Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
203
lượt xem
36
download

Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ánh sáng đời con - đinh công huỳnh & nguyễn ly (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt)

  1. AÙnh saùng ñôøi con. Nguyeãn Ly Ñinh Coâng Huyønh b4 « « « 3 « « «. « « œ « ˆ ˆ »» ˆ l « . « « »J « « Dm Gm j ˆ « ˆ « kk « « « j « ˆ « « « =l « « ˆ & « « ====================== j j ˆ ˆ « « l « « « j ˆ ˆ « j j Moät ñôøi cha yeâu vai naëng gaùnh vöông mang Khoå vì con Ngaøy daàn troâi qua cha haèn nhöõng veát nhaên Laøm loøng con Nguyeän Trôøi thöông ban cho Ngöôøi soáng khang an Ñeå daïy khuyeân b «. « « œ « « « »J « l « . « « œ ˆ ˆ »»» l »»»œ . « « J œ « œ « K « J « »»» ˆ »»» ˆ C7 F D7 « ˆ « kk ˆ ˆ »» « « j ˆ « « ˆ « j j « « =========================l & k « j « thô lao nhoïc suoát ñeâm tröôøng Caû ñôøi hy sinh cho töøng baùt côm thô sao leä öùa tuoân traøn Ñôøi ngöôøi qua mau cha caèn coãi theâm con mai naøy soáng neân ngöôøi Cuoäc ñôøi phong ba con chæ bieát nöông b «. « « « « « ˆ l «. « œ « « « ˆ »» ˆ ˆ l « . « »K « « « «. « « « « « « Gm A Dm « j « ˆ k « «j j ˙ l ˆ & ˆ« « « « « =========================l j j ˆ ˆ « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « ñaày Chôï ñôøi boân ba cha hieán thaân vì ai? Moät ñôøi lo daàn Chæ vì con thô cha sôùm hoâm baän taâm Ngöôøi daïy cho nhôø Vaøo tình cha yeâu luoân ñôõ naâng ñôøi con Baøi hoïc khoân b «. « « « œ « ˆ ˆ »» ˆ l « . « « »J « « « « « œ « « « »J « Gm C7 ˆ « kk « « j « « ˆ « « « « l «. « « ˆ =========================l & j « ˆ « ˆ ˆ »» ˆ k k « « j « j j ˆ ˆ « « toan cho haïnh phuùc gia ñình Chaúng maøng coâng danh luoân ñeïp nghóa aân con ta gioøng maùu Tieân Roàng vaø naøy con ôi luoân phaûi nhôù goác ngoan cha ñaõ khaéc trong con Laøm ngöôøi con ôi luoân phaûi bieát khieâm « « œ œ « œ « « « « b «. ˆ ˆ »»» l »»»œ . « « J K « J « « l «. »»» ˆ »»» ˆ « « « F D7 Gm « ˆ « j j « « =========================l & k « j « ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « tình Moät loøng cam taâm trao troïn traùi tim mình Ñeå ñaøn con nguoàn Ngöôøi haèng khuyeân con aên quaû nhôù keû troàng Ngöôøi daïy cho Bb nhwôøng Lôøi Ngöôøi ñaâu ñaây con haõy soáng ñaïo laønh Thaät thaø ngay b «. « « « « « œ. œ œ œ »»» »J »J »J »» »» »» l ˙ »»» « « « « Am Dm Am ˆ « «. « « _ « l « =========================l & k k j j ˙ ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « l j j ˆ ˆ « « « « thô soáng an bình aám eâm con coù taám loøng hieáu trung Cha tuy raát cöông tröïc Tình taâm chôù coù löøa doái ai. b œ. »»» œ « œ « « »K « »J « « « « «. « œ « « « « l « « »J « « « « Dm D7 Gm Dm F »» ˆ »» ˆ l ˙ k « « « j j ˆ « ˆ ˆ « « j =========================l & j ˆ »» ˆ l ˙ « « « j « « j j ˆ ˆ « « cha oâi bieån lôùn soâng roäng Tình thöông ñoù theo suoát ñôøi con Nhö sao b « « « « « « ‰ Œ C Am Dm « « « « l _. « « « l «. ˆ ˆ ˆ j j j « « « « ========================= & ˙ « ˆ ˆ j j « « « ˙ l «. « ˆ ” ˆ « « « trôøi chieáu saùng ngôøi daãn loái con ñi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản