Bài hát bài ca gọi hồn - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
242
lượt xem
18
download

Bài hát bài ca gọi hồn - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca gọi hồn - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài ca gọi hồn - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi ca goïi hoàn. PhaïmTheá Myõ b6 « « ˆ ˆ j « « »J »J « « 8 « « ll œ œ « « »» »» ˆ ˆ j « « « l « « j ˆ « « ˆ « « « « «. = j « ˆ _ « ˆ ====================== l & Toâi seõ bieán nhöõng baøi ca thaønh giaáy tieàn vaøng b œ œ œ œ « l œ « œ œ l œ. œ œ œ l œ « œ œ « l »»» J »J »J « »»» « »»» »J »»» »»» »» »» ˆ j « j ˆ « ========================= & »» »J »J »J »»» »» »» »» « »J» »»» « j ˆ » « j ˆ « Toâi seõ bieán nhöõng baøi ca thaønh höông neán saùng Theo gioù lang thang toâi haùt thaät b « « « « l « « « « l « . œ « « l « œ »»»œ œ l ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « & _ « _ _ _ « « « ˆ « « ˆ « « « « « j j j ========================= »J « « « »J »» ˆ ˆ « »» j j « « ˆ »J »» « ˆ « _ « ˆ ˆ j « buoàn Toâi goïi hoàn veà nghe toâi khaán vaùi Toâi laäp baøn thôø hoa xöông traùi b œ . œ œ œ »»»œ « œ œ « « »»» »J »J »J »» »» »» l « ========================= & ˆ l «. « « « l « « « « l « »J» »»» « j ˆ » j « « « « « « « « ˆ _ ˆ _ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « j j j « j j _ ˆ « _ ˆ « maùu Hôõi nuùi soâng thieâng hôõi luùa ruoäng hieàn Haõy goïi hoàn veà xua ñi ñeâm b «. « « « « « « « «. « ‰ « ˆ « « « « l « « « « l « j j « « « ˆ _ _ _ ˆ « « ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ « « « j « ˆ « Œ. « « « « ˆ ˆ j « « =========================l & _ ˆ j ll « toái Haõy goïi hoàn veà giuùp söùc cho toâi. Hôõi linh b « « « œ l »»»œ . « « « »J j ˆ ˆ »» « « œ œ l « œ œ œ l œ. »»» J « »J »»» »J »»» »»» ˆ « »» »» œ « »»» « j ˆ « & ˆ« =========================l hoàn caùc coâ caùc baùc Hôõi linh hoàn caùc chuù caùc anh Coù khoâng b « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l «. « « « l « « « « « l «. « « l « « « « « « _ « _ « « « « « « & « « « « _ j ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ========================= j ˆ « « « « j j « j ˆ j j j ˆ « ˆ « j « « ˆ ˆ j « « thieâng xin haõy trôû veà Gieát heát giuøm toâi boïn buoân daân baùn nöôùc Hôõi linh b « « « œ »»»œ . & ˆ« « « »J l « j ˆ ˆ »» « « œ œ « œ œ œ œ. »»» J « »J »»» »J »»» »»» l ˆ »» =========================l « »» l œ « »»» « ˆ j « hoàn caùc coâ caùc baùc Hôõi linh hoàn caùc chuù caùc anh Coù khoân b « « « « l « « « « « « « « j j « « « « _ « _ « ˆ « l «. « ‰ ” ˆ ˆ ˆ ˆ «. « « « l « « ˆ « « « « ========================= & « _ ˆ « j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « j ˆ j j « « « « « « ˆ ˆ ˆ j « j thieâng xin haõy trôû veà Gieát heát giuøm toâi boïn baùn nöôùc buoân daân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản