Bài giảng xử lý tiếng nói part 1

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
171
lượt xem
68
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý tiếng nói ?  Xử lý thông tin chứa trong tín hiệu tiếng nói nhằm truyền, lưu trữ trữ tín hiệu này hoặc tổng hợp, nhận dạng tiếng nói.  Các nghiên cứu được tiến hành để xử lý tiếng nói yêu cầu những nhữ hiểu biết trên nhiều lĩnh vực ngày càng đa dạng: từ ngữ âm và ngôn ngữ ngữ ngữ học cho đến xử lý tín hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 1

  1. xö lý tiÕng nãi TrÞnh V¨n Loan FIT-HUT 1
  2. Xö lý tiÕng nãi Tµi liÖu tham kh¶o 1. La parole et son traitement automatique Calliope, Masson, 1989 2. Traitement de la parole Traitement Rene Rene Boite et Murat Kunt, Presse Polytechniques Romandes, Romandes, 1987 3. Fundamentals of Speech Signal Processing Saito S., Nakata K. , Academic Press, 1985 2
  3. Xö lý tiÕng nãi Néi dung 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 2. 2. Xö Xö lý tin hiÖu tiÕng nãi 3. M· ho¸ tiÕng nãi 4. Tæng hîp tiÕng nãi 5. NhËn d¹ng tiÕng nãi 3
  4. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Xö lý tiÕng nãi ?  Xö lý th«ng tin chøa trong tÝn Xö hiÖu tiÕng nãi nh»m truyÒn, l­u tr÷ truyÒn, tÝn tÝn hiÖu nµy hoÆc tæng hîp, nhËn d¹ng d¹ng tiÕng nãi.  C¸c nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh C¸c ®Ó ®Ó xö lý tiÕng nãi yªu cÇu nh÷ngng hiÓu biÕt trªn nhiÒu lÜnh vùc ngµy cµng ®a d¹ng: tõ ng÷ ©m vµ ng«n ng vµ ng ng÷ häc cho ®Õn xö lý tÝn hiÖu... cho xö 4
  5. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Môc ®Ých • M· ho¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tÝn mét hiÖu hiÖu tiÕng nãi ®Ó truyÒn vµ l­u tr÷ tiÕng tiÕng nãi. nãi. •Tæng hîp vµ nhËn d¹ng tiÕng nãi tiÕn vµ nhËn tiÕng tíi tíi giao tiÕp ng­êi-m¸y b»ng tiÕng nãi. TÊt c¶ c¸c øng dông cña xö lý tiÕng TÊt nãi ®Òu cÇn ph¶i dùa trªn c¸c kÕt qu¶ cña ph©n tÝch tiÕng nãi ph©n 5
  6. 1. Mét 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Ph©n biÖt tiÕng nãi vµ ©m thanh: TiÕng nãi ®­îc ph©n biÖt víi c¸c ©m thanh TiÕng kh¸c bëi c¸c ®Æc tÝnh ©m häc cã nguån gèc tõ tõ c¬ chÕ t¹o tiÕng nãi. Cã 2 lo¹i nguån ©m  tuÇn hoµn (d©y thanh rung)  t¹p ©m (d©y thanh kh«ng rung) 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản