Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
637
lượt xem
201
download

Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo lụa hà đông - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. AÙo luïa Haø Ñoâng. thô : Nguyeân Sa nhaïc : Ngoâ Thuïy Mieân bc« « « « ll «. « « « « l «. « « ˆ « « « « _ « ˙ « ˆ « ====================== & ˆ ˆ j j ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ l « . « œ « =l « « « »»» « « « « ˆ ˆ « « j « « ˆ « « « « « « j « « ˆ « ˆ « « « « « « « «« « Naéng Saøi goøn anh ñi maø chôït maùt Bôûi vì em maëc aùo luïa Haø b «. « ˙ « « « «. « « ˆ « « « « « «. ˆ ˆ l « ˆ ˆ « ˆ«l ˙ « j « ˆ «« « ˆ =========================l & j « « « « ˆ l «. « « « « « « ˆ _ « « _ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « j j j « ñoâng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ & b _. « « « « « « « « « « l « « « « « l «. « « « « _ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « ˙ « =========================l « _ l «. _ « _ « « ˆ « « « « « _ _ « _ ˆ _ « « « ˆ « « « ˆ « « _ ˙ « « ˆ « _ ˆ « _ « ˆ « « « j « ˆ « « « « ˆ cuøng Anh vaãn nhôù em ngoài ñaây toùc ngaén Maø muøa thu daøi laém ôû chung b « «. « « l « « œ œ « l «. « « «. « ˆ « »J »»» « « « « ˆ « « ˆ »» j ˆ « « ˙ ========================= & »» »»»» »»» « »J « « œ œ l œ. « œ « « l ˆ »» ˆ ˆ j « « « j ˙ « ˆ j « quanh Linh hoàn anh voäi vaõ veõ chaân dung Baøy voäi vaõ vaøo trong hoàn môû b «. « ˙ « œ »»œ œ . « œ œ »»»œ ˙ . »»» » l »»» « »»» »» j ˆ « =========================l & »»» « « «. « œ « ˆ « « »»» « « ˆ « l ˆ ˆ « « « « j « « l « ˆ ˆ « cöûa Em chôït ñeán chôït ñi anh vaãn bieát Trôøi chôït möa chôït naéng chaúng vì b «. « ˙ « « « «. « « « « «. « « l « « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ __ ˙ « « « « ˆ l «. « « « « « « ˆ ˆ « « « #_ _ _ =========================l & j __ˆ ˆ « « « j j « « ˆ ˆ _ _ « « « « « ˆ j « ˆ « ñaâu Nhöng sao ñi maø khoâng baûo gì nhau Ñeå anh goïi tieáng thô buoàn voïng « « « « œ « « « « « . « »» « « b « & _. « « « l «. « « « « l ˙. « ˆ « _ « « « « ˆ ˆ « « « « « « j j ˆ _ ˆ ˆ « j « « « « « =========================l « « « « ˆ « l ˆ ˆ » ˆ « « ˆ j « « ˆ « « _ ˙ « _ ˆ « « « « « « « «« « laïi Em ôû ñaâu hôõi muøa thu toùc ngaén Giöõ hoä anh maøu aùo luïa Haø b «. « ˙ « « « «. « « ˆ « « « «« « « ˆ l « ˆ ˆ « ˆ ˆ l ˙. ˆ j « ˆ «« « « « « « « « «« « « «. « « l ˆ « « « «ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ« « & j « « =========================l jj « « « «« « « « ñoâng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ « « « « « « œ »œ « « b « «. ˆ ˆ l «. « ˆ « « »J »» ˆ »» j « « j ˆ l w « ========================= & ˙ « l ˙. « Œ ” « cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy Em ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản