chia sẻ: Tran Vuong Bao Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
54
lượt xem
8
download

Bài giảng Vi điều khiển: Chương 3 - Lập trình hợp ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 "Lập trình hợp ngữ" thuộc bài giảng Vi điều khiển giới thiệu đến các bạn những kiến thức về khuôn dạng chương trình hợp ngữ, các ký hiệu đặc biệt, cấu trúc tổng quát của 1 dòng lệnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi điều khiển: Chương 3 - Lập trình hợp ngữ

  1. Chöông 3 : LAÄP TRÌNH HÔÏP NGÖÕ
  2.  Ngoân ngöõ caáp cao : Söû duïng caùc töø vaø caùc phaùt bieåu deã hieåu ñoái vôùi con ngöôøi maëc duø coøn khaù xa môùi ñaït ñöôïc möùc ñoä deã hieåu nhö ngoân ngöõ töï nhieân. Ví duï C, Pascal.  Ngoân ngöõ maùy (Machine Language) : Laø moät chuoãi caùc maõ nhò phaân ñöôïc phaàn cöùng thöïc thi.  Hôïp ngöõ (Assembly Language) : thay theá caùc maõ nhò phaân baèng caùc töø gôïi nhôù ñeå cho vieäc laäp trình deã daøng hôn.  Ví duï : thöïc hieän vieäc coäng noäi dung cuûa thanh ghi A vôùi noäi dung cuûa R7, keát quaû boû vaøo A Ngoân ngöõ caáp cao (C) : 2+5
  3. KHUOÂN DAÏNG CHÖÔNG TRÌNH HÔÏP  NGÖÕ  ­ chæ daãn ORG 0H ; ñòa chæ baét ñaàu ­ Khôûi ñoäng Stack MOV SP,#30H  .leänh 1 . Chöông  trình Goïi chöông trình con Chính . .leänh n ­ Chöông trình con: . . RET ­ Caùc pheùp gaùn DBIT, DB, DW, EQU… ­ Keát thuùc CT END
  4. Trong 1 chöông trình hôïp ngöõ chöùa : • Caùc doøng leänh : Laø caùc maõ gôïi nhôù cuûa caùc leänh thöïc thi ñöôïc (MOV). • Caùc chæ daãn : laø caùc leänh cuûa trình dòch hôïp ngöõ duøng ñeå ñònh nghóa caáu truùc chöông trình (ORG, END). • Caùc ñieàu khieån : Thieát laäp cheá ñoä cuûa trình dòch hôïp ngöõ vaø caùc luoàng hôïp dòch tröïc tieáp. Phaûi ñöôïc ñöùng tröôùc bôûi $. • Caùc chuù thích : ñöa ra caùc giaûi thích veà muïc ñích vaø hoïat ñoäng cuûa caùc chuoãi leänh. 
  5. Caáu truùc toång quaùt cuûa 1 doøng leänh [Tröôøng nhaõn] [Tröôøng maõ gôïi nhô] [Tröôøng  toaùn haïng] [Tröôøng chuù thích] - Tröôøng nhaõn : Bieåu thò ñòa chæ cuûa leänh theo sau - Tröôøng maõ gôïi nhôù : Laø caùc maõ gôïi nhôù cuûa leänh : ADD - Tröôøng toaùn haïng :Chöùa ñòa chæ hoaëc döõ lieäu maø leänh seõ söû duïng. - Tröôøng chuù thích : Laø caùc ghi chuù laøm roõ chöông trình. Phaûi ñöôïc baét ñaàu baèng daáu ;
  6. Caùc chæ daãn  • Ñieàu khieån traïng thaùi : ORG, END • Ñònh nghóa kyù hieäu : EQU • Daønh tröôùc vuøng nhôù / khôûi ñoäng vuøng nhôù DBIT, DB, DW ORG (Set origin)  Cuù phaùp : ORG Bieåu thöùc ORG thay ñoåi noäi dung boä ñeám vò trí ñeå thieát laäp moät goác môùi cuûa chöông trình cho caùc phaùt bieåu theo sau  Ví  duï  : ORG 100h ; boä ñeám vò trí ñöôïc thieát laäp baèng100h
  7. END : Cuù phaùp END Ñaây laø phaùt bieåu cuoái cuøng cuûa chöông trình nguoàn. EQU   (Equal) : Duøng ñeå gaùn giaù trò soá cho teân kyù hieäu ñöôïc ñònh nghóa. Hang EQU 50 ; Hang coù giaù trò laø 50 Message EQU ‘chao cac ban’ DB      (Define Byte)  :  khôûi ñoäng vuøng nhôù maõ cuøng vôùi caùc giaù trò cuûa byte nhaõn : DB bieåu thöùc 1, bieåu thöùc 2… SQUARE: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25 DW    (Define word) : Gioáng nhö DB ngoïai tröø 2 byte ñöôïc gaùn cho moãi thaønh phaàn döõ lieäu.
  8. CAÙC KYÙ HIEÄU ÑAËC BIEÄT - Nhaûy taïi choã $ JNB TI, $ Nhan : JNB TI, Nhan - Ñòa chæ giaùn tieáp : @ ADD A, @R0 MOVC A, @A+ PC - Döõ lieäu töùc thôøi :  # MOV A, #0FFh - Ñòa chæ döõ lieäu : MOV A, 45h Caùc kyù hieäu tieàn ñònh nghóa coù theå ñöôïc söû duïng thay cho ñòa chæ caùc thanh ghi ñaëc bieät MOV A, SBUF ; töông ñöông leänh : MOV A, 99h
  9. - Ñòa chæ bit : Coù 3 caùch ñeå xaùc ñònh ñòa chæ bit + Duøng ñòa chæ bit ñaõ bieát tröôùc + Söû duïng toaùn töû dot (.) giöõa ñòa chæ byte vaø vò trí bit + Söû duïng kyù hieäu tieàn ñònh nghóa Ví duï : SETB 0E7h SETB ACC.7 JNB TI, $ ; TI laø kyù hieäu tieàn ñònh nghóa; töông ñöông leänh : JNB 99h, $
  10. MOÄT SOÁ VÍ DUÏ CÔ BAÛN - LAÄP TRÌNH HIEÅN THÒ LED - LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN LED
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản