Bài hát bài không tên cuối cùng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
677
lượt xem
219
download

Bài hát bài không tên cuối cùng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên cuối cùng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên cuối cùng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân cuoái cuøng. Vuõ Thaønh An 3 »œ » « »» œ »œ & 4 Ó »» œ “ { « » ˙ « « _ l « « « « _ _ « ˆ ˆ « « « ====================== l ˙ « « » » l « ˙ « « «= « « « « _ _ ˆ « ˆ Nhôù em nhieàu nhöng chaúng noùi Noùi ra nhieàu cuõng vaäy ...laàn em ñaõ höùa Höùa cho nhieàu roài laïi œ »»»» l « « « « l « « « « « « œ « « « « « « l « « « « « « « l ˙ »»» »» 1. & « ˙ « ˆ ˆ « _ _ « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ ========================= « ˙ « _ _« ˆ « « « « ˆ thoâi OÂi ñôùn ñau ñaõ nhieàu roài Moät lôøi theâm caøng buoàn theâm coøn höùa « « «£ « queân Anh bieát tin ai baây giôø Ngaøy coøn ñaây ngöôøi coøn... « »»» œ »»œ « »œ « « « œ. « ˆ »» « « « « « « ˙ « œ. »»» « »»» »œ « ˆ j « » l ˙ « « « » « ˆ ˆ « « = j « ˆ ˆ « « « « 2. =========================l & { ” l ˆ « « «£ ˆ œ . « «£ « « « « gì Bieát bao... ...ñaáy Cuoäc soáng naøo chôø Naøy em hôõi Con ñöôøng em ñi œ. »»» « « ˆ « » ˆ ˆ « « « »» « œ « « « ˙ « « « »J « « « l « ˆ « l « « « « j « =========================l & « l »» ˆ « « « « « ˆ . ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ= « _ « « « « ˆ _ « j « « « ˆ « « œ . « « «£ « ñoù Con ñöôøng em theo ñoù Seõ ñöa em sang ñaâu Möa beân choàng coù laøm em £ « « « »» « « « ˆ & « «. « ˆ « « « «. « _ « l « « « « =========================l « _ ˆ ˆ ˆ « j « « « « « « « « « « l « j ˆ « _ _ _ « ˆ « « ˙ « « « ˆ l » ˆ « « « « ˆ ˆ «= j « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ «£ « » khoùc Coù laøm em nhôù Nhöõng khi mình maën noàng Naøy em hôõi Con ñöôøng em ñi œ. »»» « « ˆ ˆ œ. œ « « « « « « « »» ˆ ˆ « « l « « « j « »J « « « »» ˆ « l ˙ « « « ˆ « « « « « ˆ « l «. « « ˆ « « «= =========================l & « « « ˆ j « ˆ _ « « _ ˆ « « ˆ « « « ñoù Con ñöôøng em theo ñoù ñuùng hay sao em Xa nhau roài Thieân ñöôøng thoâi «. £ « « « « « »»» œ »»œ « « « « « l « « « « « ˆ « _ « « « « « « « l « ˆ « _ « « « « ˆ =========================l & ˆ « « ˆ j « ˆ _ « ˆ ˆ « ˆ « ˙ « = « « ˆ lôõ Cho thaàn tieân chaép caùnh Xoùt ñau ngöôøi tình si Suoát con « »»» œ »»œ « « « « « _ l « « « « ˆ « _ _ « « « « « « l ˙ « « « l « « « =========================l & ˙ ˙ « ˆ _ « « ˆ « ˙ « « «= « « ˆ ˆ « ˆ ñöôøng ai dìu loái haõy yeâu nhieàu ngöôøi em toâi Xin göûi « « « « « l « « « _ « _ ˆ ˆ « l ˙ « « « « »»» « « « ========================= & ˙ « « « ˆ ˆ « « « « ˆ œ œ l «. = »» »»»» « ˙ « ” « _. ˆ « _ ˆ ˆ « « em moät lôøi chaøo Moät lôøi thöông moät lôøi yeâu laàn cuoái cuøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản