Bài hát bánh xe lãng tử - Trọng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
224
lượt xem
29
download

Bài hát bánh xe lãng tử - Trọng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bánh xe lãng tử - trọng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bánh xe lãng tử - Trọng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Baùnh xe laõng töû. Troïng Khöông ## « « « C Œ ˙ œ »»» »»» œ œ ˙ »»» »»» »»» Œ ˙ œ »»» »»» « « « ====================== l & l l l ˆ ˆ ˙ = « « « ## Œ « « « « « « « « « » « » « Baùnh xe quay nhanh nhanh Chieác thaân xe rung rinh & « « l « « « l Œ « « l« « œ œ lŒ « œ « l ˙ ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « ˙ ˆ ˆ ˆ »» »»» « « « « ========================= ˆ »» ˆ « « = ## œ ˙ œ ˙ . Chìm trong laøn caùt traéng Xe nhòp nhaøng quay baùnh löôùt Hình xe môø »»» »»» »»» »»» Œ l ˙. ========================= l & l »»» œ »»» œ œ œ œ « « « »»» »» »»» »»» l » « « « l ˙ ˆ ˆ= « « « ## Œ « œ « « « khuaát tronh meânh moâng Ta luyeán löu moät kieáp giang hoà Duø raèng « »»» « « « « Œ « œ « w ˆ l ˙ ˆ « l « »»» « l ˙. œ= ˆ « « « « ˆ ========================= l & « ˆ « ˆ « l »»» »»» ## ˙ Œ œ œ « œ œ « œ œ Œ « œ « « « cuoäc soáng voâ bôø Tim noàng traøn maùu voâ tö Ha! Ha! »»» »»» »»» « »»» »» l ˆ « » l « »»» »»» l « »»» « l « « _= ========================= l & ˙ « ˆ « ˆ ˙ ˆ « « « « « ˆ « ## œ « « « Ha! Suoái in hình chieác xe taøng Ñeâm nao ñaäp vôõ caây ñaøn Giaän ñôøi & Œ « « « l « _ « w « ˆ « « œ œœ œ l w l« »»» »»» »» »»» ========================= l ˆ « « ˆ ˆ l »»» ˆ « « « « « = _ ˆ _ « « ˆ « ## « « « « œ « « « « « « « « naøo ai maét xanh Voù caâu baáp beânh treân ñöôøng gian « « « « »» « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ w lˆ « « » lˆ ˆ ˆ ˆ lˆ ˆ ˆ ˆ l w « « « « « « « « ========================= l & = ## nan Chieác xe laéc lö ru hoàn ngheä só tôùi nôi xa ngaøn « « « « l « œ œ « l « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « »»» »»» « ˆ « ========================= & ˆ « « ˙ « « « l « « « œ =l « « ˆ ˆ « « « « « »»» ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ## œ « « Œ Xe laên eâm eâm döôùi aùnh traêng vaøng Moâi ai say söa heù « « « « « & »»» « « ˆ ˆ « « « « l ˆ ˙ « « « l « « « « l w ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « ========================= l« = ## « œ œ œ maáy cung ñaøn Ca leân cho tan noãi nieàm cay ñaéng « »»» »»» »»» œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» ˙ œ œ »»» »»» Œ œ œ œ »»» »»» »» & ˆ « ========================= l l l »»» l »= ## œ œ « Œ « « « œ « Vui ca leân ñi trong chieác xe giaø Sau khi men say laéng »»» »» « ˆ « « « « l »»» « ˙ ˆ « « ˙ « œ œ ˙. »»» l »»» »»» w & » l ˆ « =========================” l = maáy tô ñaøn Hoàn ta vuït löôùt leân trôøi xanh lam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản