Bài hát bao la tình người - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
143
lượt xem
25
download

Bài hát bao la tình người - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bao la tình người - vy nhật tảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bao la tình người - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

  1. Bao la tình ngöôøi. « « ˆ »˙ . »»» » « « œ »J »»» »J »œ »œ »œ »œ ˆ . « »»» œ œ ‰= Vy Nhaät Taûo c « . « « « « . « . « « « « « « »» « « ««l « « « « « ˆ l »» »»œ ˙ « « « « « ˆ« « ˆ ˆ & « __ l _ ˆ ˆ «« « « « « ˆ« « «« j ˆ ˆ ˆ ˆ ====================== l l »» »» « j« (Guitar... œ . œ »œ »»» »J »» œ »»œ »œ »»»œ »œ »œ »œ »œ »œ »»œ »œ »»œ »» » »œ »» » »» » »» »» »» »» » » »» » ˙ »»» »J »» »»» »»» ‰ œ œ œœ & » » » » =========================l l l »» ...) Cuoäc ñôøi hoâm nay (Moät vaøi manh aùo) « ««« «« ˙ »»» ‰ œ »»»œ »»»œ œ ˙ »J »» »»» »» » ‰ « »œ »»»œ »»»œ ˙ « » j ˆ » « »»» « ««« ˆ« « ««« «« « «ˆˆ «« ˆ ˆ «« ˆ =========================l & “{ l l coøn laém thöông ñau Nhìn chung quanh ta bao kieáp soáng khoâng Moät böõa côm no chuyeàn qua phong ba sao aám aùp ñaäm « « «« « « ˆ « « « « « ‰ « « « « ˙ « « ‰ « « ˆ « « « ˙ »»» ‰ « « ˆˆ « « «« « «« ˆ ˆ « & « ˙ « « « « ˆl « « ˆ ˆ « =========================l ˆ ˆ « « j j l j « « nhaø Cuoäc ñôøi hoâm nay coøn nhieàu ñaéng cay Moät ngaøy baõo toá ñaø Coøn moät con tim daäp vuøi ñôùn ñau Haøng trieäu con tim... ˙ »»» ‰ « œ »»»»œ « »œ ˙ »»» ‰ œ »»œ »»»œ »»»œ ˙ »J »»» œ œ »»»œ »»»œ »»œ »»» »»» 1. ˆ »» j « l =========================l & »» { ” » » cuoäc dôøi traéng tay Moät vaøi manh aùo... ...cuõng xoùt « « « ˙. »»» »œ œ œ »»œ .. »»» » « ˙ « ˙ « « « « l ˙ .. ‰ « « ˆ j ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « =========================l & “{ « « « « ˙ « »œ œ œ »»œ .. »»» » xa Traùi ñaát naøy ñaâu chæ rieâng ta Haõy sôùt « « ˙ « ˙ « ‰ « œ »»»»»œ ˙ « »œ œ »»˙ ˆ j »» « ˆ « »»» œ ‰ œ »»œ œ . »œ »J »»» »œ œ »œ. »»» » »»» œ »œ »»œ œ »»œ »J »œ œ »œ œ œ »» » »» » »»» ======================== l & l l » = chia nu cöôøi treân moâi Haõy cho nhau yeâu thöông yeâu thöông thaät «. « « «. ˙ « « « ˙ « « l ˙ ‰ « »œ »»»»œ ˙.. ˆ »œ œ ˙ j « » « »»» œ »œ .. 2. »œ »œ w »»» » w ˙ Ó »˙ » 1. ˙ « ˆ « « ˆ « ========================= & ˆ « l » l l »» =” loøng Ngôïi ca tình ngöôøi bao la (Traùi ñaát) ...la.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản