Bài hát bài ca dành cho những xác người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
451
lượt xem
121
download

Bài hát bài ca dành cho những xác người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca dành cho những xác người - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài ca dành cho những xác người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi ca daønh cho nhöõng xaùc ngöôøi. Trònh coâng Sôn 2 œ »»» « « œ « ˆ »»» œ »»» œ »»» »»»œ . œ œ »»» « & 4 “{ ˆ. « l « « ====================== l l l »»» « ˆ = « Xaùc ngöôøi naèm troâi soâng phôi treân ruoäng ñoàng Xaùc ngöôøi naèm bô vô döôùi maùi hieân Chuøa « « œ. œ l « « œ œ ll œ œ. « l « « « l « J »K « « J »J »»» »» »»» J « « « « « ˆ « ˆ »»» »» j « »»» ˆ ˆ ˆ « k j j « « « ˆ ˙ « 1. =========================l & j ˆ « treân noùc nhaø thaønh phoá (oâ) Treân nhöõng ñöôøng quanh co Trong Giaùo ñöôøng thaønh phoá (oâ) « œ. « « « « « « 2.œ »»» « ˙ »J « « « « »» ˆ l ˆ ˆ ˆ l « k « j ˙ « « « j « « =========================l l & { ” « l ˙ « Treân theàm nhaø hoang vu « œ œ œ. œ œ œ »J »K »J »J « »K »»» j. ˆ »» »» »» »» » »J »J»» « « » l œœ « « »» ˆ ˆ j « œ œ « »K »»» « » « =========================l & l « « l ˆ » j. Muøa xuaân ôi xaùc nuoâi thôm cho ñaát ruoäng caøy Vieät Nam ôi »œ . œ œ œ J »K »J »J »» »» »» » œ « « œ œ. œ œ « œ œ »J ˆ « »»» »» « ˆ j j »J »K »»» »» « »K » l ˆ »» »» j. » l « « »» « =========================l & l xaùc theâm hôi cho ñaát ngaøy mai Ñöôøng ñi tôùi duø choâng gai « . œ »»œ K » »»» œ œ « »J J « »» »»» ˆ l « « « ˙ « « « ˙ « œ « « »»» « « j. k ˆ ˆ « « « =========================l & « j ˆ l l “{ thì quanh ñaây ñaõ coù ngöôøi Xaùc ngöôøi naèm œ »»» œ »»» œ »»» œ. œ »J »K « « œ. œ »J »K l Xaùc naøo laø »» »» l œ »»» « ˆ « « ˆ « »» »» ========================= & l l quanh ñaây Trong möa laïnh naøy Beân xaùc em toâi Döôùi hoá haàm naøy Trong nhöõng « « œ œ 1.œ & j ˆ ˆ »» »J « » « « »J »» l »» j œ. « l « « « »J «k « « « »» ˆ « j j ˆ ˆ ˆ « « « =========================l « « l ˙ « = « ngöôøi giaø yeáu (u) coù xaùc coøn thô ngaây vuøng löûa chaùy (i) « œ. « « « « « « 2.œ »»» « ˙ »J « « « « »» ˆ l ˆ ˆ ˆ l « k j j ˙ « « « « « « ========================= & ll « l ˙ « ” Beân nhöõng voâng ngoâ khoai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản