Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
761
lượt xem
181
download

Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ba ngọn nến lung linh - ngọc lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

  1. Ba ngoïn neán lung linh. # »œ œ »œ œ »» »» »» »»» « »œ »»»œ »œ »»»œ œ Œ »œ œ »œ »»»œ Ngoïc Leã. c Ó « ˙ »» »» »» »» »» »» ======================l & ll « l » Ba laø caây neán hoàng Meï laø caây neán xanh Con laø caây neán # « »» »»» l »»» « « « « « »œ œ »œ œ œ Œ « « « ˆ « « « « « l ˙ ˆ « ˆ « « « »œ »»»œ »œ œ »œ »» & « ˙ « »» »» ========================= l « « ˆ »» »»»» = »» hoàng Ba ngoïn neán lung linh A aø aù a a Thaép saùng moät gia # « »»» œ. »œ œ »œ ˙ Œ » »»» »» »»» œœ œ œ œ ˙ » » » » » » «. ˙ « “{ » ========================= l & l »»» »»» »»» »» »» »» = ñình Gia ñình gia ñình OÂm aáp ta nhöõng ngaøy thô Gia ñình gia ñình OÂm aáp ta nhöõng ngaøy thô # »œ »»œ »»œ »œ œ œ »»»œ œ »»» »»» œ. œ œ »» » » »» »»» »»» » »» »»» »œ »» ˙ »»» ========================= l & l = Cho ta bao nhieâu nieàm thöông meán Gia ñình gia ñình Cho ta bao nhieâu nieàm thöông meán Gia ñình gia ñình # »œ »»»œ »»»œ œ œ « ≈ »» »»» »»» « ˙ « ≈ »» »»» « « « « « ˙ »œ »»»œ œ ˆ ˆ « « « « « ========================= & l ={ ” Vöông vaán böôùc chaân ta ñi AÁm aùp traùi tim quay veà »»»œ »»»œ »»»œ »œ œ œ _ œ »» »»» »»» œ »»» »»» Beân nhau moãi khi ñôùn ñau Beân nhau ñeán suoát cuoäc ñôøi. # »œ »»»œ »»»œ »œ »œ œ »œ œ »» »»» » »» » »»» & “{ » » ========================= l l = Lung linh lung linh tình Meï tình Cha Lung linh lung linh cuøng moät maùi nhaø # »œ »»»œ »»»œ »œ œ œ »»œ œ œ œ »œ » » 1.»»œ »»œ »»œ »œ _ _ _ œ »» »»» »» »» » » »»» » » » »» »» »» »» »»» ========================= & l ={ ” Lung linh lung linh cuøng buoàn cuøng vui Lung linh lung linh hai tieáng gia ñình # 2. »»»œ œ »»» »»»œ œ »»» _ œ »»» œ »»» _ _ œ »»» w ========================= & l =” Lung linh lung linh hai tieáng Gia Ñình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản