Bài hát anh cảm ơn em - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
302
lượt xem
56
download

Bài hát anh cảm ơn em - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh cảm ơn em - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh cảm ơn em - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Anh caùm ôn Em. £ £ Vuõ Thaønh An c Ó q Q œ l l « . « « « . l « Œ « « « l « . « « « . =l »»» « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « jj ====================== & « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « _ « ˆ « ˆ « ˆ « j « j Anh caùm ôn em nhöõng ngaøy vui Anh caùm ôn em moái tình si « Œ « £ « « £ « « « « « _ l _. « « « ‰ « « « « « « « « « ˆ « « « l «. « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « #ˆ « . « « « « ‰ =========================l & « ˆ « _ « _ _ « ˆ « _ ˆ « ˆ « « ˆ « « « _ ˆ « _ j ˆ « ˆ « « « ˆ « £ « Œ « £« « Thôøi gian ngôõ ngaøng khoaû laáp ñi töôûng nhö vaãn coøn tuoåi xuaân thì « œ œ ˙ « « »» »J »»» œ Œ « œ œ «. « « «. »»» « »»» »» « « « « ˆ » l ˆ ˆ ˆ ˆ l « & « #ˆ J »» j j « « » « =========================l ˆ l « « « « j j ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ngaït ngaøo höông thieân lyù Tay ñaõ trao tay phuùt ñaàu tieân ta ñaõ trao « Œ « £ « « £ «. « « «. « « « « ‰ « « « « « ˆ « « « & « « _ ˆ =========================l ˆ « ˆ « « j « « ˆ j l « ˆ « « « « _ _ _ _ l _. « « ˆ « _ ˆ ˆ « « « « ˆ « _« « « ˆ « « j « _ « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ tieãn ai nieàm thöông soùt ˆ « nhau noãi nieàm rieâng Gioït nöôùc maét naøo nhoû « « « J »J ˙ « Œ œ œ œ. œ œ « « « »J »J »»» « & ˆ « «« ˆ «ˆ «« « « j ˆ « « »»» »» » « . « #ˆ « . ‰ l « #ˆ œ œ »» j =========================l l « ˙ « »» »» ll »J »J « « « »» »» ˆ ˆ ˆ j j j « « « « £ naøo ñaõ ñoaùi hoaøi Töø Trôøi cao rôi xuoáng ñôøi Anh yeâu em nhö yeâu doøng söõa daït « « œ « Œ œ œ œ. œ œ « « œ »J »J »»» «. « « « « l «. « « « jj ˆ ˆ « « ˆ « « « « »» « ˆ ˆ » l « « « =========================l & ˙ j ˆ « ˙ « »» »» l »J »J « « J »» »» ˆ ˆ »»» jj « « « « £« « « £ œ « « « « daøo Töø giaây phuùt ñaàu nghieâng nghieâng cuùi chaøo Anh yeâu em nhö yeâu doøng nhaïc thôøi « »»» . & ˙ ‰ « « « « « « « ˆ l ˆ ˆ ˆ «. « l ˙ j « « « « ˆ ˆ «j =========================l « « œ »» ˆ »»» » l l « . « « « . « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j « « Œ « £« « gian Mong tình caûm daït daøo ñöøng tan Cho ñeán traêm naêm vaãn coøn say « ˆ « « « l «. « « «. « Œ £ « & « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ « ========================= ˆ « ˆ « ˆ « j « « l ˆ « « _ _ l _ « « « ˆ « j _ « ˆ « « ˆ « Xin ñeán traêm naêm khoâng rôøi tay Sôïi daây voâ £ « « « ‰ « « « « « #ˆ « . ‰ « « œ œ ˙ « « « l «. « « « ««ˆ ˆ«« « ˆ »»» J « « J »»» »» » « « « _ _ ˆ «« « «« ˆ « j « « « « « « ˆ ˆ ˆ ========================= & _. _ ˆ « ˆ « l ˆj « j « l w= ” « « _ ˆ « hình coät chuùng ta Tình yeâu vöõng beàn seõ maõi laø vaø nghìn naêm khoâng xoùa nhoøa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản