Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
13
download

Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo tím huế - đồng xuân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt)

  1. AÙo tím Hueá. nhaïc : Ñoàng Xuaân thô : Phaïm vaên Vui b4 « 3 « ˆ « « «. « « « « ˆ ˆ « l « « « « ˆ l « «. œ l « « « « « »J « ˆ ˆ »» « « ˙ « « «= ====================== l & l _ j ˆ ˙ « ˆ « « AÙo tím Hueá moät laàn Bay bay trong gioù xuaân AÙo b « «. « l « « « « « ˆ ˆ ˆ « « «j ˙ « « « l « «. « l « ˆ « « « _ «. ˆ ˆ « ˙ l « « l « « « « « ˆ « =========================l & j « « ˙ « « ˆ « « _. _ ˆ « « « ˆ ˆ « «j tím ngaøy xöa ñoù Anh töôûng ñaõ muø taêm Yeâu em tình dang b « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « & _ _. « l « « . « ˙ « l « «. « l « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « =========================l « « « ˆ « « « ˆ _ ˆ j « « ˆ « « « « « j ˆ « ˆ « j dôû Höông Giang buoàn khoâng noùi Trang Tieân bao nhòp lôõ Maø b « «. « l «. « « « « « « « « œ. « « ˆ « »»» « « « « l « « « ˙ « & ˆ ˆ ˆ « « j ˙ « « l ˙ « ˆ l « =========================l jˆ ˆ « « « « ˆ « sao tình xa khôi Tình ñi coøn boû laïi Baøi b « «. « « « « « l « ˙ « « l «. « « l « « « « « l « « « l « « « & ˆ ˆ ˆ « « «j « ˆ « « ˆ ˆ « j ˆ « « ========================= « _ ˙ « ˆ « ˆ ˆ. ˆ « « «j thô buoàn treân noùn Em buoâng toùc theà ñoäi Caâu Nam Baèng ai b «. « ˙ « « « ˙ « « ˆ l « «. œ l « « « « « »J « ˆ ˆ »» « « ˙ « ========================= & l ˆ l « «. « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « «j oaùn Hoâm nay treân phoá xuaân AÙo tím ai loäng b « « ˙ « œ l œ. « œ l « »»» »»» « »J « ˆ »» ˙ « « « l « «. œ l «. ˆ « »J « ˙ « « « « ˆ »» =========================l & _ ˆ « « gioù Nhö xöa chieàu Linh Muï Em veà anh ñoùn ñöa b « « ˙ « « l « «. « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « l « « « l « « « « ˆ « & ˆ « j « ˆ « « «. « ˙ =========================l #_ ˆ « ˆ ˆ « « «j Muøa xuaân coù ôû laïi Trong loøng ngöôøi vieãn xöù Nhö b œ œ. « « »»» »»» « « « « l « «. « l « Œ j ˆ l ˙ « « ˆ « « « _ «. ˆ ˆ « « « ˆ ========================= & j « ˙ « l « « ˙ « ” aùo tím moät thôøi Trong loøng Hueá moäng mô.
Đồng bộ tài khoản