Bài hát âm thầm - Mai Đức Vinh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
184
lượt xem
32
download

Bài hát âm thầm - Mai Đức Vinh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát âm thầm - mai đức vinh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát âm thầm - Mai Đức Vinh (lời bài hát có nốt)

  1. AÂm thaàm. thô: Haøn Maëc Töû nhaïc: Mai Ñöùc Vinh 4 Ó Œ « « « «. « œ œ œ 4 « l l «. « « « _ l _ ˆ ˆ ˆ ˆ « _. ˆ l ˆ « « « « « « ====================== l & « _ « j j « « « « « « ˆ « j ˙ « « « »»» »J »J j ˆ « »» = »» _ ˆ « « « Töø gioù xuaân ñi naéng haï veà Anh thöôøng gôûi gaém moái tình . œ »»» œ. œ œ œ œ ˙. »»» »J »»» »» »J »J »»» œ »»» œ. œ « « « »»» »» ˆ « j « ˆ »J « ˆ « & ˙ »»» =========================l l »» »» l l « j queâ Beân em moãi luùc treân ñöôøng caùi Hoùng maùt cho loøng ñöôïc thoaû « « « ˙. »»» »»» l l œ . « œ œ œ l « . œ »»» « ˆ »»» J »J ˙ »»» »» ========================= & j « « ˆ l «. « « « « l « « « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ j « j j « « « thueâ Em coù ngôø ñaâu trong nhöõng ñeâm Traêng ngaø giaûi boùng maët hoà «. & « œ »»» œ. œ œ œ œ « «. »»» »J »J »J »J « « »» »» »» »» ˆ l ˙ =========================l ˙ j « « œ »»» »»» « œ . #ˆ « « œ « « « »J j ˆ ˆ »» « « j « « l l ### Œ œ œ « eâm Anh ñi thô thaån nhö ngaây daïi Höùng laáy höông noàng trong aùo w »J »J « œ œ œ w »» »» »J »J »J l « œ œ « œ œ œ « »J »J « J »J »J « j « » ˆ »» »» ˆ »» »» »» l & ll j ˆ « »» »» »» ========================= l ### w em Beân khoùm thuyø döông em thöôùt tha Beân ñaây bôø lieãu anh troâng œ œ œ œ œ « « w »»» »J »J »J »J « « l »» »» ˆ ˆ œ « œ « « « œ l « »J « « « »J »» »» ========================= & l j « j « l »»» ˆ »» ˆ ˆ ˆ »» j « j j j « « « ### w qua Say mô vöôùng phaûi muøi höông öôùp Yeâu caùi moâi hoàng chaúng noùi œ œ œ œ « œ œ w »J »J »J « J »J « œ œ œ œ œ œ « »J »J »J »J »J J »»» »» »» »» ˆ »»» »» l ========================= & l j « ˆ »» »» »» »» »» »»» l l « ### w œ ra Ñoä aáy xuaân veà em lôùn leân Thaáy anh em ñaõ bieát laøm »»» œ « « œ « « lw l œ »J « « »J « « »»» « œ « « œ « « »J « « »J « »» ˆ ˆ »» ˆ ˆ « j j « « =========================l & l j j « j ˆ »» ˆ ˆ »» ˆ « « j j « j « ### duyeân Nhöng thôøi gian vaãn troâi ñi maõi Yeâu daáu loøng anh moái haän w l Œ « œ œ œ œ « l w l « « « « œ œ « l w= « »J »J »J »J « ˆ »» »» »» »» ˆ ========================= & j « j « « « « « »J »J « ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ « « j « j « j j « ” rieâng Töø ñoù xuaân ñi naéng haï veà Anh thöôøng töôûng nhôù moái tình queâ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản