Bài hát bài ca mới Qyùnh Lưu - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
127
lượt xem
11
download

Bài hát bài ca mới Qyùnh Lưu - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca mới qyùnh lưu - thuận yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài ca mới Qyùnh Lưu - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi ca môùi Quyønh Löu. % Thuaän Yeán « « ‰ « « « « bb 2 « « e 4 « ˆ ˆ « « « « ˙ « ˆ j l « « « « =l « « « « « ˆ « « « « « j ˆ ˆ ˆ « ˆ « « _ _ & ll « l « « ˆ ˆ ======================= j « « « « ˆ k j « Haùt leân em baøi haùt queâ höông saâu naëng tình Haùt leân em baøi haùt queâ höông saâu naëng tình bb « « « l Œ « « e l « l ‰ « « « l « « « « ˆ ˆ ========================= & e _ _ _ l_ e e e « « _ ˙ « « « ˆ _ ˆ « « j j ˆ « « j ˙ « thöông Quyønh Löu queâ meï Haùt leân em moät khuùc daân thöông Quyønh Löu queâ meï Haùt leân em ñieäp khuùc hoâm bb « « « ˆ « l e « « « « « ˆ « « « « « « « l « «. l « ˆ « e ˆ ˆ ˆ j k « e e « « =========================l & j « « _ _ _ _ « ˆ ˆ « ˙ « ca theo ta theo ta ñi vaøo noãi nhôù (Nhaïc.. .... nay meâ say meâ say trong nieàm vui môùi « « « b b e »œ »œ œ »» »» »»» « « e ‰ « ˆ « « ˆ « « « « j l « ˆ ˙ « ‰ « « « « ˆ « ˆ j ˆ « « « j j =========================l & l l ... ... ....) Haùt leân em ñeå nhôù naêm Haùt leân em ñoàng luùa leân « bb « « « ˆ « l « ‰ « « l « « « « « l « « « « « ˆ ˆ « « ˆ j « « ˆ « « j k « j « ˆ « « ˆ j ˆ ˆ _ « « « « « « « « « j j ˆ « ˆ ========================= & j ˆ « « ˆ j xöa soâng Mai bom doäi ñaát queâ ta möa daàm naéng xanh chao nghieâng caùnh coø Nhôù khoâng queân nhöõng thaùng ngaøy
  2. « bb « ≈ « « « l « « « « « l « k ˆ ˆ ˆ « « « « « j j ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ _ « « _ l « « « « « j j j « « « « « « « « « « « & « ========================= j ˆ « ˆ « « ˆ « « « _ « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « löûa ñaép ñaäp ngaên soâng ñöa nöôùc veà ñoàng ñeå baây khoå Coù moät chaøng trai thöông ñaát mình ngheøo maõi ñi bb « Œ »œ »œ e ˙ »»» « œ œ »J & _ e e e _ l « e ˙ « l »» »» =========================l l l « »»» j ˆ « »» giôø caây luùa naëng boâng Haùt leân em moät baøi ca tìm gioáng môùi veà gieo Haùt leân em moät baøi ca « bb ˙ »»» ‰ « « « œ « ˆ ≈« « « « « »J « « « « j « « ˆ j « e e e l « « « »» ˆ l « ˆ ˆ ˆ j « =========================l & l k kj ˆ ˆ « « môùi Veà moät nhòp caàu ñang baét qua soâng veà moät con môùi Roän raøng khoâng gian tieáng maùy quay nhanh nhaø nhaø cao « « « « b b « « « ˆ « l « ‰ »œ »œ œ l ˙ « « « « « j ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j « k ˆ j « »» »»» »J =========================l & »» »»» l ‰ e œ œ »J »J »» »» taøu vöôït ra bieån Ñoâng Haùt leân em baøi haùt queâ taàng vöôn leân trôøi xanh Haùt leân em cuoäc soáng hoâm bb E »œ »œ E X ˙ »»» « « « œ « »» « « 1. »» »» =========================l & l l e e ˆ « l j ˆ » « j ˆ « höông ngaøn laàn yeâu quyù Vì ngaøy mai nuoâi öôùc mô « « % 2. œ nay töøng ngaøy ñoåi môùi Vöõng nieàm tin... b « b «˙ « e ‰ « « e l l œ »»» « « « ˆ ˆ »J »» =========================l & ll œ »J l »»»œ »» « « ˆ « xa Haùt leân.... U ...ñi tôùi töông lai ñeïp b b e e e œ l œ ˙ l œ œ ‰ e l « »J »J »» »J »J « « Œ »» »» » »» »» ========================= & ˙ « l « ˆ « ” giaøu thaønh baøi ca môùi Quyønh Löu Quyønh Löu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản