Bài hát bà mẹ quê - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
502
lượt xem
99
download

Bài hát bà mẹ quê - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bà mẹ quê - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bà mẹ quê - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Baø Meï Queâ. ## 2 Œ ‰ « « « « « « « « Phaïm Duy. & 4 « l «. j ˆ « ˆ « « l « « « « « « l «. « j ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ======================l « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ j « Vöôøn rau vöôøn rau xanh ngaét moät maøu Coù Mieäng khoâ mieäng khoâ nhôù baùt nöôùc ñaày Nhôù Trôøi möa trôøi möa öôùt aùo Meï giaø Möa ## « « « « « « l « « « ˆ l «. « « « « ˆ « « l «. « j ˆ « ========================= l & j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « «= j ˆ « _. « _ ˆ « « _ _ « « « _ ˆ « « ñaøn coù ñaøn gaø con nöông naùu Meï queâ Meï baø nhôù baø Meï queâ xöa aáy Muøa ñoâng muøa nhieàu möa nhieàu caøng töôi boâng luùa Trôøi soi trôøi ## « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ l «. ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « « l « « l « « « «= « « « « & « « « ========================= l j ˆ « «. _ « _ ˆ « « j ˆ « _ _ « « _ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « queâ vaát vaû traêm chieàu Nuoâi ñaøn nuoâi moät ñaøn con chaét ñoâng manh chieáu thaân gaày Chaùu baø chaùu baø nguû thiu giaác « « « « soi boác khoùi saân nhaø Naéng nhieàu naéng nhieàu thì phôi luùa ## « « « œ. « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « l »»» ˆ l « « « ˆ =l « j « ========================= & l ˆ « ˆ ˆ « « « ˙ « chiu Baø baø Meï queâ Gaø gaùy treân ñaàu ngoïn say Baø baø Meï queâ Chaân böôùc ra ñôøi roài ra Baø baø Meï queâ Ñeâm sôùm khoâng neà haø ## ˙ œ. »»» »œ »»œ »œ œ »»» & »»» l œ »»» »»» »»» œ œ ========================= l l œ»» l »» »J » »» = tre Baø baø Meï queâ Chôï sôùm ñi chöa thaáy xa Baø baø Meï queâ Töø luùc queâ höông xoùa chi Baø baø Meï queâ Ngaøy thaùng khoâng ao öôùc ## « « œ œ »»»œ »»» »»» ˙ »»» « « «« ˙ « « « « »»» « « «« & ˙ « l l l ˆ ˆ «ˆl ========================= « ˆ =” veà Chôø nuï cöôøi son Vaø ñoàng quaø ngon. nhoøa Nhìn veà mieàn queâ maø gioït leä sa. gì Nhoû gioït moà hoâi Vì ñôøi treû vui.
Đồng bộ tài khoản