Bài hát anh còn cây đàn - Canh Thân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
204
lượt xem
32
download

Bài hát anh còn cây đàn - Canh Thân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh còn cây đàn - canh thân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh còn cây đàn - Canh Thân (lời bài hát có nốt)

  1. Anh coøn caây ñaøn. £ £ « « £ « « « « « £ « « £« « « « « « « Canh Thaân « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ &C Œ « « « « l ˆ « ˆ « « « l « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « « « =======================l « « ˆ « % « « £« « w « « « « £ « & _ Œ Ó l Œ « « ˆ « « « « l ˆ ˆ ˆ « « « ll ˆ « ========================= l « ˆ « « ˆ « « « «= ˆ « ˆ « ˆ « « £ £« Ñeâm nay trôøi khuya vaéng Traêng leân ñeïp mô £ « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « l œ « œ « « «= »»» ˆ »»» ˆ ˆ ˆ « & w l « ˆ « « ========================= l « « « £ maøng Baâng khuaâng bao nieàm nhôù bao noãi thöông bao moái £ « « £ « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l w & ˆ ˆ « « « « « « « l « « ˆ « « « « l w =l ˆ ˆ ˆ « « « ========================= ˆ « £ saàu cuøng daâng ñeán luùc canh taøn Töø ngaøy xa ngöôøi yeâu œ » œ »»» « œ œ « »»» »»» ˆ « « « « « « « «= & »» « ========================= l l w l « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « £ £ OÂi ñau loøng traêm chieàu Moät mình anh thôø »»» «« œ « £ « « £ « « £« « « « « « £ « & œ ˆ »»» « « ˆ l « « « « « « l _ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « « ========================= l « w l _ « « « = « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « £ thaån ñi khaép nôi taän chaân trôøi hoøng tìm boùng daùng yeâu kieàu Ñeâm nao trôøi khuya « « « £ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « & w l ˆ « « « « l w « « « ˆ « l « « « ˆ = ˆ « « « ˆ ========================= l « « « £« vaéng Beân em cuøng caây ñaøn Ngoài keà beân bôø £ £ « œ « « « « £« « « « « & œ ˆ »»» « « « l « « « « « « l w »»» « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ========================= l = £ suoái hai traùi tim hoaø chung nhòp tình ñaèm thaém bao noàng naøn « «« « « « « « « l w œ »»» œ »»» œ »»» « œ « »»» & « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l ˆ « l ˆ « = £ £ £ Dòu daøng anh nhìn em Buoâng lôi nheï cung « « « « « « « œ « £ « œ « »»» « « «= w « ˆ « « ˆ « ========================= l & l « ˆ « ˆ « « ˆ « l »»» ˆ « ˆ « ˆ « ˆ «« ñaøn Ngaây thô khua gioøng nöôùc em haùt vang ñaâu coù
  2. £ « £ « « « « Œ Œ œ »»» ˆ « ˆ ˆ & « _ « « « « « « ˆ « « « « « w « ========================== l ˆ ˆ l _ l _ « ˆ « = « « ngôø cuoäc tình duyeân seõ lôõ laøng Xa w œ »»» bœ»»» bˆ« « œ »»» œ »»» « ˆ « ===========================l & l l w £ £ em « Œ Œ « caâu theà öôùc ghi £troïn « « « œ œ œ ñôøi « « l bw « ˆ « » »»» »»» ˆ « ˆ « ===========================l & l bˆ « nˆ »» « « « £ « Ghi nhôù duø muoân kieáp khoù phai Œ Œ œ »»» w & w l « ˆ « ===========================l l « « lôøi Xa em œ bœ bˆ »»» »»» « œ »»» œ »»» « œ »»» «. « « Œ œ »»» « ===========================l & ˆ « l ˙ « l «˙ « £ £ moät caùnh chim laïc bw œ œ œ œ œ œ »»» »» » » » » nhö cuoái trôøi Ai ===========================l & l » »» »» »» »» l w £ £ nôõ £ caùch chia duyeân tình « ñoâi nôi £ œ »»» « « ˆ « « « « « « l w ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « « ===========================l & l « « « ˆ « « £ £ mô gaàn £ beân« « « « « œ « œ « « « Ñeâm nay trôøi khuya vaéng Anh « « « « ===========================l & w l ˆ« « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « l »»» ˆ »»» « « ˆ « ˆ ˆ « « « £ « « £ « £ « naøng Say söa chia nieàm nhôù chia noãi thöông chia moái « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ lw « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « & ˆ ˆ « « « « « ===========================l l ˆ « « saàu cuøng nhau ñaém giaác mô vaøng Moäng ñeïp tuy lìa w œ »»» œ »»» œ »»» « ˆ « œ »»» ===========================l & l l w £ tan £« Nhöng £ anh coøn £ caây « œ « « « ñaøn £ « fi « « « « « « ˆ « l œ « »»» « « « l « « ˆ »»» »»» »»» ˆ « « œ œ œ »»» & « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « ===========================l l« « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « « £ % fi Coda « £ « Göûi lôøi theo laøn gioù mong gioù ñöa veà beân naøng nhaïc loøng anh reo tieáng w œ » « « « « « “ w l »» ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « D.S. al Coda ===========================l & « £ « than £ « œ « « œ œ œ w ˙ »»» Ñeâm nay trôøi khuya than œ « « œ œ œ w »»» « ˆ »» »»» »»» ˆ « » « »»» « ˆ »» »»» »»» ˆ « » « Ó =========================== & l l l l ” £ £ Nhaïc loøng anh reo tieáng than Nhaïc loøng anh reo cung oaùn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản