Bài hát ân tình mẹ cha - Đinh Công Huỳnh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
417
lượt xem
58
download

Bài hát ân tình mẹ cha - Đinh Công Huỳnh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ân tình mẹ cha - đinh công huỳnh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ân tình mẹ cha - Đinh Công Huỳnh (lời bài hát có nốt)

  1. AÂn tình Meï Cha. Ñinh Coâng Huyønh 2 »œ »»»œ »œ »œ »» « « « « « « « « « « « #ˆ « « « « « « « « &4 »»» »» »œ ====================== l » » l ˆ « « « « « l « « « « « « = « ˆ « « « _ ˆ « _ _ _ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « _ _ « « ˆ « ˆ Tieáng ca dao ñaàu ñôøi haùt ru hôøi daãn con vaøo Bieát aân saâu ngoït ngaøo söõa tuoân traøo aám moâi ngaøy « « _ _ « l «. « « « « « « « ˆ « ˆ « « #ˆ l « #ˆ « « « « « l « . « l « « « « « « ========================= & _ l _ _ « ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « j « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « _ ˙ « « « « _ « ˆ « ˆ ñôøi Meï thaày nuoâi con vôùi nhöõng aân tình saét son Mieät « « naøo Ñöôøng ñôøi ra sao ai thaáu aân tình nghóa saâu Meï «. « « « l œ. « « « « « ˆ ˆ »»» »œ »œ « « »œ »œ »» »» l « « »» »» l œ . « « ˆ « »»» œ »J »» =========================l & « « ˆ ˆ ˆ « maøi ngaøy ñeâm troâng nom Khoâng ngaàn ngaïi nhöõng möa naéng Thöông « « « »»» « « « laø muøa xuaân yeâu thöông Cha laø laøn gioù noàng aám Ru & œ »»œ »»»œ « « « »» « « « ˆ ˆ « « ˆ l « « j « ˆ « ˆ « »œ »œ œ « « « j l » « =========================l ˆ » « « « ˆ ˆ « ˆ « « con sôùt vui chia buoàn meï lo mieáng côm aùo « « ˆ « « « « « « « ### « « « « « « con thoaùt côn meâ traàn haï qua ñoùn thu ñoâng « « « « « « l « « « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˙ « « « « « « « « « l œ. ˆ ˆ « ˆ =========================l & ll ˆ »»» « « « « ˆ « ˆ quaàn coøn cha sôùm khuya taûo taàn Moät ñôøi tri aân tình ### »œ »œ œ »œ « « « «« « « veà ñeå con böôùc qua muøa xuaân »» »» »»» » »œ «« « ˆ « « « « « ˆ «. « « « « « l ˆ « « « l «. « « « « l « « ˆ «ˆ « « ˆ « « _« « ˆ ˆ & » » l ˙ « l « « « ========================= ˆ ˆ ˆ ˆ « ### ˙ »œ »œ »œ »œ »œ »œ cha nhö nuùi nhö bieån Tình meï bao dung dòu daøng vaø bao trìu »»» »œ œ œ »œ œ œ . »» »»» »»»» » »»» l »»» »» »» »» »» » »» ˙ »»» =========================l & l l l ### œ »œ »œ »œ « « « « l « « »œ »œ »œ »œ l « meán AÂn thaém tình saâu nhö höông hoa gôïi daâng yù thô »»» «. »»» »» »œ l « « « « « » »» » » « ˆ » » » » « ˙ « »» »» ========================= & ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « » » ” Coù cha meï con thuyeàn löôùt thaéng nguy traàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản