Bài hát ai về sông Tương - Thông đạt (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
482
lượt xem
130
download

Bài hát ai về sông Tương - Thông đạt (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ai về sông tương - thông đạt (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ai về sông Tương - Thông đạt (lời bài hát có nốt)

  1. Ai veà soâng Töông. ### c « « . œ « . « »œ œ Thoâng Ñaït “{ ˆ « »J « « »» »» »» « « « ˆ ˆ ====================== & « œ . « « « « «=l » l »»» « « « « « j ˆ « « « « « ˆ. « ˆ _. ˆ « ˆ Ai coù veà beân beán soâng Töông nhaén ngöôøi duyeân daùng toâi ### « œ « « »œ . œ Thu nay veà vöông aùng theâ löông vaéng ngöôøi duyeân daùng toâi « « « « ˆ l w « «« œ. »»» »J « . « »» »»» »» « « & «. ˆ « « _ _ « « ˆ _. ˆ j « « « « « ˆ. « ========================= l l « ˆ ˆ « = ˆ « thöông bao ngaøy oâm moái tô vöông Thaùng vôùi ngaøy môø nhuoám ñau thöông moái tình toâi vaãn coâ ñôn Xa muoân truøng löu luyeán nhôù ### œ . J « « œ. » « « « « « « »»» œ « ˆ »»» »»œ l œ . »»» « « »»» « w ” w 1. 2. j ˆ «. « « ˆ l « =========================l l & _. « « ˆ _ _ « « « _ ˆ. « ˆ ˆ« « { = thöông taâm hoàn mô boùng em luoân mong vaøi lôøi em ngaäp höông ### « « « « ≈ « « . ˆ »œ. œ « . ˆ « « « »» »» « « em mô hoaøi hình boùng khoâng queân höông tình moäng say dòu... ...eâm « « « « ‰« « « « « « . #ˆ « l « « « « « « l w l « ˆ « ˙ j ˆ ˆ ˆ __ _ « « « « « « ========================= & j ˆ « k« « j « ˆ « ˆ « « «l ˆ « « = « « _ ˆ « « ˆ « ˆ ### « « « . « »œ. « Bao ngaøy qua thu laïi veà mang saàu tôùi naøng say tình môùi hoàn toâi tôi « ˆ « « »» œ « . ˆ « « « « « ˆ «ˆ ˆ « « « « » »» « « l « « #ˆ « ˆ »œ . »»»œ l »œ œ w l ˙=l « « « « « « « » »»» Ó ˆ. « ========================= & ˆ ˆ « ˆ. « « « j « j »» »»» ### « « « « « « « bôøi nghìn hoa cöôøi ñoùn möøng vui duyeân naøng tình thô ngaây töø ñaây naùt tan ˆ j « « « « ˙ « ‰« « « « « ˆ ˆ ˆ _ _ _ j « « « ˆ ˆ « « « « ≈ « « . « »œ. »»œ « . ˆ « . #ˆ « l « « « « « « l w l « ˆ ˆ j « « « « »» k « ˆ ˆ « « « « l ˆ « « ========================= & « « _ « « ˆ « = ### « « « . « »œ. « ˆ « « »» »»œ « . ˆ « « Hoa ôi thoâi ngöng cöôøi ñuøa laû lôi cuøng toâi buoàn ñaém ñöøng vui chi & « « ˆ. « « « « ˆ «ˆ » » « « l « ˆ « « « « l « « w l « =l ˆ « =========================« « « _ « « « «« ˆ « « ˆ ˆ ˆ «« j j j ˆ « « ˆ « « « «ˆ « Ó ˙ « j « ### « œ « « »œ œ œ . « « « « « tình ñaày bao ngaøy thaùng daøy xeùo taâm hoàn naøy leä saàu hoen yù thu « . »J « . ˆ »» »» ˆ »» « « « « « ˆ « » l ========================= & »»» ˆ « « « « l ˆ . « « « « « l w=l « « « « « « . ˆ ˆ. « j ˆ « « « « «« « « ˆ _. _ « « « _ « ˆ. « j« ˆ ˆ _ ˆ « ˆ « ### œ . œ « « œ . œ »œ . œ « « œ. œ œ . « Ai coù veà beân beán soâng Töông nhaén ngöôøi duyeân daùng toâi thöông sao ñaønhnôõ döùt tô vöông »»» »J « « »»» »» » »J « « »» »» »» « « « « « w »» « . « « ˆ « « « « « ˆ » l » »» _. « » » l » ˆ _. _ « ˆ l = ========================= & « « ˆ « ˆ j « ˆ« « ˆ _ ˆ. « ” « OÂi duyeân hôø töø nay bô vô daây tình toâi naén cung tô röùt loøng saàu traùch ngöôøi mô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản