Bài hát anh chàng dễ ghét - Võ Công Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
178
lượt xem
23
download

Bài hát anh chàng dễ ghét - Võ Công Anh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh chàng dễ ghét - võ công anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh chàng dễ ghét - Võ Công Anh (lời bài hát có nốt)

  1. Anh chaøng deã gheùt. #4 « « « 4 “{ « « « « « l « « ˆ « Voõ Coâng Anh « « « « & _ « « ˆ j ˆ « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ « « « « _ _ j « _ « « « « ˙ ====================== l « _ _ _ « « ˆ ˆ « « l _ « « « «= « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « j « « « « « Ngöôøi gì ñaâu troâng maø deã gheùt Ngöôøi ta ñi sao Ngöôøi gì ñaâu sao maø kyø theá Ngöôøi ta ñi sao # « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˙ ˆ « « « « « « « j « ˆ ˆ ˆ ˆ « l ˆ j « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « l « « « =========================l & ˆ « « ˆ « « ˙ « « « _ _ _ « ˆ ˆ cöù lieác hoaøi Nhìn laøm chi cho ngöôøi ta maéc côû cöù theo hoaøi Theo ngöôøi ta maø sao mình ngöôïng nghòu # 1. « « « « « « _ _ _ « l « « « « ˆ « ˆ « « « ˙ _ « « « ˆ « ========================= & _ _ _ _ « « « « « « « « « l w { ” j ˆ « j « _ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ Maët öûng hoàng cuùi xuoáng laøm ngô # 2. % « « « « « « « l « « « « œ œ œ »»» »»» »»» « « « « ˆ « ˆ « _ __ « j« « « « « « « « « « « « =========================l & ˆ _ __ ˆ ˆ ˆ « ˙ « « ˆ « l w ll j ˆ ˆ ˆ « « « Troâng daïi khôø luoáng cuoáng ngu ngô Gheùt quaù ñi thoâi ñöøng Haõy noùi ñi ñöøng ngaäp # « « « « « « « « « & « « œ ˙ ˆ ˆ »»» j « « »»» « « « _ _ l _ œ ˆ « « « =========================l l ˆ ˆ « « « »»» « « j ˆ ˙ « « « « ˆ ˆ « ˆ j « nhìn nhö theá Ñeå ngöôøi ta veà loøng thaáy baâng khuaâng ngöøng nhö theá Ngoû lôøi ñi cho loøng bôùt vu vô # « « ˆ « « « « & « ˆ _ _ _ l _ « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ j ˆ « « « « « _ j « « ˙ l _ _ _ _ « « « « « « « « =========================l ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j « « « « j Ñoâi luùc buoàn thaån thôø ñi ra ngoõ nhìn con ñöôøng coi ai SAo maéc côû ñeå loøng ai xao ñoäng ñeå khi buoàn ai ray... % 2. # 1. « « « « « « Œ « « « « ˆ ˙ ˆ « « « «. ˙ « « ˙ « ========================= & l ll « ˆ « « ˆ « l ” w ñoù coù khoâng? ...röùt nhôù mong hoaøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản