intTypePromotion=1

Bài giảng xây dựng cầu 2 P1

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
299
lượt xem
146
download

Bài giảng xây dựng cầu 2 P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng cầu đường là một trong những ngành thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản. Xây dựng cầu đường chiếm một tỉ trọng lớn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ của ngành này là tạo ra một mạng lưới giao thông đường bộ thông suốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xây dựng cầu 2 P1

  1. §Æc ®iÓm cña cäc khoan nhåi • Ph©n lo¹i cäc khoan nhåi • ThiÕt bÞ khoan vμ më réng ch©n cäc khoan nhåi • C«ng nghÖ gia c«ng vμ h¹ lång thÐp • C«ng nghÖ ®æ bªt«ng •
  2. - Cäc bªt«ng ®óc t¹i chç ®−îc thi c«ng b»ng c¸ch ®μo ®Êt, ®ãng khu«n hay khoan lç s©u trong ®Êt tíi cao tr×nh thiÕt kÕ råi ®æ bªt«ng lÊp ®Çy lç t¹o ra cäc ngay t¹i vÞ trÝ thiÕt kÕ. - Cã nhiÒu c¸ch t¹o lç: • §μo thñ c«ng. • §ãng 1 èng thÐp hay èng v¸ch lμm khu«n. • Khoan b»ng c¸c tæ hîp m¸y khoan hiÖn ®¹i. - Nh÷ng lo¹i cäc nμy cã thÓ kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ: • Kh«ng hoÆc cã èng v¸ch. • Kh«ng hoÆc cã ch©n më réng. • Kh¸c nhau vÒ c«ng nghÖ t¹o lç, lÊy ®Êt, ®óc cäc,... - Cäc ®óc t¹i chç ®−îc thi c«ng theo c«ng nghÖ kh¸c nhau: • C«ng nghÖ hæn hîp ®ãng khu«n vμ ®óc cäc t¹i chç, gäi lμ cäc nhåi. • C«ng nghÖ khoan vμ ®óc cäc, gäi lμ cäc khoan nhåi.
  3. H×nh 1: Mét sè lo¹i cäc bªt«ng ®óc t¹i chç ®−êng kÝnh lín a. Lo¹i cã èng v¸ch b. Lo¹i kh«ng dïng èng v¸ch c. Lo¹i cã më réng ch©n d.Lo¹i t¨ng c−êng ma s¸t quanh th©n cäc
  4. - −u ®iÓm: • Rót bít ®−îc c«ng ®o¹n ®óc s½n cäc • Kh«ng cÇn ®iÒu ®éng nh÷ng c«ng cô vËn t¶i, bèc xÕp cång kÒnh, cÈu l¾p phøc t¹p nhÊt. • Cã kh¶ n¨ng thay ®æi kÝch th−íc h×nh häc ®Ó phï hîp víi thùc tr¹ng cña ®Êt nÒn ®−îc ph¸t hiÖn chÝnh x¸c h¬n trong qu¸ tr×nh thi c«ng. • Cao ®é ®Çu cäc còng cã thÓ quyÕt ®Þnh l¹i cho phï hîp ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vμ ®Þa chÊt. • Trong ®Êt dÝnh t¹i bÊt kú phÇn nμo, ®iÓm nμo trªn th©n cäc vÉn cã thÓ më réng thªm gÊp 2-3 lÇn ®−êng kÝnh; phÇn trªn ®Ønh còng dÔ dμng më réng ®−êng kÝnh. • Cã kh¶ n¨ng sö dông trong mäi ®Þa tÇng kh¸c nhau, dÔ dμng v−ît qua ch−íng ng¹i vËt. • Th−êng tËn dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc theo vËt liÖu. • Kh«ng g©y tiÕng ån vμ chÊn ®éng m¹nh lμm ¶nh h−ëng c«ng tr×nh vμ m«i tr−êng xung quanh. • Cã thÓ trùc quan kiÓm tra c¸c líp ®Þa tÇng b»ng mÉu ®Êt lÊy lªn tõ hè ®μo; cã thÓ thÝ nghiÖm ngay t¹i hiÖn tr−êng, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®Êt ®¸y hè khoan.
  5. • Cã thÓ sö dông ®Ó më réng cÇu cò, còng nh− sö dông tèt ë nh÷ng n¬i ®Þa h×nh dèc. H×nh 2
  6. - Nh−îc ®iÓm: • S¶n phÈm trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng n»m s©u d−íi lßng ®Êt, c¸c khuyÕt tËt x¶y ra kh«ng kiÓm tra trùc tiÕp b»ng m¾t th−êng. • Th−êng ®Ønh cäc nhåi ph¶i kÕt thóc trªn mÆt ®Êt, khã cã thÓ kÐo dμi th©n cäc lªn phÝa trªn → ph¶i lμm bÖ mãng ngËp s©u d−íi mÆt ®Êt hoÆc ®¸y s«ng.. • RÊt dÔ x¶y ra c¸c khuyÕt tËt, ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cäc. • Thi c«ng phô thuéc vμo thêi tiÕt, cã khi ph¶i dõng thi c«ng vμ lÊp lç khoan t¹m thêi. HiÖn tr−êng thi c«ng dÔ bÞ lÇy léi khi sö dông v÷a sÐt do bÞ bªt«ng träng cäc ®Èy ra ngoμi. • Riªng ®èi víi ®Êt c¸t, nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p cã thÓ x¶y ra: më réng cäc rÊt khã thùc hiÖn ®óng víi kÝch th−íc mong muèn. • Cäc nhåi nÕu bÞ lón trong c¸t sÏ g©y hiÖn t−îng sôt mÆt ®Êt vμ ¶nh h−ëng xÊu cho c¶ nh÷ng c«ng tr×nh xung quanh.
  7. 2.1-Ph©n theo kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®Êt nÒn: - Còng nh− c¸c lo¹i cäc kh¸c, cäc khoan nhåi ph©n lo¹i theo 2 thμnh phÇn lμ lùc ma s¸t xung quanh cäc vμ lùc chèng d−íi ch©n cäc. - Ta cã thÓ ph©n thμnh 3 tr−êng hîp sau: • Cäc khoan nhåi trong nÒn ®Êt ®ång nhÊt: kÕt hîp 2 thμnh phÇn lùc ma s¸t vμ lùc chèng d−íi ch©n cäc.
  8. • Cäc chèng trªn ®Êt cøng. • Cäc chèng trªn ®¸.
  9. 2.2-Ph©n theo kÝch cì: cã 2 lo¹i • Cäc cã ®−êng kÝnh nhá • Cäc cã ®−êng kÝnh lín. 2.3-Ph©n theo h×nh d¹ng: cã 2 lo¹i • Cäc th¼ng, cã tiÕt diÖn h×nh trô trßn ®Æc, tiÕt diÖn kh«ng ®æi. • Cäc më réng ch©n nh»m gi¶m chiÒu dμi cäc, cäc cã thÓ më réng thªm 1 sè ®ît t¹i 1 sè ®iÓm trªn th©n cäc. 2.4-Ph©n theo c«ng nghÖ: cã 3 nhãm 2.4.1-C«ng nghÖ khoan kh«: - Tr×nh tù thi c«ng: • Khoan t¹o lç vμ më réng ch©n cäc nÕu yªu cÇu. • §æ bªt«ng bÞt ®¸y. • §Æt lång thÐp phÇn trªn cäc.
  10. H×nh 3: C«ng nghÖ khoan kh« a. Khoan lç b. §Æt lång thÐp c. §æ bªt«ng 1. §Êt dÝnh 2. §Çu khoan 3. èng ®æ bªt«ng 4. Cèt thÐp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2