Bài hát bài ca đêm - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
142
lượt xem
30
download

Bài hát bài ca đêm - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca đêm - bảo chấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài ca đêm - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi ca ñeâm. 4 « œ œ œ œ. « œ œ œ œ. œ œ œ œ J œ. »J »J »J J »»œ » Baûo Chaán 4 « »»» J J »»» j ˆ « »»» »»» « »»» J J »»» j ˆ « »»» »»» »» »» »» »»» » » » = ====================== l & l l Roài ñeâm seõ qua Cuoäc vui cuõng qua Em vaãn beân anh troïn »œ »œ « ˙ . »» »» « « ˆ « j « « « œ œ œ œ. « »»» j ˆ « »J »J »» »» »» » « œ œ œ œ. « »»» »J »J »» »» »» » =========================l & l l j ˆ « œ œ œ œ œ œ _ _ œ.œ »J »J »» »»œ » _ _ _ _ _. _ œ œ œ œ »»œ »J »J »J »J » œ »J ñeâm naøy Ngaøy mai naéng leân Bieån xanh soùng eâm »J »J »J »J »J »» »» »» »» »» »» »» ˙ »»» »» »» »» »» »» & » =========================l l l Caâu haùt ñeâm nay chôït vuùt cao Anh ñi beân em giöõa œ »J œ »» »» œ ˙ »J »»» »» œ œ œ œ œ œ œ »J »J J »J »J »» »» »» »»» »» »» » » »J »» l ˙ . »»» Œ =========================l & l _ œ œ »J » ñeâm thaàn tieân Ñeâm nay vôùi anh tuyeät vôøi œ »»» œ œ œ œ œ »» »J »J »J »J »J »» »» »» »» »» »» ‰ œ œ œ »J »J »» »» »» » œ »J »» l w =========================l & l Nuï cöôøi thaät hieàn giaáu trong ñeâm xanh bình yeân ˙. ˙ »»» œ œ œ »J »» »» » »J »»» Œ »» l »»»˙ . =========================l & “{ ‰ œ »J »» _ ˙ »»» Nhöõng khuùc ca buoàn roài œ »»» œ œ »J »J œ œ ˙. J »J »» ‰ œ œ œ œ. œ »J »J »J »»» »» »» l »»» »» »» »» »J Haùt suoát ñeâm naøy baøi »» » »» =========================l & l seõ tan vaøo laõng queân Xin em haùt leân baøi œ »J haùt cho ngaøy .... mai Xin em haùt leân baøi.... 1. _ _ œ œ œ »J » »»»»» œ œ œ œ œ _ œ »J »J »J »J »J »»œ œ »œ w »» »» ‰ œ »J »» »» »» »» »» »» »»» »J »»» w ========================= & l l =” { haùt taâm hoàn Nhöõng lo buoàn muoän phieàn seõ qua _ œ œ œ »J » »»» » » œ »J 2._ » _ _ _ ‰ _ »» » » » œ »J »» œ »»» œ œ »»» J »J œ œ »»» » & l »»» ========================= » l w =” ...ca thieát tha Haùt nhö coû hoa thaät thaø...
Đồng bộ tài khoản