Bài hát ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
685
lượt xem
176
download

Bài hát ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ai lên xứ hoa đào - hoàng nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Ai leân xöù Hoa ñaøo. C “{ Ó Œ œ l œ œ œ « « l «. « « £ Hoaøng Nguyeân »»» »»» »»» »»» « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « lw = j ˆ ˆ « _ « « ˆ « ======================= l & « ˆ « £ « Œ « « £« « « « £ « Ai leân xöù hoa ñaøo döøng chaân beân hoà nghe chieàu rôi £ « « l « « « « « l « « « « « l w l « Œ « l q « œ œ £« =l Ai leân xöù hoa ñaøo ñöøng queân böôùc laàn theo ñöôøng hoa « ˆ « « ˆ « « »» »»» ˆ » « & ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ _. « ˆ ˆ « « « « « « « « ========================= ˆ « « ˆ « j ˆ « « « ˙ « « « ˆ « __ « ˆ « £ £ Nghe hôi giaù len vaøo hoàn ngöôøi chieàu xuaân maây eâm troâi Thoâng reo beân suoái vaéng lôøi dìu £ « « « « «. £ « « « « « « « « « «. Hoa bay ñeán muoân ngöôøi ngaïi ngaàn roài hoa theo chaân ai Ñöôøng traàn nhìn hoa böôùm roài loøng « «= & _ « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « l « « « « « « l « « « « j « ˆ ˆ ˆ _ _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « ========================= l « « « « « « « j ˆ « _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « daët nhö tieáng tô Xuaân ñi trong maét bieác loøng daït daøo neân yù thô nghe traàn mô böôùm hoa Laâng laâng trong söông khoùi roài baøng hoaøng theo khoùi söông Laïc £ « « £ £ « £ « « « « « « l « « « _ « l w ” «. « « _ « l 1. 2. « ˆ & « « ˆ ˆ _ _ «. _ « « « ˆ ˆ « « _ « ========================= « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « j « { «ˆ « _ « « « « = « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j « taâm tö mô öôùc Moäng Ñaøo Nguyeân ñeïp nhö chuyeän ngaøy xöa œ œ « #ˆ « « « « daàn vaøo queân laõng roài ñöôøng... ...hoa laëng böôùc trong laõng « Ó ll ˙ »»» »»» »»» l « « « l « ========================= l & _ w l_ « ˙ ˙ « ˆ ˙ « _ l_ « « « « _ « ˙ œ œ » »»» l »» »»» = « ˆ ˆ _ « « w queân OÂi maàu hoa ñaøo maàu hoa ñaøo chieàu xuaân naøo OÂi maàu hoa « « « « « « « l« « « l w « « « « « « « « « « « « ˙ ˆ ˆ ˙ « « « « « « _ _ ========================= l & ˆ « l « « « l _ « « l _ _ _ l « « #ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˙ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˙ ˆ = « ˆ « _ ˙ « _ « « ˙ « « « « « « £ « ñaøo nhö moâi hoàng ngöôøi mình yeâu OÂi maàu hoa ñaøo ñaõ bao laàn vì maàu hoa maø löõ « ˙ « « #ˆ « #ˆ « « w ˆ « l ˙ « « ˆ l « « « « ˆ « « « « ˙ « Œ œ »»» œ œ œ « « »»» »»» »»» « « ˆ ˆ= « « ========================= l & l l £ « « « £ « Œ « « £ « « £ « khaùch laéng hoàn thô döøng chaân laõng du Ai leân xöù Hoa ñaøo ñöøng «. « « « « w « « « ˆ ˆ ˆ « « l « « « ˆ j « ========================= & l ˙ « « l « « « « . « l « . « « « =l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « _ _ « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « _ ˆ « « « « j ˆ ˆ « j « Œ« « « œ œ ££ queân mang veà moät caønh hoa £ £ £ Cho toâi bôùt mô maøng chieàu chieàu nhìn maây troâi xa « « « »» »»» « « « « « « . « « « ˆ « « « « « « « « « & w l« ˆl ˆ ˆ » ˙ « « « « ========================= l « _ l _ « ˆ ˆ _ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « _ _ j « « « « « _ _ = ˆ ˆ « « £ «i veà töø hoâm nao maø£ loøng coøn thöông vaãn thöông Bao nhieâu naêm£ thaùng cuõ maø hoàn xa Ngöôø £ « « «. « l « « « « « « l « & _ « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « _ _ « . _ « _ « l _ l _= « « « « w « Ó” « _ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « ˆ « « « « « « ˆ « ========================= « « j « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j « « « ˙ « « « naøo thoâi vaán vöông Giôø naøy nhìn söông khoùi maø thaàm mô maàu hoa treân maù ai.
Đồng bộ tài khoản